Р Е Ш Е Н И Е

 

78 / 07.03.2019 г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, в публично съдебно заседание на двадесет и шести февруари, две хиляди и деветнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:       ТЕОДОРА МИЛЕВА

                         СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА и прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 38 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба вх. № 61/ 08.01.2019 г. от Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, подадена чрез юрисконсулт Г.Н., срещу Решение № 97 от 25.10.2018 г. по НАХД  № 71/ 2018 г. по описа на Районен съд - Каварна.

Касаторът счита първоинстанционното Решение за неправилно и незаконосъобразно. В тази връзка сочи, че съдът е отменил Наказателно постановление № 08 – 000501/310от 16.11.2017 г. (НП) поради направен извод, че АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, в нарушение на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Сочи, че АУАН е съставен, след като на нарушителя е изпратена Покана да се яви за съставянето му, която той е получил, но въпреки това не се е явил, поради което настоява, че не е налице нарушение при съставянето му, а оттам и при издаването на НП. Според касатора не е било ограничено правото на защита на ответника и същият е бил наясно за какво нарушение е бил санкциониран. Настоява, че Решението е постановено в противоречие със събраните доказателства - писмени и гласни. Иска отмяна на Решението на РС – Каварна и постановяване на друго, с което след отмяната на съдебното Решение да бъде потвърдено НП.

Ответникът – Т.В. Т., Земеделски производител (ЗП), редовно уведомен за касационната жалба, представя чрез адв. В.Д., Становище, с което оспорва същата и излага подробни съображения относно законосъобразността на съдебното Решение на РС – Каварна, като иска то да бъде оставено в сила.

По делото е представено и Заключение на ОП – Добрич вх. № 412 от 04.02.2019 г., с което се излага становище, че касационната жалба е основателна. Прокурорът счита, че от представените по делото доказателства се установява, че в хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП. В този смисъл изразява мнение, че Решението на РС – Каварна следва да бъде отменено, като бъде потвърдено издаденото от Директора на ДИТ – Добрич НП. В съдебно заседание явилият се прокурор поддържа представеното по делото Заключение на ОП – Добрич. 

Административен съд –Добрич, намира, че касационната жалба е подадена в законния срок, от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал. 1 от АПК, както и с оглед разпоредбата на чл. 218, ал. 2 от АПК, настоящият състав намира касационната жалба за основателна. Съображенията за това са следните:

Решението е валидно и допустимо, но е постановено при съществени процесуални нарушения. Събрани са достатъчно доказателства, установяващи фактическата обстановка, съответно доказващи извършеното нарушение и опровергаващи извода на съда за допуснати нарушения в административнонаказателното производство, които да налагат отмяната на НП на това основание.

С оспореното решение Районен съд - Каварна е отменил Наказателно постановление № 08-000501/310 от 16.11.2017 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич, с което на  Т.В. Т., Земеделски производител, за нарушаване на чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда е наложено административното наказание „глоба“ в размер на 1500 лв., на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът правилно е възприел фактическата обстановка по делото, а именно, че на 15.06.2017 г. около 16:12 часа на обект – земеделска нива, находяща се в землището на гр. Каварна, обработвана от земеделския производител Т.В. Т., инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич, извършвайки проверка, заварили брой лица, между които и Б.С.С., който сеел пипер. На 21.06.2017 г. ЗП лично представил в ИТ Добрич сключения с Б.С.С. трудов договор № 22/ 15.06.2017 г. (в датата на договора е написано 02.06.2017 г., след което е поправено с химикал на 15.06.2017 г.), сключен на 15.06.2017 г., Заповед № 17/ 16.06.2017 г. за прекратяване на трудовия договор и длъжностна характеристика. При справка в системата на ТД на НАП Добрич се установило, че трудовият договор е бил регистриран в 17:57:05 часа, т.е. след извършената проверка. Служителите от ДИТ Добрич съставили Протокол № 1727401 от 20.07.2017 г., в който отразили констатираните нарушения и доказателствата, които ги потвърждават. ЗП бил поканен за явяване на 18.08.2017 г. в ДИТ Добрич за съставяне на АУАН. Поканата била получена от сина на Т.В.. Последният не се явил за съставяне на АУАН. На 05.09.2017 г., на база събраните писмени доказателства, бил съставен АУАН, който бил изпратен до ЗП заедно с други АУАН, съставени срещу него. Пратката била получена от сина му В.В.. Въз основа на АУАН било издадено обжалваното пред РС - Каварна НП.

Независимо от правилно установената фактическата обстановка, съдът е сторил противоречащи на закона и съдебната практика изводи за наличие на съществено процесуално нарушение по време на административнонаказателното производство. Обстоятелството, че АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, не е съществено процесуално нарушение, тъй като нарушението е установено по документи, представени от наказаното лице. Служителите на Инспекция по труда Добрич са отправили редовна Покана до Земеделския производител да се яви за съставяне на акта, както беше отразено по - горе. Поканата е връчена на сина му, който с получаването се задължава да предаде писмото на адресата. Съдът е следвало, на база установената фактическа обстановка и задължението си по чл. 63 от ЗАНН, да обсъди спора по същество и да изложи доводи дали приема нарушението за доказано.

РС обаче, в нарушение на разпоредбата на чл. 63, ал. 1, изречение първо от ЗАНН, не се е произнесъл по същество на спора, като изрично е изразил становище, че е „безпредметно да се произнася“, което се явява грубо нарушение на съдопроизводствените правила.

Предвид изложеното Решението на РС – Каварна следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

С оглед горното и на основание чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК, Административен съд -  Добрич, І касационен състав,

 

Р   Е   Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 97 от 25.10.2018 г. по НАХД  № 71/ 2018 г. по описа на Районен съд – Каварна.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: