О  П Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е

 

гр. Добрич, 24.04.2018 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесет и четвърти април, две хиляди и осемнадесета година, в състав :

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

след като разгледа докладваното административно дело № 209 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по чл. 135, ал.1 и ал.2 от  Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по жалба на „НЕДИ-СТИЛ“ ЕООД, ЕИК 834073066, със седалище и адрес на управление в **, ******, ******представлявано от управителя, Н.Г.Н., срещу Решение № РД-16-287/14.03.2018г. на ръководителя на Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентноспособност 2014-2020", изпълняващ длъжността Главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност" в Министерство на икономиката.

         С разпореждане от 19.04.2018г. съдът е изискал от ответника длъжностното разписание на Министерството на икономиката, с което министърът е определил градовете, в които се създават териториалните звена, съгласно чл.30, ал.6 от Устройствения правилник на  Министерство на икономиката. 

В изпълнение на разпореждането с писмо с изх. № 26-Н-75, постъпило в съда на 24.04.2018 г., процесуалният представител на ответника представя длъжностно разписание на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност" в Министерство на икономиката, в сила от 01.03.2018 г., от което е видно, че в областните градове Велико Търново, Варна, Стара Загора, Пловдив, Враца и Бургас са създадени териториални звена, съгласно чл.30, ал.6 от Устройствения правилник на  Министерство на икономиката.

С представянето на доказателствата ответникът прави и възражение за подсъдността на делото като изразява становище, че същото следва да се разгледа от Административен съд –София-град, понеже в териториалните структури в градовете Велико Търново, Варна, Стара Загора, Пловдив, Враца и Бургас няма служители с юридическо образование, които да извършват процесуалното представителство по делата със страна Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност" на Министерство на икономиката.

 

Предвид правомощието по чл. 135, ал. 1 АПК, съдът намира че не е компетентен да разгледа и постанови съдебен акт по същество, поради неподсъдност на делото по правилата за местната подсъдност.

Съгласно чл. 133, ал. 1 АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

С разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от АПК е въведена забрана за изменяне на определената от закона подсъдност.

Съгласно § 1, т. 1а от ДР на АПК, териториална структура на администрацията е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

Оспореният акт е издаден от главния директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" към Министерство на икономиката. Създадените териториални звена в областните градове, посочени в представеното щатно разписание за 2018г. представляват териториални и регионални структури на администрацията на органа, издал оспорения административен акт по смисъла на чл. 133, ал. 1 от АПК вр. с § 1, т. 1а от ДР на АПК.

Съгласно чл.133, ал.2 от АПК, делата по ал. 1 се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, когато: 1. актът има няколко адресати с постоянен или настоящ адрес в райони, различни от района на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта; 2. администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура.

Жалбоподателят е със седалище и адрес на управление в **, който е в териториалния обхват на Регионален сектор - Варна на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност" към Министерство на икономиката. Следователно, делото следва да се изпрати на Административен съд – Варна. По този начин е определена подсъдността на спора в идентични случаи, видно от определение № 3076/08.11.2017г. по адм.д. № 2765/2017г. на Административен съд – Варна и определение № 6319/15.09.2017г. по адм.д. № 5987/2017г. на Административен съд София - град, определение № 6457/23.05.2017г. по адм.д. № 5517/2017 на ВАС, VІІ отд., определение № 8185/27.06.2017г. по адм.д. № 6921/2017г. на ВАС, VІІ отд. и др.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 135, ал. 2 АПК Административен съд -Добрич, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 209/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. Определението не подлежи на обжалване.

Да се изпратят преписи на страните.

 

.

 

                                     

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: