Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 18.04.2018г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на десети април, две хиляди и осемнадесета, в касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:          Нели Каменска

                                  Милена Георгиева

 

при участието на секретаря, Веселина Сандева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Румяна Желева, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 138 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на „Ди-До-Балчик-2012“ ЕООД, гр.Балчик, ЕИК 202003431, представлявано от Я.Д.В. – управител, подадена чрез процесуален представител срещу решение № 6 от 25.01.2018г., постановено по нахд № 245/2017г. по описа на Районен съд - Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № 277980/ 20.07.2017г., издадено от директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите -Варна.

Касаторът счита, че решението на районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, е неправилно поради неправилно прилагане на материалния закон - касационно основание за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. Твърди се, че съдът неправилно е оценил събраните гласни доказателства и че не е отчетен факта, установяващ липса на фактическа възможност да се издаде касов бон. Прави се оплакване, че деянието било маловажно, но чл.28 от ЗАНН не бил приложен. По тези съображения се иска решението да се отмени, като вместо него се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът – ТД на НАП –Варна, се представлява от главен юрисконсулт С. Желязков, който изразява становище за законосъобразност на постановеното решение. Моли то да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна и пледира оставяне в сила на решението.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна.

В производството пред въззивния съд е установена следната фактическа обстановка:

При извършена на 21.06.2017г. в 18,50 часа данъчна проверка в  обект-щанд за сладолед, находящ се на ул.“Приморска“ № 20 в гр.Балчик, стопанисван от „Ди-До-Балчик-2012“ ЕООД , Галина Георгиева - инспектор по приходите в ТД на НАП-ИРМ Добрич извършила контролна покупка на сладолед на стойност 1,50 лв., но за продажбата не била издадена фискална касова бележка. За нарушението на 28.06.2017г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение, а на 20.07.2017г. било издадено оспореното наказателно постановление, с което на дружеството, стопанисващо търговския обект, била наложена имуществената санкция от 500 лв. на основание чл.185, ал.1  от ЗДДС за нарушаване на чл.25, ал.1, т.1 във вр. с чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че в проведеното административно-наказателно производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, описаната в АУАН и в НП фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства, а санкцията е определена законосъобразно, според предвидения минимум в нормата за извършеното деяние.

Административният съд изцяло споделя изложеното в мотивите на оспореното решение. Същото не страда от пороци, обосноваващи неговата отмяна.

Възражението, че съдът неправилно е преценил събраните по делото гласни доказателства, е неоснователно.

Видно от данните по делото пред съда показания са дали две групи свидетели- актосъставителката, Галина Георгиева и инспектора по приходите Жечо Желязков и свидетелите на санкционираното дружество Ирина Добрева- продавач в проверения обект и Даниел Добрев- пълномощник на управителя на дружеството. Спорният момент е бил по какъв начин продавачът в обекта, свидетелката Ирина Добрева е върнала рестото от извършената продажба, дали веднага или след като е отишла до съседен обект да развали банкнота от 20 лв. и в кой момент инспекторът по приходите установил, че за покупката му не е издаден касов бон.

Тези спорни обстоятелства са обсъдени в мотивите на оспореното решение като при преценката за достоверност на свидетелските показания съдът е обосновал законосъобразен извод, че от тях не се установява фактическа обстановка, различна от установената н АУАН и НП.

Настоящата инстанция намира, че съдът не е допуснал нарушение на закона при преценка на свидетелските показания, понеже моментът, в който търговецът следва да издаде на купувача фискален бон, е регламентиран. Нормата на чл.25, ал.3 от Наредба № Н-18/ 2006г. определя, че фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането и че лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.

От свидетелските показания и на двете групи свидетели се установява по безспорен начин, че в момента на получаване на плащането, т.е. на банкнотата от 20 лв., представителят на търговеца не е издал касов бон, а е започнал да търси банкноти, за да върне ресто. Нещо повече, гласните доказателства са еднопосочни и по отношение на обстоятелството, че и в по-късния момент на връщане на ресто от покупката, т.е. в момента на завършване на сделката, също не е бил издаден касов бон.

Затова е правилна преценката на съда, че свидетелските показания не установяват различна фактическа обстановка и възпрепятстване на продавача  да издаде касов бон, получавайки плащането или при връщане на ресто от получената сума.

Възражението за маловажност на деянието също е обсъдено в мотивите на оспореното решение. Административния съд изцяло споделя изводите на районния съд, че деянието не е маловажно. Размерът на сумата, за която не е издаден фискален бон, е 1,50 лв. Изхождайки от това съображение касаторът обосновава по-ниска степен на обществена опасност, налагаща приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Ако се възприеме подобно тълкуване на закона, не всяко нарушение на чл. 185, ал. 1 от ЗДДС би довело до ангажиране на административно-наказателна, съотв. имуществена отговорност на търговеца, а само това за извършена продажба на стойност над определен размер. Наложената на дружеството имуществена санкция се основава на разпоредбата на чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, в която обаче не са разграничени продажбите на дребни вещи на ниска стойност от останалите продажби. Стойността на покупката, за която не е издаден данъчен документ, не е обективен признак от състава на нарушението и прилагането на чл.28 от ЗАНН ще бъде превратно възприемане идеята на законодателя за наказуемост на този вид деяния. Стойността на покупката не може да обоснове и по-ниска степен на обществена опасност при нарушаването на чл.185, ал.1 от ЗДДС, понеже увреждането на фиска се предполага винаги при извършване на деяние от този вид.

Затова е правилна преценката на районния съд, че случаят не е маловажен.

По изложените съображения касационния състав приема, че не са налице твърдяните процесуални нарушения в административно-наказателното производство. Ясно е изложено от наказващия орган какво точно нарушение е извършено и как е определена имуществената санкция. Районният съд не е нарушил материалния закон, потвърждавайки оспореното наказателно постановление. Предвид това, решението му е валидно, допустимо и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран, на основание чл.221, ал.2  от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд - Добрич

 

                              Р  Е  Ш  И:

 

 ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 6 от 25.01.2018г., постановено по  нахд № 245/ 2017 г. по описа на Районен съд – Балчик.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: