О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……………./11.04.2018г., град Добрич

 

Административен съд -Добрич в закрито заседание на единадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

 

разгледа докладваното от председателя адм. дело № 153 по описа за 2018г. на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е образувано е по жалба на С.Ф.А. ***, срещу отказ за заличаване на адресна регистрация на з.и.з., обективиран в писмо с изх. № 94С-00-658/01.09.2017г., издадено от кмета на Община град Добрич.

При проверката за допустимостта на жалбата е констатирано, че оспореното писмо е съобщено на жалбоподателя на 05.09.2017г., а жалбата срещу същото е постъпила в съда на 19.03.2018г. Констатирано е и наличие на основание за прилагане на чл.140, ал.1 от АПК, тъй като в оспореното писмо не е указано дали подлежи на оспорване и в какъв срок, но също и така, че липсват доказателства жалбата да е подадена в рамките на удължения на основание чл.140, ал.1 АПК двумесечен срок за оспорване. Затова с разпореждане от 26.03.2018г. на съдия-докладчика по делото на жалбоподателя са дадени указания да представи доказателства за срочността на жалбата си.

В предоставения срок, на 05.04.2018г. жалбоподателят в допълнителна писмена молба прави искане началото на двумесечния срок за оспорване да се счита от съда, че започва да тече от датата на последното му посещение при кмета на общината – 22.02.2018г. като в този случай жалбата, подадена на 19 март 2018г., би била в срока по чл.140, ал.1 АПК. Искането си обосновава с обстоятелството, че администрацията не го е уведомила за възможността да обжалва пред съда писмото, с което се отказва заличаване на адресната регистрация.

Съдът намира, че така направеното искане на жалбоподателя, обективирано в допълнителната му молба от 05.04.2018г., представлява искане за възстановяване на срока за обжалване по  чл.161, ал.1 от АПК,  който гласи, че в 7-дневен срок от съобщението за оставяне на жалбата без разглеждане може да се поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства или на поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение. Искането може да бъде направено и с жалбата.

Искането е допустимо, тъй като е направено преди изтичане на срока по чл.161, ал.1 от АПК.

Разгледано по същество, искането за удължаване на срока за оспорване на писмо с изх. № 94С-00-658/01.09.2017г. на кмета на Община град Добрич, съобщено на 05.09.2017г., е неоснователно.

За да бъде възстановен срокът за обжалване следва да са налице особени непредвидени обстоятелства или поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение.

Особени непредвидени обстоятелства са тези, които не могат да бъдат предвидени дори и жалбоподателят да е положил необходимите грижи и усилия. Това са обстоятелства извън обичайните, нормално очакваните. Те следва да са възникнали внезапно, изненадващо и страната, която следва да извърши определено процесуално действие, да не е в състояние да ги преодолее.

В молбата, в която е направено искането не се сочат и не се представят доказателства за особени непредвидени обстоятелства, които са попречили на жалбоподателя да оспори писмото в сроковете по АПК.

Искането е обосновано с неизпълнението на задължението на администрацията по чл.59, ал.2, т.7 от АПК, да посочи в административния акт пред кой орган и в какъв срок същият може да се обжалва и с  последвалите срещи при кмета, за които в молбата се твърди, че е обещано преразглеждането на въпроса.

Законодателят е обвързал неизпълнението задължението по  чл.59, ал.2, т.7 от АПК с предвиденото в чл.140, ал.1 от АПК удължаване на срока за оспорване. Не е допустимо неизпълнението на задължението на администрацията по  чл.59, ал.2, т.7 от АПК да бъде регламентирано в две различни норми от кодекса. След като последиците му са вече уредени с удължаване на срока за оспорване по чл.140, ал.1 от АПК, не би следвало неизпълнението задължението по  чл.59, ал.2, т.7 от АПК да се възприема и като поведение, което въвежда в заблуждение. Това означава, че основанията за възстановяване на пропуснатия срок за обжалване по чл.161, ал.1 от АПК са различни от нередовното съобщаване на акта, изразяващи се в непосочване, че същият може да се оспорва и в какъв срок.

Поведението на администрацията въвеждащо в заблуждения трябва да е по отношение на установените срокове за оспорване на вече издадения административен акт. От твърденията в молбата на жалбоподателя се установява, че на срещите си с кмета е искал преразглеждане на въпроса за заличаване на адресната регистрация. Не се установява администрацията да е заблуждавала жалбоподателя по отношение на възможността за оспорване на писмото. Затова не са налице предпоставките по чл.161, ал.1 от АПК за възстановяване на срока за оспорване.

По тези съображения съдът намира, че следва да отхвърли направеното в допълнителната молба искане за удължаване на срока за оспорване.

Поради това и поради просрочие на жалбата, същата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл.159, т.5 от АПК и чл.161, ал.3 от АПК, Административен съд Добрич

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ф.А., по която е образувано адм.д. № 153/2018г. по описа на съда.

         ОТХВЪРЛЯ искането за удължаване срока за обжалване на писмо с изх. № 94С-00-658/01.09.2017г. на кмета на Община град Добрич, съобщено на 05.09.2017г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 153/2018г. по описа на съда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му, подадена чрез Административен съд Добрич до Върховен административен съд.

         ОПРДЕЛЕНИЕТО да се съобщи чрез връчването му на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.

                                      

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :