Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………/07.03.2019 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на седми март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                               СИЛВИЯ САНДЕВА

 

          При участието на прокурора………..и секретаря..……..разгледа докладваното от съдия Сандева к.адм.д. № 37/2019 год. по описа на АдмС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич срещу решение № 98/31.10.2018 г. по нахд № 72/2018 г. по описа на Районен съд – Каварна, с което е отменено НП № 08-000495/317 от 16.11.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, с което на ЗП Т.В. ***, с ЕГН **********, на основание чл.415в, ал.1 от КТ, е наложена глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл.52, ал.1 от ЗЗБУТ във вр. със заповед № РД-01-681/12.10.2016г. на МТСГ за определяне на коефициента на трудов травматизъм през 2017г.

В жалбата се твърди, че въззивното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие със събраните по делото доказателства. Оспорват се изводите на съда за незаконосъобразност на НП поради допуснати съществени нарушения при съставянето, предявяването и връчването на АУАН. Сочи се, че АУАН е съставен след получена от нарушителя покана за това. Отбелязаната дата, под която е положен подпис на свидетел, удостоверява отказът на нарушителя да му бъде предявен и връчен препис от акта. Твърди се, че правото на защита на жалбоподателя не е ограничено и той е наясно за какво нарушение е санкциониран. Иска се отмяна на решението на КРС и постановяване на друго по същество, с което да бъде потвърдено НП.

Ответникът по касационната жалба оспорва нейната основателност в писмено становище по делото.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Добрич в представено по делото писмено заключение по чл.217, ал.4, изр. трето от АПК изразява становище за неправилност и необоснованост обжалваното решение. Счита, че при съставянето, предявяването и връчването на акта са допуснати процесуални нарушения, но те не са от категорията на съществените и не са основание за отмяна на наказателното постановление, тъй като не са се отразили негативно върху упражняването на правото на защита на нарушителя.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 от АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна. 

    С процесното наказателно постановление ЗП Т.В. Тодоров е бил наказан за това, че в качеството си на работодател не е направил преди проверката от контролните органи застраховка за риска „Трудова злополука“ на работещите, с което е нарушил чл.52, ал.1 от ЗЗБУТ във вр. със заповед № РД-01-681/12.10.2016г. на МТСГ за определяне на коефициента на трудов травматизъм през 2017г. АНО е приел, че нарушението може да бъде квалифицирано като маловажно, тъй като е отстранено и от него не са произтекли вредни последици за работниците, поради което и на чл.415в, ал.1 от КТ е наложил на Тодоров глоба в размер на 300 лева.  

С оспореното решение районният съд е отменил наказателното постановление по съображения, че са налице допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето, предявяването и връчването на АУАН. Прието е, че актът е съставен в отсъствието на нарушителя, без да са налице предпоставките на чл.40, ал.2 от ЗАНН, както и че не му е предявен и връчен съобразно изискванията на чл.43 от ЗАНН. Прието е също, че в нарушение на чл.43, ал.2 от ЗАНН актосъставителят е удостоверил с подписа на един свидетел, че нарушителят е отказал да подпише акта и да получи препис от него, след като не е присъствал при съставянето му. Изложени са мотиви, че изготвянето на акта в отсъствието на дееца и липсата на последващи действия по предявяването и връчването му безспорно ограничава правото на защита на наказаното лице, тъй като същото е лишено от възможността да направи възраженията си при съставянето на акта, както и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Направен е извод, че допуснатите нарушения са толкова съществени, че опорочават изцяло обжалваното НП и правят безпредметно обсъждането на доводите на страните по същество. 

 

 

Така постановеното решение е неправилно. 

Не се споделят изводите на съда за допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето, предявяването и връчването на АУАН, защото дори и да са налице такива, то те не са съществени, тъй като не водят до неистинност на отразените в АУАН и НП факти и обстоятелства и ограничаване на правото на защита на наказаното лице. АУАН и НП се основават на писмени документи, представени от самия нарушител, което изключва възможността за тяхното опорочаване до степен на незаконосъобразност и до постановяването на друг по-различен резултат. Дори и да се приеме, че жалбоподателят е бил лишен от възможността да възрази срещу акта в производството по ЗАНН, то той е могъл да стори това в производството пред съда и да защити правата си в пълен обем, излагайки същите възражения, каквито би изложил и пред наказващия орган.

По изложените съображения настоящата инстанция намира, че не са налице допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са основания за отмяна на процесното наказателно постановление.

Ето защо, като е приел е обратното и е отказал за разгледа спора по същество, районният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което води до неправилност на постановения от него съдебен акт. Това има за последица отмяна на обжалваното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който при решаване на спора по същество следва да изиска и събере цитираната в НП заповед на МТСГ.        

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, във вр. с чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК, Добричкият административен съд    

 

Р   Е  Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 98/31.10.2018 г. по нахд № 72/2018 г. по описа на Районен съд – Каварна.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна.   

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: