Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

95

град Добрич, 18.03.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на деветнадесети февруари две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:   НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                             МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА , разгледа докладваното от съдия М.Георгиева КАД №  18/2019 год. по описа на АдмС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ АПК и е образувано по касационна жалба от  „*****“ ЕАД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от изпълнителния директор Д. *****, подадена чрез адв. Г.И., срещу Решение № 182/16.11.2018 год. по н.а.х.д. № 175/ 2018 год. на РС-Балчик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08 -000589/036 от 12.03.2018г. на Директора на Дирекция “ Инспекция по труда”-гр. Добрич. С наказателното постановление, за допуснато от касатора нарушение по 415,ал.1 от КТ (Кодекса на труда), на основание чл. 416,ал.5,във вр. с чл.415,ал.1 от същия кодекс му е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв.

           Касаторът счита,че решението  е неправилно и необосновано. Настоява,че в случая е налице обективна невъзможност за оформяне на трудовата книжка, тъй като за това е необходимо съдействието на служителя. В подкрепа излага факти, относно наличието на две трудови книжки, както и относно водени със служителя разговори,да представи старата (жълта) трудова книжка.Настоява,че оспорваният съдебен акт е постановен без да са съобразени фактите по случая и събраните по делото доказателства.Иска да бъде отменено първоинстанционното решение, съответно да бъде отменено и НП.

В съдебно заседание, редовно призован,касаторът не се представлява. Процесуалният му представител депозира писмени бележки.

Ответникът по жалбата, редовно призован,  не се представлява и не изразява становище.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата. Иска решението на районния съд да бъде оставено в сила.

Административният съд, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба е подадена в предвидения по закон срок, от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.Разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

РС-Балчик е бил сезиран с жалба срещу НП № 08 -000589/036 от 12.03. 2018г. на Директора на Дирекция “ Инспекция по труда”-гр. Добрич, с което на настоящия касатор за допуснато нарушение по 415,ал.1 от КТ на основание чл. 416,ал.5,във връзка с чл.415,ал.1 от същия кодекс е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. Санкцията е наложена  за това, че не е изпълнил в срок до 17.11.2017г. задължително за изпълнение предписание № 2, дадено с Протокол изх.№ ПР 1739711/07.11.2017г. а именно, да изиска от *****трудовата му книжка от стария образец, която да оформи надлежно,като впише в нея общия му трудов стаж,събран през периода 07.10.2002г. до 01.04. 2007г. и от 01.07.2008г. до 07.09.2017г., както и да му я предаде незабавно след оформянето й. Наказващият орган  е указал, че нарушението е установено на 05. 12.2017г. и е доказано от  данните, обективирани в протокол изх.№ ПР 1743783 от 20.12. 2017г. за извършена проверка, протокол изх.№ ПР 1739733 от 08.11. и призовка № ПР 17267093 от 01.12.2017г. 

Районният съд приел фактическата обстановка  установена в събраните по делото писмени и  гласни доказателства.При съставянето на АУАН и издаване на НП не са допуснати нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на наказаното лице. Приел е  за безспорно установено,че дружеството -работодател не е оформило надлежно  трудовата книжка на Иванов и не е нанесло процесния трудов стаж. Коментирал е мотивите за отказа трудовата книжка да бъде оформена, като е заключил,че неоформяне на трудовата книжка от предходен работодател не е основание “*****” ЕАД да не изпълни задължението си по чл.350,ал.1 от КТ. Според съда правилно наказващият орган е определил нарушената норма.Правилно е приложил и чл.416,ал.5,във връзка с чл.415, ал.1 от КТ при определяне на вида и размера на наказанието.Като краен резултат съдът е потвърдил атакуваното пред него наказателно постановление.

Касационният състав изцяло споделя крайния извод на  съда. Решението е правилно и законосъобразно.

           Съгласно чл.415,ал.1 от КТ,  който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв. На това именно основание, на касатора е наложена имуществена санкция.Следователно, при преценка законосъобразността на наказателното постановление съдът следва да установи налице ли е влязло в сила задължително за изпълнение предписание и изпълнено ли е то, в определения за това срок.Безспорно в случая е,че е налице задължително за изпълнение  предписание на контролен орган, под № 2, дадено с Протокол изх.№ ПР 1739711/08.11.2017г. съгласно което “*****” ЕАД следва  да изиска от *****трудовата му книжка от стария образец, която да оформи надлежно,като впише в нея общия му трудов стаж, събран през периода 07.10.2002г. до 01.04. 2007г. и от 01.07.2008г. до 07.09. 2017г., както и да му я предаде незабавно след оформянето й. Предписанието не е оспорено по съдебен ред и е влязло в сила,но не е изпълнено в определения срок-17.11.2017г. Всички други обстоятелства,свързани с предаването на трудовата книжка, нейният образец и наличието на трудово правоотношение с предходен работодател,което не е оформено, са неотносими към спора.От страна на дружеството-работодател обаче,както във въззивната, така и в касационната жалба са наведени възражения и обстоятелства,които касаят причините, поради които предписанието не е изпълнено.Ето защо съдът прецени,че следва да ги коментира,както впрочем е направил и решаващият съд.

           Съгласно  чл.350,ал.1 КТ,при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.В чл.6 от наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж,издадена на основание чл.356 от Кодекса на труда и приета с ПМС № 227 от 23.11.1993г. е указано,че при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.Указано е също,че работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу подпис на работника или служителя. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки по приложение № 1.Цитираната норма, която указва редът за изпълнение на нормата чл.350,ал.1 от КТ не въвежда условие относно образеца на трудовата книжка. За целта е издадена Заповед №45/24.02.1995г. за използване на новия образец трудова книжка, издадена на основание §3 от ПМС №227/1993г., за приемане на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, която заповед е цитирана в протокола за извършена проверка относно неизпълнение в срок на процесното задължително за изпълнение предписание. Съгласно заповедта,от 01.04.1995г. трябва да започне използването на новия образец трудова книжка,утвърден съгласно приложението към НТКТС. Всички новоиздадени и подновени трудови книжки след влизане в сила на ПМС №227 /93г. остават валидни независимо от образеца, който е използван, ако са надлежно попълнени,подписани и подпечатани от работодателя или инспекцията па труда. Следователно, старата,жълта ТК на Иванов е била валидна и е следвало да бъде надлежно оформена,като не е било необходимо издаването на ТК по новия образец. Указания в тази насока, както и указания относно приложението на НТКТС са дадени на Изп.директор на “***** “ ЕАД от Дирекция “Инспекция  по труда”-Добрич, по повод  негови две запитвания,с конкретно поставени въпроси.Указанията са получени от Изп.директор на 10.11.2017г. т.е., 7 дни преди изтичането на срока за изпълнение на задължителното за изпълнение предписание.Старата ТК е била предоставена от Иванов,но вместо да изпълни задълженията си, вменени му от закона, дружеството,чрез мениджър администрация и маркетинг, продължило да настоява,че ще оформи ТК,след като тя бъде оформена от предходния работодател. Това налага единственият извод, че работодателят не е изпълнил предписанието не защото не е имал обективна възможност за това, както се твърди в касационната жалба, а защото се е опитал  да тълкува правната норма, която го задължава надлежно да оформи ТК на Иванов и това при положение,че в рамките на определения срок, контролният орган му е давал както устни,така и писмени указания.

В касационната жалба не са въведени конкретни пороци на съдебния акт, а както вече се каза,са изложени обстоятелства относно неизпълнението на  задължителните предписания.Касационният състав прецени решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно. При постановяването му, съдът е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението си по чл. 312 и чл. 313 НПК, приложими по препращане от чл. 84 ЗАНН. Съдът не е нарушил процесуалните правила и относно събирането на допустимите и относими към спора доказателства, обсъдил е доводите на страните. В мотивите към решението е направено изложение на установените по делото фактически обстоятелства и на следващите от тях правни изводи, възприети и от настоящият съдебен състав.

           Предвид горното, жалбата е неоснователна.При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл. 218, ал.2 от АПК, административният съд намира, че решението не страда от пороци, които да са основание за отмяната, обезсилването или обявяването на нищожността му.Следователно,касационната жалба като неоснователна и недоказана следва да бъде оставена без уважение, а Решението на РС-Балчик като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила

           Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, първо предл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд-Добрич,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182 от 16.11.2018г., постановено по НАХД № 175/ 2018 г. на Районен съд – Балчик.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               ЧЛЕНОВЕ: