Р Е Ш Е Н И Е

 

88

 

гр. Добрич, 12.03.2019 г.

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на дванадесети февруари, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

при участието на секретаря, Стойка Колева, разгледа докладваното от председателя административно дело № 663 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Блякстоун груп“ ООД, ЕИК 204016630, гр.Балчик, представлявано от К.К., подадена чрез адв. Д.С. и М.Д., срещу Заповед № ДК-09-Д-1/16.10.2018 г., издадена от Радослав Величков- началник на РО НСК Добрич при РДНСК-Североизточен район.

І. Становища на страните

Жалбоподателят счита, че заповедта е нищожна, поради наличието на отменителното основание по чл.146, т.1 от АПК. Оспорва материалната компетентност на началник на РО НСК Добрич при РДНСК-Североизточен район да издава заповеди от вида на процесната. Изразява становище, че единствено кметът на общината е компетентен да спира изпълнението на всички видове СМР като се позовава на чл.223 от ЗУТ и на обстоятелството, че строежът е ІV категория. Счита, че е налице противоречие между чл.8, ал.2, т.1 от Наредба № 1/16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството и чл.222, ал.1, т.13 от ЗУТ и се позовава на чл.15, ал.2 от ЗНА. Алтернативно излага доводи за незаконосъобразност на заповедта, поради допуснати съществени процесуални нарушения и противоречието с материално-правни разпоредби на закона, подробно изложени в жалбата и в съдебно заседание. Иска заповедта да се отмени и да му се присъдят направените по делото разноски по представен списък.

Ответникът, началникът на Регионален отдел за национален строителен контрол –Добрич към РДНСК-СИР, представляван от ст.юрисконсулт З.Г., в писмено становище с изх. № Б-445-00-2-9/31.10.2018 г., моли жалбата да се отхвърли като недопустима. В съдебно заседание изразява становище, че жалбата е неоснователна, а заповедта е правилна и законосъобразна.

 ІІ. От фактическа страна съдът установи следното:

С разпореждане на началника на ДНСК- София, обективирано в писмо № Д-1613-04-444/15.10.2018 г. е наредено началникът на РО НСК Добрич да открие производство по обследване на аварии в строителството по реда на Наредба № 1/16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството по отношение на строеж „Сезонна жилищна сграда с магазини“ ЗП 202,50 кв.м. и РЗП 742, 70 кв.м., ІV категория, находящ се в УПИ ІV, кв.101, по плана на гр.Балчик, като назначи комисия, която да извърши проверка и състави  констативен акт по образец приложение № 2 от наредбата; да нареди незабавно спиране на всички строителни и монтажни работи, както и незабавно обезопасяване на строежа, да назначи техническа експертна комисия, която да състави протокол по реда на чл.10, ал.1 от наредбата, както и да разпореди извършване на постоянни проверки на обекта с цел предотвратяване на бъдещи аварии.

Началникът на РО НСК Добрич при РДНСК-Североизточен район е разпоредил извършване на проверка, в резултат на която е съставен Констативен акт № 1 и е издал оспорената Заповед № ДК-09-Д-1/16.10.2018 г. въз основа на горепосоченото разпореждане и констативния акт.

Със заповедта е наредено незабавно спиране на всички видове строителни и монтажни работи на строеж „Сезонна жилищна сграда с магазини“ ЗП 202,50 кв.м. и РЗП 742, 70 кв.м., ІV категория, находящ се в УПИ ІV, кв.101, по плана на гр.Балчик, ул.“Черно море“ № 10 а, с изключение на необходимите мерки, предписани от техническа експертна комисия за обследване на аварията. Разпоредено е също незабавно обезопасяване на строежа и изпълнение на укрепителни мерки, съобразени с вида на аварията и предписани от квалифицирано техническо лице. В заповедта е посочено, че възложител на строежа и строител е „Блякстоун груп“ ООД.

В мотивите на заповедта са възпроизведени обстоятелствата по Констативен акт № 1/ 15.10.2018 г., съставен от работна група от служители при РО НСК Добрич. В него се сочи, че при изпълнение на строеж в УПИ ІV, кв.101 по плана на гр.Балчик, ул.“Черно море“ № 10а „Сезонна жилищна сграда с магазини“ ЗП 202,50 кв.м. и РЗП- 742,70 кв.м., на 14.05.2018 г. след обяд, при изпълнението на предпоследния такт (6) от северната укрепваща стена се е получило свличане на земна маса, поради наличието на стара септична яма. Така бил разкрит по-голям изкоп от максимално предписания в конструктивния проект, което довело до хоризонтална деформация на земната основа под прилежащите основи на сградата в съседния УПИ V, кв.101. Било изпълнено допълнително укрепване на ската и бетониране за ограничаване възможността за деформиране на земната основа под фундаментите на съседната сграда, въз основа на Заповед № 3/16.05.2018 г. на проектанта-конструктор на строежа. Отбелязано е, че строителните дейности били извършени след издадената Заповед № 468/18.05.2018 г. на кмета на община Балчик за разрешаване изпълнението на неотложни укрепителни действия за завършване на подпорните стени. Посочено е също, че строежът е бил спрян на 25.05.2018 г. с акт за спиране на строителството въз основа на забраната по чл.15 от ЗУЧК за изпълнение на СМР в активния летен сезон и че след съставяне на АКТ-образец 11 от 02.10.2018 г. строежът бил продължен. Били изпълнени фундаментна плоча с фусове за колони, кофраж и армировка на стени и шайби по западната страна на сградата. Към момента на проверката на 15.10.2018 г. било изпълнено укрепване на терена по западната и източната граница, както и по северната граница, където били изпълнени стени с ширина 2,60 метра.

В протокола е посочено, че същият е основание за започване на производство за спиране на строителството по чл.8, ал.2 от Наредба № 1/16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството.

По горепосочените обстоятелства страните не спорят.

В показанията си разпитаната като свидетел С.А.С., член на работната група и служител на РО НСК Добрич, участвала при съставянето на Констативен акт № 1 от 15.10.2018 г., твърди, че при съставянето на констативния акт било необходимо да се извърши обследване на строежа и от инженер-геолог, поради проблеми със ската, който се свличал. На втори оглед, извършен след 15 октомври ( и след издаване на оспорената заповед) техническата експертна комисия, която се състояла от нея, независим инженер-конструктор и инженер – геолог се установило, че няма опасност от продължаване на строежа и комисията съответно съставила необходимия протокол.

Въпросният протокол, издаден от техническата експертна комисия след оспорената заповед, не е представен по делото, но страните на оспорват констатациите в него, установени със свидетелските показания на С.С.. Страните не спорят, че след това обследване  на аварията  на строежа и в края на 2018 г. е издадена заповед за продължаване на строителството, която също не представена по делото.

Според показанията на свидетеля Я.Д.Р.– строителен инженер и проектант-конструктор на строежа, изпълняващ авторски надзор, между терена на процесния строеж (УПИ ІV) и терена на съседната сграда ( на север в УПИ V) съществува денивелация от близо 8 метра. Вследствие на изкопа за строежа в УПИ ІV са възникнали деформации на сградата, намираща се в съседния УПИ V. Свидетелят незабавно взел мерки за ограничаване на щетите и още на 22 май 2018 г. било извършено укрепване на терена. Свидетелят твърди, че върху намиращата се в съседство сграда освен новопоявилите се пукнатини имало и стари такива от предишни деформации. Твърди също, че съседната сграда била пристроявана през 2006 г. в отклонение на одобрените проекти.

Съдът кредитира показанията на свидетелите като обективни и достоверни. По твърдяните от тях факти между страните не съществува спор.

ІІІ. От правна страна

При така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за допустима по съображенията изложени в Определение № 340/01.11.2018 г., постановено в производство по чл.166 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

1.Заповедта не е нищожна. Съгласно чл. 222, ал.1, т.13 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи.

Заповедта е издадена от началника на РО НСК Добрич при РДНСК-Североизточен район въз основа на разпореждането на началника на ДНСК- София, обективирано в писмо № Д-1613-04-444/15.10.2018 г., с което му е делегирана тази материална компетентност в изпълнение на изискването по чл.222, ал.1 т.13 от ЗУТ.

2.Заповедта е издадена при спазване на изискванията за форма на административните актове, установени в чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК. В писмена форма е и съдържа мотиви, от които да се разбере, какво налага откриването на производството по чл.8, ал.2 от Наредба № 1/2007 г. за обследване на аварии в строителството.  Посочено е правното основание за налагане на мярката, посочена е целта за нейното прилагане.

3.Съдът намира, че не са допуснати процесуални нарушения при издаването на заповедта. Същата е връчена на адресата си, който своевременно е успял да упражни правото си на защита.

Видно от разпоредбите на Наредба № 1/2007 г. заповед от вида на процесната се издава при условията на неотложност, тъй като по същността си представлява принудителна административна мярка, която се налага при наличието на предпоставките за това.

5. Съответствие с материално-правните разпоредби на закона и неговата цел

Предпоставките за налагането на процесната ПАМ са посочени в чл.2, ал.1 от Наредбата- всяко непредвидено разрушаване на строеж, на отделна негова част или инсталация, както и появата на значителни повреди и деформации в него. Целта на мярката е да се предотврати евентуална  опасност за живота и здравето на хората, до нанасяне на увреждания на околната среда и на близко стоящи строежи и части от тях.

Съгласно чл.8, ал.1 и 2 от Наредба № 1/2007 г. за обследване на аварии в строителството, при постъпване на уведомление по чл. 4, ал. 1 или ал. 4 органите на ДНСК съвместно с органите на общината (района) по местонахождение на строежа незабавно извършват проверка на място и съставят констативен акт по образец съгласно приложение № 2.  Въз основа на констативния акт по ал. 1 началникът на ДНСК или упълномощеното от него длъжностно лице незабавно издава заповед, с която се разпорежда:

1. незабавно спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР), с изключение на необходимите мерки, предписани по реда на чл. 12, ал. 4;

2. незабавно обезопасяване на строежа и изпълнение на укрепителни мерки, съобразени с вида на аварията и предписани от квалифицирано правоспособно техническо лице, определено със заповедта, с оглед локализиране на аварията и недопускане увреждане на съществуващите сгради в същия имот (ако има такива), както и в съседните имоти. Съгласно ал. 3 заповедта по ал. 2 се връчва незабавно на заинтересуваните лица, а съгласно ал.4 въз основа на уведомлението по чл. 4 в тридневен срок началникът на ДНСК или упълномощеното от него длъжностно лице издава заповед за назначаване на техническа експертна комисия, с която се определят съставът й и срокът за съставяне на протокола по чл. 10, ал. 1.

От показанията на разпитания по делото инженер-конструктор на строежа се установи, че действително изпълнението на процесния строеж е предизвикало щети по съседната сграда в УПИ V, чиито обитатели/собственици са подали сигнали до съответните компетентни органи. Към момента на извършване на укрепителните работи през втората половина на месец май 2018 г. строежът е бил спрян, макар и поради друга причина, но компетентните държавни и общински органи не са излезли с категорично заключение, че изпълнените укрепителни мероприятия са предотвратили опасността от срутването на терена и продължаването на строежа е безопасно.

Възобновяването на строежа, който е бил спрян след укрепването, макар и на друго основание ( наложена строителна забрана за строителство в активния летен сезон), е предизвикало поредните сигнали от обитателите на засегнатата сграда и е провокирало издаването на разпореждането на 15.10.2018 г. от началника на ДНСК-София да се започне производство по обследване на аварии в строителство.

След възобновяването на строителните дейности възниква необходимостта от издаване на оспорената принудителна административна мярка, чиято цел е спиране на строителството до извършването на  независима експертна оценка на изпълнените укрепителни дейности. Това се установява от писмените доказателства и от показанията на разпитаната но делото свидетелка С.С., която обяснява, че констативният акт бил съставен, поради необходимостта от обследване на терена от инженер –геолог, както и от независим инженер-конструктор.

Затова съдът намира, че предпоставките за започване на производството по обследване на аварията, възникнала макар и в по-ранен момент, на 14.05.2019 г., са били налице и към момента на издаването на оспорената заповед.

Във връзка с възраженията на жалбоподателя следва да се отбележи, че видно от чл.2, ал.1 от Наредба № 1/2007 г. без значение за производството по обследване на аварии в строителството е обстоятелството дали засегнатите сгради са законни или незаконни. Затова твърденията на свидетеля, инженер-конструктор на процесния строеж, че част от засегнатата от строителството сграда била изпълнена в несъответствие с одобрените проекти, не е правно релевантен факт по спора за законосъобразност на оспорената заповед.

Обстоятелството, че след издаването на заповедта и извършената въз основа на нея независима експертна оценка се установява безопасност за продължаването на строителните работи, не води до незаконосъобразност на наложената принудителна административна мярка, а води единствено до извод, че същата е изпълнила целта, за която е наложена.

По тези съображения съдът намира, че заповедта е издадена при правилно прилагане на материалния закон и в съответствие с неговата цел по чл.2, ал.1 от Наредба № 1/2007 г. за обследване на аварии в строителството. Поради липса на основанията за отмяна по чл.146, т.1-5  от АПК жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.

Процесуалният представител на ответника не претендира присъждане на разноски, а с оглед чл.143, ал.4 от АПК, претенцията на процесуалните представители на жалбоподателя за присъждане на разноски е неоснователна.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд –Добрич, ІІІ състав

 

                                       Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Блякстоун груп“ ООД, ЕИК 204016630, гр.Балчик, представлявано от К.К., подадена чрез адв. Д.С. и М.Д., срещу Заповед № ДК-09-Д-1/16.10.2018 г., издадена от Радослав Величков- началник на РО НСК Добрич при РДНСК-Североизточен район.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България – София, подадена чрез настоящия съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез изпращане на преписи по реда на чл. 137 от АПК.

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                    Н.Каменска