О П  Р  Е  Д  Е  Л Е  Н  И  Е

 

№ ………………./04.04.2018г., град Добрич

 

  ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на четвърти април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

 

  като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 162 по описа за 2018 г. на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на А.Д.С. *** с ЕГН ********** против мълчалив отказ на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич.        

С разпореждане на съдия – докладчика от 22.03.2018г. производството по делото е оставено без движение поради констатирани нередовности в жалбата, подробно описани в разпореждането. Със същото е даден 7-дневен срок на жалбоподателя да отстрани нередовностите в жалбата с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на задължението в срок. Съобщението с разпореждането на съда е редовно връчено, при условията на чл.46, ал.2 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК, на 22.03.2018г., видно от върнатия в съда отрязък на л.17 от делото, като в предоставения 7 - дневен срок, който е изтекъл на 29.03.2018г. (работен ден), констатираните нередовности в жалбата не са отстранени.

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал.3  от АПК, административният съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 162 по описа за 2018г. на Добричкия административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

                                                  Административен съдия :