Р Е Ш Е Н И Е

182

гр.Добрич, 30.04.2018  г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, І касационен състав в публично съдебно заседание на седемнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                    СИЛВИЯ САНДЕВА

 

            при участието на прокурора Милена Любенова и секретаря Стойка Колева, разгледа докладваното от съдия ТЕОДОРА МИЛЕВА кас.адм.дело № 154/2018 г. по описа на АС- Добрич.

            Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба на Н.А.С. ***, подадена чрез адв. К.И. - ДАК срещу решение от 14.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. №1455/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич, с което е изменено наказателно постановление №17-0851-001872/06.10.2017 г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ ПРИ ОД на МВР гр. Добрич, с което на касатора за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП и на осн. чл.175, ал.1, т.1 от с.з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, като глобата е намалена на 50 лева; за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 100 лева на осн. чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на осн. чл. 183, ал.1, т.1, предл. 2 от с.з. е наложено наказание глоба в размер на 10 лева.

           Касаторът твърди, че решениeто на районния съд е незаконосъобразно и немотивирано. Не се оспорва фактическата обстановка, че регистрационните табели не са били поставени на определените в закона места, но се моли за приложението на чл.28 от ЗАНН. Относно другите две нарушения също се излагат съображения, че същите са маловажни. Моли да се отмени решението на районния съд и да се отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

Ответникът в касационното производство не изразява становище по жалбата.

Представителят на ОП – Добрич счита, че касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд е правилно и законосъобразно. Релевира доводи, че в случая не може да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, с оглед значимостта на охраняваните обществени интереси.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

          С обжалваното решение районният съд е изменил наказателно постановление  №17-0851-001872/06.10.2017 г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ ПРИ ОД на МВР гр. Добрич, с което на касатора за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП и на осн. чл.175, ал.1, т.1 от с.з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, като глобата е намалена на 50 лева; за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лева на осн. чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на осн. чл. 183, ал.1, т.1, предл. 2 от с.з. е наложено наказание глоба в размер на 10 лева, за това, че при извършена проверка на 08.09.2017 г. около 11,30 часа в гр. Добрич на кръстовището на ул. „Отец Паисий“ и бул. „Добруджа“, посока ул. „Ген. Г.Попов“, като водач на товарен автомобил „Мерцедес 412 Спринтер“, С. управлява автомобила без да има поставени регистрационни табели на определените за това места, като водача преминава през кръстовището на забранен червен сигнал на светофарната уредба, която работи в нормален режим и не носи и не представя КТ към СУМПС.

Съдът е приел, че НП е издадено от компетентен орган и при издаването му не са  допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че безспорно от събраните писмени и гласни доказателства се установяват нарушенията, вменени касационния жалбоподател. Изложени са подробни доводи по отношение на размера на наложената санкция и защо наложената глоба за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП следва да бъде изменена.

Като е достигнал до този правен извод, въззивният съд правилно е приложил материалния закон при точно спазване на процесуалните правила.   Липсва касационно основание за отмяна на процесното решение.

В преценката на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства, първоинстанционния  съд правилно и в съответствие с логическите и опитните правила е достигнал до правно обосновани фактически изводи за правно значимите по отношение на спора юридически факти. Тези изводи напълно се споделят от настоящия съдебен състав. При тази преценка съдът е разпитал актосъставителя и свидетелите и е изложил аргументи защо кредитира показанията им, с оглед съответствието с писмените доказателства, приложени по делото.

Пред касационната инстанция се релевират единствено и само доводи за приложението на чл.28 от ЗАНН. Спорно в случая е приложението на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Приетото от РС - Добрич, че не са налице предпоставките за прилагане на законовата хипотеза на маловажен случай, настоящата инстанция счита за правилно.

Съгласно нормата на чл. 28 от ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. ЗАНН не съдържа легално определение на понятието „маловажен случай", затова на основание чл. 11 от ЗАНН субсидиарно следва да се приложи НК. Според чл. 93, т. 9 от НК „маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.

Касационният съд приема, че „маловажен случай" ще е налице, ако съвкупната преценка на посочените по-горе обстоятелства обуславя по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното нарушение в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че в случая следва да се приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Изводите на РС - Добрич в тази насока са правилни и напълно обосновани, като съдът подробно и изчерпателно е обсъдил всички наведени от страна на жалбоподателя фактически твърдения, обуславящи според наказаното лице приложението на тази правна норма в процесния казус.

Липсват предпоставки, които да квалифицират случая като маловажен по смисъла на закона. Не са налице обстоятелства, които да обуславят по-ниска степен на обществена опасност на конкретното нарушение в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Смекчаващите обстоятелства правилно, при съблюдаване изискванията на чл. 27 от ЗАНН са отчетени при определяне на размера на кумулативно наложените наказания "глоба" и "лишаване от право да управлява МПС", като и двете наказания са определени в минималния, предвиден от приложимата санкционна норма размер.

Оспорваното решение е правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с процесуалния и материалния закон, поради което същото следва да бъде потвърдено.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

            Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение  от 14.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1455/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: