Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ ……………….

гр.Добрич,10.04.2018 г.

    

                                                                                          

           Административен съд Добрич, в закрито съдебно заседание на десети април  две хиляди и осемнадесета година ІІ състав

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

разгледа частно адм. дело № 189/ 2018 г. по описа на АС-Добрич и установи:

             Производството по делото е образувано по  искане вх.№844 /10.04.2018г. , изпратено по електронна поща на 09.04.2018г. от адв. Б.Л. за насрочване на незабавно съдебно заседание по чл.250 от АПК и искане за защита от неоснователен отказ за допускане на среща на задържан с адвокат.

          В молбата е изложено следното:

           На 07.04.2018г., около 10.00 часа, Ж. *** с 24 часова мярка, която изтекла на 08.04.2018г. в 10.00 часа.На задържаното лице било обяснено, че срещу него е постъпило искане за екстрадирането му в САЩ.Връчено му било постановление за временно задържане под стража,за срок от 72 часа, което трябвало да започне след изтичането на 24 часовата мярка по ЗМВР,което според адвоката е недопустимо.

           В деня на задържането на А., адв. Л., в кочеството но защитник,осъществил среща със същия. През нощта на 07.04.2018г. срещу 08.04. 2018г.,около 00:00 часа, адв. Л. депозирал жалба за насрочване на заседание за разглеждане на мярката за задържане, която не била препратена незабавно към дежурен прокурор. На 08.04.2018г. подал нова жалба, но срещу мярката за 72-часовото задържане нямало насрочено заседание. Такова нямало насрочено и към момента на подаване на искането пред АдмС-Добрич.

           На 08.04.,около 18.00 часа поискал провеждане на среща със задържания, която му била отказана, тъй като лицето било преместено в РС „ИН“-Добрич за временно задържане под стража. Направил втори опит, но неуспешно. Провел  телефонен разговор с Началника на  РС „ИН“-Добрич който му обяснил,че може да посети задържания в работен ден. Настоява, че отказът да се срещне със задържания в извънработно време е грубо потъпкване на правото на защита на задържаното лице. Моли на основание чл.250 от АПК и чл.34 от Закона за адвокатурата,във вр. с чл.277а от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, съдът да разпореди незабавно да бъдат прекратени незаконосъобразните действия на служителите на РС „ИН“-Добрич и да бъде допуснат до среща със задържания Ж. А., в качеството му на негов защитник.

           Съдът като прецени молбата и изложено в нея счита, че производството е по реда на чл. 250 и сл. АПК. С оглед  установяване на извършваните действия и основанията за извършването им, съдът е разпоредил на Районна служба по „Изпълнение на наказанията“ да представи незабавно доказателства за основанието, на което е отказана среща на адв. Л. със задържания А., доказателства за задържането на А., както и информация осъществена ли е към момента среща между защитника и задържания и има ли промяна на мярката за неотклонение към настоящия момент.  В изпълнение разпореждането на съда е изпратено писмо,в което се казва,че Ж. А. е временно задържан за срок от 3дни, съгласно Постановление изх.№ 4529/2018г. от 07.04.2018г. на Върховна касационна прокуратура. Арест Добрич се намира в сградата на МВР-Добрич и поради това има определен ред за охрана и пропускателен режим, определен със Заповед на Директора на ОДМВР-Добрич. На основание заповедта, достъпът до ареста през почивните и празнични дни е ограничен. Твърди се, че на адв.Л. не е отказана среща, а му е разяснено, че такава може да осъществи в първия работен ден след празничните дни. Представени са Постановление изх.№ 4529/2018г. от 07.04.2018г. на Върховна касационна прокуратура, Заповед № 357з-435/22.02.2018г. и копие от дневник за посещения на лица, имащи право на контакт със задържани лица. От последното се установява,че на 10.04.2018г. от 8,45 до 10,25 часа, адв.Б.Л. се е срещнал с Ж. М. А..

           При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

           Производството по чл. 250 от АПК е особен и бърз ред  за защита срещу фактически действия, които не се осъществяват в изпълнение на индивидуален административен акт или на закона.Търсенето на защита по този ред е неприложимо в случаите, когато неоснователните действия са прекратени или не са започнали, тъй като съдебното разпореждане за тяхното прекратяване, съгласно чл. 253, ал. 2 от АПК се явява безпредметно. Защита е неприложима и когато действията не представляват незаконосъобразни такива.

           Безспорно в настоящия случай се установи, че действията на служителите от РС „ИН“-Добрич за отказ адв. Л. да се срещне със задържания Ж. са основани на Заповед № 357з-435/22.02.2018г. на Директора на ОДМВР-Добрич,която ограничава достъпът до ареста в почивните и празничните дни. Дали тази заповед противоречи на Конституцията на РБ и дали ограничава правото на защита на задържаните лица, съдът не може да коментира и преценява в настоящото производство. Ето защо, действията от служителите са извършени в изпълнение на дадено разпореждане, при което не попадат в хипотезата на чл. 250, ал. 1 АПК. Освен това, видно от представеното копие от дневник за посещения на лица, имащи право на контакт със задържани лица, адв.Б.Л. се е срещнал с Ж. М. А. на 10.04. 2018г. от 8,45 до 10,25 часа,което означава,че действията вече са прекратени.За да се постанови прекратяване на действия на администрацията, същите следва да продължават и към момента на постановяване на съдебния акт. Към настоящия момент такива действия не се извършват. Следователно постановяване на тяхното прекратяване се явява и безпредметно.

           Относно ненасрочване на съдебно заседание  срещу мярката за 72-часово задържане,което и към момента не е насрочено, настоящият състав е некомпетентен да се произнася,но с оглед коментара в искането следва да се отбележи,че в представеното прокурорско постановление от ВКП, на Окръжния прокурор на Добрич са разпоредени действия в тази насока.

           Предвид гореизложеното, искането е неоснователно и  следва да бъде отхвърлено, предвид което, и на основание чл.253 от АПК, АдмС-Добрич

Р А З П О Р Е Д И:

 

           ОТХВЪРЛЯ искане вх.№844 /10.04.2018г. от адв.Б.Л. с искане да се постанови разпореждане за незабавно прекратяване на незаконосъобразните действия на служителите на РС „ИН“-Добрич и да бъде допуснат до среща със задържания Ж. А.,в качеството му на негов защитник.

           Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от издаването му пред ВАС.

           На основание чл. 138 АПК препис от разпореждане да се връчи на страните.

 

                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: