Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ ……………….

гр.Добрич,11.04.2018 г.

 

 

           Административен съд Добрич, в закрито съдебно заседание на единадесети  април  две хиляди и осемнадесета година ІІ състав

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

разгледа частно адм. дело № 191/ 2018 г. по описа на АС-Добрич и установи:

             Производството по делото е образувано по  искане вх.№855 /11.04.2018г. ,  от адв.Б.Л. за незабавно прекратяване на незаконосъобразни действия на служителите на РС „ИН“-Добрич и да бъде допуснат заедно с адв.Г.В. до среща със задържания Ж.А.в качеството им на негови защитници.

          В молбата е изложено следното:

           На 07.04.2018г., около 10.00 часа, Ж.А.е задържан в РПУ-Добрич с 24 часова мярка, която изтекла на 08.04.2018г. в 10.00 часа.На задържаното лице било обяснено,че срещу него е постъпило искане за екстрадирането му в САЩ.Връчено му било постановление за временно задържане под стража,за срок от 72 часа, което трябвало да започне след изтичането на 24 часовата мярка по ЗМВР,което според адвоката е недопустимо.

           В деня на задържането на Андреев,адв. Л. ,в качеството му на защитник,осъществил среща със същия.През нощта на 07.04.2018г. срещу 08.04. 2018г.,около 00:00 часа, адв.Л. депозирал жалба за насрочване на заседание за разглеждане на мярката за задържане,която не била препратена незабавно към дежурен прокурор.На 08.04.2018г. подал нова жалба, но срещу мярката за 72-часовото задържане нямало насрочено заседание.

           На 10.04.2018г.,около 18.20 часа, заедно с адв. Г.В.-упълномощен защитник на Желяз Андреев, поискали да се срещнат със задържания относно линията на защитата, предвид предявяването на документите от прокуратурата в този ден. В искането адв.Л. твърди, че за втори път му отказват достъп до задържания. На караула на входа на ареста нямало служител,който да отвори вратата.С адв.Вълев посетили І РПУ откъдето им обяснили,че РС „ИН“-Добрич е в същата сграда, но служителите на полицията не можели да им съдействат, като ги допуснат до задържаното лице. След това адвокатът  разговарял с началника на службата – тел 058/658525,който обяснил,че в извънработно време не може да го пусне при задържания. Настоява,че отказът да се срещне със задържания в извънработно време е грубо потъпкване на правото на защита на задържаното лице. Моли на основание чл.250 от АПК и чл.34 от Закона за адвокатурата,във вр. с чл.277а от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, съдът да разпореди незабавно да бъдат прекратени незаконосъобразните действия на служителите на РС „ИН“-Добрич и да бъде допуснат до среща със задържания Желяз Андреев, в качеството му на негов защитник, заедно с адв. Г.В.,в същото му качество.

           Съдът като прецени молбата и изложено в нея счита, че производството е по реда на чл. 250 и сл. АПК. С оглед  установяване на извършваните действия и основанията за извършването им, съдът е разпоредил на Районна служба по „Изпълнение на наказанията“ да представи незабавно доказателства за основанието, на което е отказана среща на адв. Л. и адв.Вълев със задържания Андреев, доказателства за задържането на Андреев,както и как отказът е съобразен с нормата на чл.253,ал.5 от ЗИНЗС.

           В изпълнение разпореждането на съда, Началникът на РС „ИН“-Добрич изпраща писмо, (около 16,15 часа),в което се казва,че Ж.А.е постъпил в ареста Добрич с мярка „временно задържане под стража“ за срок от 3дни-72 часа, съгласно Постановление изх.№ 4529/2018г. от 07.04.2018г. на Върховна касационна прокуратура. Андреев е преведен в ареста от органите на 01 РУ на МВР-Добрич след изтичане на 24-часовото му задържане.

           Арест Добрич се намира в сградата на МВР-Добрич и поради това има определен ред за охрана и пропускателен режим, определен със Заповед № 357з-435/22.02.2018г. на Директора на ОДМВР-Добрич.Съгласно тази заповед и утвърдения на основание чл.303,ал.2 от ППЗИНЗС от Началника на РС „ИН“-Добрич списък на постовете,съобразени с оперативната обстановка в ареста, достъпът до него  през почивните и празнични дни е ограничен за посетители. |Настоява,че това е съобразено и с разпоредбата на чл.253,ал.5 от ЗИНЗС  съгласно която,правото на достъп до задържаните лица имат определен кръг служебни лица в т.ч. и адвокати,като достъпът се осигурява в рамките на работното време,след представяне на съответните документи,като по изключение този достъп може да бъде удължен за не повече от 2 часа,при минимум от 40 минути. Предвид това твърди,че на адв.Л. не е отказано право на среща с подзащитния му, а му е разяснено, че такава може да бъде осъществена на 11.04.2018г. след 8,00 часа.След справка е установено,че на 11.04.2018г. нито един от посочените защитници не е искал посещение с лицето. Към момента Андреев е с променена мярка за неотклонение „подписка“ и е освободен от арест Добрич. В писмото се уточнява,че нито на 10.04.2018г.,нито на 11.04.2018г. с началника  е провеждан разговор по телефона. Телефон 058/658 525 се намира в арстната зона на арест Добрич и най-вероятно адв.Л. е разговарял с дежурния надзирател по арест.Представени са Заповед № 357з-435/22.02.2018г. и списък на постовете.

           При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

           Производството по чл. 250 от АПК е особен и бърз ред  за защита срещу фактически действия, които не се осъществяват в изпълнение на индивидуален административен акт или на закона.Търсенето на защита по този ред е неприложимо в случаите, когато неоснователните действия са прекратени или не са започнали, тъй като съдебното разпореждане за тяхното прекратяване, съгласно чл. 253, ал. 2 от АПК се явява безпредметно. Защита е неприложима и когато действията не представляват незаконосъобразни такива.

           Безспорно в настоящия случай се установи, че действията на служителите от РС „ИН“-Добрич за отказ адв.Л. да се срещне със задържания Желязков са основани на Заповед № 357з-435/22.02.2018г. на Директора на ОДМВР-Добрич,която ограничава достъпът до ареста в почивните и празничните дни.Ето защо, действията от служителите са извършени в изпълнение на дадено разпореждане, при което,същите не попадат в хипотезата на чл. 250, ал. 1 АПК.Разпореждането е и в пълно съответствие с нормата на чл.253, ал.5 от ЗИНЗС която гласи,че достъпът на лицата по ал.1-4 се осигурява в рамките на работното време.Освен това, Ж.М.А.към настоящия момент не е в арест Добрич, което изключва служителите на ареста да извършват каквито и да било действия, свързани с това лице т.е., твърдяните незаконосъобразни действия са прекратени.За да се постанови прекратяване на действия на администрацията, същите следва да продължават и към момента на постановяване на съдебния акт, а такива не се извършват.Следователно постановяване на тяхното прекратяване се явява и безпредметно.

          В допълнение следва да се отбележи,че чл.253,ал.5 от ЗИНЗС  е неточно цитиран от Началника на РС „ИН“-Добрич и не става ясно защо не е направено предвиденото в нормата изключение за удължаване на достъпа до 2 часа след работното време.Съдът отбелязва това за пълнота на изложението,но не може да коментира основателно или не изключението не е приложено,тъй като в това производство се цели прекратяване на незаконосъобразни действия на администрацията, а не преценка на законосъобразността на отказа. 

           Предвид гореизложеното,искането е неоснователно и  следва да бъде отхвърлено, предвид което, и на основание чл.253 от АПК, АдмС-Добрич

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

           ОТХВЪРЛЯ искане вх.№855 /11.04.2018г., от адв.Б.Л. съдът да разпореди незабавно прекратяване на незаконосъобразните действия на служителите на РС „ИН“-Добрич и да бъде допуснат заедно с адв.Г.В. до среща със задържания Ж.А.в качеството им на негови защитници.

           Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от издаването му пред ВАС.

           На основание чл. 138 АПК препис от разпореждането да се връчи на страните.

 

                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: