Р Е Ш Е Н И Е

74/01.03.2019г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на четвърти февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 

        При участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа  докладваното от председателя адм.д. № 760/2018г. по описа на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството по делото е по чл.145 и сл. от АПК, във вр.чл.172, ал.5 от ЗДвП и е образувано по жалба на Ю.И.А. ***, ЕГН **********, срещу заповед за прилагане на ПАМ № 18-0851-000861/05.11.2018г., издадена от началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № ***** и 2 броя табели с рег.№ *****. Излагат се доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед поради неправилно приложение на чл.171, т.2а, б.”б” от ЗДвП, съгласно който процесната мярка се налага срещу собственика на автомобила, чиято регистрация се прекратява. Твърди се, че жалбоподателят не може да бъде адресат на заповедта, тъй като не е собственик на МПС, чиято регистрация е прекратена, а е упълномощен само да го управлява. Иска се отмяна на заповедта, както и присъждане на сторените от жалбоподателя разноски по делото.                                      

       Ответникът по жалбата не изразява становище по нея.

       Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :         

       Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу годен за обжалване индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна по следните съображения:

Със заповед № 18-0851-000861/05.11.2018г. началникът на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич е наложил на Ю.И.А. принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № ***** и 2 броя табели с рег.№ *****. Принудителната административна мярка е наложена на основание чл.171, т.2а, б.”б” от ЗДвП за това, че на 05.11.2018г., около 16, 20 часа, в гр.Добрич, по ул.”*****”, в близост до блок № 24, в ж.к. “*****”, в посока блок № 25, жалбоподателят е управлявал лек автомобил марка Ауди А8 с рег. № ***** след употреба на наркотично вещество (канабис), измерено с техническо средство Drager Drug Test 5000 с инв.ARKJ-0017. Проверката е извършена в 16:46 часа. Издаден е талон за медицинско изследване № 0003174. Водачът е отказал кръвна проба и урина за изследване с протокол за медицинско изследване № 955. В заповедта е посочено, че с деянието си жалбоподателят виновно е нарушил чл.5, ал.3, т.1, пр.2 от ЗДвП, който забранява управлението на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози.   

Заповедта за прилагане на ПАМ е връчена срещу подпис на жалбоподателя на 19.11.2018г., видно от приложената към акта разписка.

       От данните по административната преписка се установява, че на същата дата срещу жалбоподателя е съставен и АУАН бл.№ Д0699329 за това, че на 05.11.2018г. около 16, 20 часа в гр.Добрич, по ул. „*****“, в близост до бл. № 24 в ж.к. “*****”, в посока бл. № 25 е управлявал МПС под въздействието на наркотично вещество (канабис), отчетено с техническо средство техническо средство Drager Drug Test 5000 с инв.ARKJ-0017. Контролните органи са приели, че с поведението си водачът е допуснал нарушение на чл.5, ал.3, т.1, пр.2 от ЗДвП, като едновременно със съставянето на акта са иззели свидетелството за регистрация и регистрационните табели на управлявания от него автомобил. В тази насока са и представените по делото протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества с рег.№ 851р-5467/05.11.2018г. на ОД на МВР – Добрич, докладна записка до началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич с рег. № 851р-5467/06.11.2018г., талон за медицинско изследване № 003174 от 05.11.2018г. и протокол за медицинско изследване № 955 от 05.11.2018г. , изготвен от медицински специалист в МБАЛ – Добрич. 

       Видно от приложеното по делото заверено копие на свидетелство за регистрация на МПС № *****, част І, собственик на лек автомобил Ауди А8 с рег. № ***** се явява “*****-2” ЕООД, клон гр.Варна с БУЛСТАТ *****. В подкрепа на това са и представените от ответника 2 броя официални справки за регистрацията и правния статус на процесното МПС на л. 29 и 30 от делото.

        От приложеното към жалбата заверено копие на пълномощно (без дата) се установява, че управителят на горепосоченото дружество е упълномощил жалбоподателя Ю.И.А. да стопанисва и управлява автомобила, както и да представлява собственика му на територията на Република България, държавите – членки на ЕС и Република Турция.     

        От текста на заповедта е видно, че тя е издадена от началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич въз основа на служебно известната на съда заповед № 357з-815/19.04.2017г., с която директорът на ОД на МВР - Добрич, го е оправомощил да прилага принудителни административни мерки по чл.171, т.2а от ЗДвП.

        Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира от правно страна следното :

          Обжалваната заповед е издадена от компетентно длъжностно лице по смисъла на чл.172, ал.1 от ЗДвП, в кръга на делегираните му правомощия, в необходимата писмена форма, но в нарушение на нарушение на материалния закон и неговата цел.  

        Разпоредбата на чл.171 от ЗДвП предвижда, че за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат предвидените в закона принудителни административни мерки, една от които е прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози - за срок от 6 месеца до една година – т.2а, б.”б” на чл.171 от ЗДвП (редакция, ДВ, бр.2/2018г., в сила от 01.03.2018г.).

         В конкретния случай ПАМ е наложена за това, че на 05.11.2018г. около 16, 20 часа жалбоподателят е управлявал лек автомобил марка Ауди А8 с рег. № *****, след като е употребил наркотично вещество (канабис), установено с техническо средство Drager Drug Test 5000 с инв.ARKJ-0017.  

         Принудителните административни мерки са действия на администрацията, чрез които се упражнява държавна принуда за обезпечаване осъществяването на различни правоотношения в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност. Най-общо те са насочени към предотвратяване и преустановяване на административни закононарушения, както и към отстраняване на вредните последици от тях. Процесната ПАМ може да се причисли към категорията на преустановителните административни мерки, целта на които е пресичане на закононарушения - в случая прекратяване регистрацията на ППС чрез отнемане на 2 бр. регистрационни табели и отнемане на свидетелството за регистрация на МПС.

С фактическото прилагане на тази мярка собственикът на автомобила се лишава от възможността да се ползва от превозното средство съобразно неговото предназначение. С тази мярка по същество се разпорежда забрана за движение на пътното превозно средство по пътищата, като ограничението рефлектира пряко и непосредствено в правната сфера на собственика на автомобила, поради което именно собственикът е адресат на акта, с който се прилага ПАМ. Самата разпоредба на чл.171, т.2а, б.”б” от ЗДвП указва, че този вид ПАМ се налага на собственик на МПС, който е управлявал след употреба на наркотично вещество.

От доказателствата по делото е видно, че автомобилът не е собственост на жалбоподателя, а на трето лице - „Моника комерс” ЕООД, клон Варна. Следователно неправилно ПАМ е приложена спрямо А. и само на това основание тя се явява незаконосъобразна по същество. Без правно значение е обстоятелството, че търговското дружество е предоставило на жалбоподателя право да управлява автомобила, както и да го представлява на територията на страната във връзка с управлението на този автомобил, защото това не променя титуляра на правото на собственост. Пълномощникът не може да се отъждествява с упълномощителя, независимо че действията му се отразяват пряко в правната сфера на представляваното лице. В случая собственикът на МПС е един единствен и това е “Моника комерс” ЕООД, клон Варна, което е самостоятелно юридическо лице и именно то следва да бъде субект на процесната ПАМ.

Така, прилагайки ПАМ спрямо лице, което не е собственик на автомобила, предмет на нарушението, административният орган е приложил неправилно разпоредбата на чл.171, т.2а, б. “б” от ЗДвП, поради което упражнената от него административна принуда се явява недопустима и противоречаща на целта на закона.

По изложените съображения оспорената заповед се явява неправилна и незаконосъобразна и следва да се отмени.

С оглед на изхода по делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК жалбоподателят има право на разноски по делото в размер на 10, 00 лева, представляващи платена държавна такса. Липсват доказателства по делото жалбоподателят да е платил възнаграждение на адвоката, който го е представлявал в първоинстанционното производство (в договора за правна помощ и съдействие няма никакви отбелязвания за договорено и платено адвокатско възнаграждение), поради което такова не следва да се присъжда.

          Водим от изложеното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК съдът

 

                                                   Р   Е   Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ по жалба на Ю.И.А. ***, ЕГН **********, срещу заповед за прилагане на ПАМ № 18-0851-000861/05.11.2018г., издадена от началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № ***** и 2 броя табели с рег.№ *****.

          ОСЪЖДА сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич да заплати на Ю.И.А. ***, ЕГН **********, сумата от 10, 00 лева, сторени разноски по делото. 

         РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                          Административен съдия: