О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…………………………/19.03.2019г.,гр.Добрич

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на деветнадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

СИЛВИЯ САНДЕВА

 

          При секретаря ………. и с участието на прокурора ……… разгледа докладваното от съдия Сандева к.адм.дело № 743 по описа на АдмС – Добрич за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          Производството по делото е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич с искане за отмяна като незаконосъобразни на разпоредбата на чл.39, ал.3 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с решение № 6-31 от 29.07.2005г. на ОбС – Генерал Тошево, в частта относно „…както и 2,5 % режийни разноски….“, както и на разпоредбата на чл.39, ал.5 от същата наредба.      

          С протоколно определение в открито съдебно заседание на 12.02.2019г. съдът е дал ход по същество и го е обявил за решаване.

          В срока за произнасяне след извършена служебна проверка е установено от съда, че по повод на подадения протест Общински съвет – Генерал Тошево е взел решение № 2-9 от 07.03.2019г., с което е изменил горепосочената наредба, като е отменил оспорените в настоящото производство текстове.

Частичната отмяна на наредбата представлява по същество оттегляне на оспорен акт по смисъла на чл.156, ал.1 от АПК. Доколкото оттеглянето на акта е направено след първото по делото заседание, за което е необходимо съгласие и от оспорващия съгласно чл.156, ал.2 от АПК, настоящият състав на съда е отменил определението си, с което е дал ход на делото по същество, и го е насрочил за разглеждане в открито заседание, като е изпратил препис от отменителното решение на протестиращата страна за становище.                    

          С писмена молба с вх.№ 860/15.03.2019г. протестиращият прокурор е дал изрично съгласието си за оттеглянето на оспорените нормативни разпоредби, като същевременно е поискал присъждане на сторените от ОП – Добрич разноски по делото.

Според чл.156, ал.1 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници и на заинтересованите страни, за които оспореният акт е благоприятен, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт. В случая оттеглянето на акта е направено от компетентния за това административен орган и при спазване на изискванията за форма и ред по ЗМСМА и ЗНА.          

          С валидната отмяна на оспорените части от наредбата производството по делото остава без предмет. Нормативният акт вече не съществува в правния мир, с оглед на което съдът намира, че е налице хипотезата на чл.159, т.3 от АПК, във вр. чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК. Оттеглянето на оспорения акт и съгласието на протестиращия за това съставляват отрицателна процесуална предпоставка за разглеждане на спора по същество, поради което протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото – да бъде прекратено като процесуално недопустимо.        

          С оглед на изхода от спора и на основание чл.143, ал.2 от АПК на протестиращата страна следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20, 00 лева, представляващи такса за публикация на оспорването в „Държавен вестник“.

          Водим от горното и на основание чл.159, т.3, във вр. чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК, съдът 

 

                               О  П  Р  Е Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич с искане за отмяна като незаконосъобразни на разпоредбата на чл.39, ал.3 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с решение № 6-31 от 29.07.2005г. на ОбС – Генерал Тошево, в частта относно „…както и 2,5 % режийни разноски….“, както и на разпоредбата на чл.39, ал.5 от същата наредба.      

ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич разноски по делото в размер на 20 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Да се заличи номера на делото от списъка на делата, насрочени за открито съдебно заседание на 09.04.2019г.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: