О  П Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е

 

№……….30.03.2018 год., гр. Добрич

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание, на тридесети март две  хиляди и осемнадесета година, като разгледа докладваното от съдия Красимира Иванова административно дело № 131 по описа на АдмС - Добрич за 2018 г., намира следното:

 

          Производството по делото е по реда на глава Х, раздел ІV АПК.

Образувано е по жалба вх. № 593/ 08.03.2018 г. на З.М.Ч., ЕГН **********, с адрес ***, офис 4 срещу Определение № **********/ 10.01.2018 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр. Добрич, с което е спряно производството по подадено от З.М.Ч. Заявление № 2116 – 24 – 857/ 11.09.2017 г. за отпускане на наследствена пенсия в полза на детето а.е.и., ЕГН **********.

Жалбоподателката счита Определението за спиране за незаконосъобразно. Обръща внимание, че е поискала наследствената пенсия за детето – Антония (нейна внучка и дъщеря на починалата ѝ дъщеря), което е настанено да живее при нея с влязла в сила Заповед № ЗД/Д – ТХ – 054/ 31.08.2017 г. на Директора на ДСП гр. Добрич. Допълва,че към момента на подаване на настоящата жалба заповедта е действаща. Позовава се на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от КСО за правото на детето да получава наследствена пенсия. В този смисъл счита, че административният орган неправилно е спрял производството по подаденото от жалбоподателката заявление за получаване на наследствена пенсия от детето. Според същата, независимо че пред РС – Добрич е образувано гр. дело № 3352/ 2017 г. с правно основание чл. 28 от Закона за закрила на детето, то това производство не е преюдициално по отношение административното производство по отпускане и определяне размер на наследствена пенсия за детето Антония, тъй като от изхода на същото няма да се променят нито основанието, нито размера на пенсията. Поради изложените съображения моли съда да отмени обжалвания акт и да върне административната преписка за произнасяне по същество по подаденото заявление.

Ответникът – Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Добрич, при изпращане на преписката, представя писмено становище от Директора на ТП на НОИ - Добрич, в което описва фактическите обстоятелства, довели до спиране на производството по отпускане на наследствена пенсия за детето. Цитира разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, като посочва, че заявлението за отпускане на пенсия може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето и други. Признава, че жалбоподателката, като баба на детето, при която е настанено то временно по административен ред, се явява лице по смисъла на чл. 26 от Закона за закрила на детето, но добавя, че бащата също е подал заявление за отпускане на наследствена пенсия от името на детето като негов законен представител. Споделя, че при наличието на двете заявления, е изпаднал в затруднение по кое от тях да отпусне пенсия и предвид наличието на гражданското дело по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето, е сметнал, че следва да спре административното производство и по двете заявления до приключване на гражданския спор, който да определи лицето, по чието заявление да бъде отпусната пенсия.

По делото е приложено и Възражение от е.р.и., баща и законен представител на детето Антония, от 01.03.2018 г., против процесната жалба. С Възражението се оспорва подадената жалба, като се излагат факти от живота на родителите на Антония. Според е.и., след като няма решение на гражданския съд, то детето не се явява настанено при баба си и дядо си и следователно бабата няма право да подава Заявление за отпускане на пенсия на детето. В този смисъл счита, че правилно е спряно административното производство и спрямо нея.(л. 26 – 27)

По делото е представена от ответника преписката по издаване на оспорения акт, включително самия акт. По разпореждане на съда е изискана справка от РС – Добрич за движението на гр. дело № 3352/ 2017 г.

С писмо вх. № 773/ 27.03.2018 г. Директорът на ДСП – Добрич  уведомява съда, че Заповед № ЗД/Д – ТХ – 054/ 31.08.2017 г. за настаняване на детето Антония не е обжалвана и е влязла в законна сила на 20.09.2017 г. (приложени са доказателства за връчване на заповедта)

След преценка на оплакванията на жалбоподателката и доказателствата по делото, съдът намира следното:

Жалбата е предявена срещу подлежащ на съдебен контрол административен акт, съгласно чл. 54, ал. 5 АПК, пред родово и местно компетентния съд, от процесуално легитимирано лице и в срока по чл. 197, във връзка с чл. 202 АПК. Според приложената по делото разпечатка за проследяване на пратка Определението за спиране с № **********/ 10.01.2018 г. е получено от жалбоподателката на 01.02.2018 г., а жалбата, видно от печата върху нея, е подадена в ТП на НОИ - Добрич в рамките на 14 - дневния срок по чл. 197 АПК на 12.02.2018 г. (л. 20). В съвкупността си наличните положителни процесуални предпоставки обуславят извод за допустимост на съдебното производство.

По основателността на оспорването:

Видно от удостоверение за наследници изх. № 4035/ 11.09.2017 г. (л. 15), Димитрина Димитрова Ч. е починала на 26.07.2017 г. и е оставила като единствен наследник детето а.е.и., ЕГН **********.

На 31.08.2017 г. Директорът на ДСП – Добрич, по подадена на 01.08.2017 г. молба от З.М.Ч. (баба на детето по майчина линия) с искане за настаняване на малолетното дете в семейството ѝ, след изготвен социален доклад, на основание чл. 27, ал. 1, от Закона за закрила на детето във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон със Заповед № ЗД/Д – ТХ – 054/ 31.08.2017 г. нарежда временно настаняване на детето в семейството на баба му по майчина линия. (л. 10 – 11). От представените по делото доказателства се установява, че тази Заповед не е обжалвана и е влязла в сила на 20.09.2017 г., като на основание чл. 60 от АПК е допуснато предварително изпълнение.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Закона за закрила на детето ДРС е сезиран с искова молба от ДСП – Добрич, вх. документ 15355 от 12.09.2017 г. (л. 30) за произнасяне по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

На 11.09.2017 г. З.М.Ч. подава Заявление за отпускане на наследствена пенсия на детето Антония в резултат смъртта на майката, като към Заявлението е приложено Удостоверение за наследници и Заповедта за настаняване.

На 12.09.2017 г. и е.р.и. пуска Заявление за наследствена пенсия на детето, като прилага Удостоверение за наследници и Акт за раждане № 246/ 14.03.2012 г.(л. 12 – 13)

В резултат е издадено оспореното Определение № **********/ 10.01.2018 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“, в което е посочено, че З.Ч. е подала Заявление за отпускане наследствена пенсия на детето Антония, временно настанено по Заповед № ЗД/Д – ТХ – 054/ 31.08.2017 г. на Директора на ДСП – Добрич, в дома на баба си и дядо си по майчина линия. Като мотиви за спирането административният орган посочва, че издаването на акта не може да стане преди приключването на гражданското производство, като административното производство се възстановява и правото за получаване на пенсия се преценява след влизане в сила на окончателното решение на съда.(л. 19) 

В случая гражданското производство е образувано по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето и в изпълнение изискването на чл. 27, ал. 2 от същия закон. Към момента на образуването му детето е настанено по административен ред в семейството на баба си и дядо си по майчина линия. Няма спор по делото, че Заповедта за настаняване е влязла в сила, както и че по нея е било допуснато предварително изпълнение.

Както се признава в становището на ответника, З.М.Ч. е лице по смисъла на чл. 26, ал. 1, предл. второ от Закона за закрила на детето. Видно от справката от деловодната система на ДРС, гражданското дело все още е висящо пред ДРС и няма информация кога ще приключи, още по - малко кога ще има влязло в сила решение по делото. През това време, а и предвид издаването на заповедта за настаняване на детето по административен ред, за същото грижи полага жалбоподателката.

По делото няма спор относно наличието на предпоставките за отпускане наследствена пенсия на детето. В този смисъл, след като детето е настанено по административен ред и има подадено Заявление за отпускане от правоимащо по заповедта за настаняване лице с оглед разпоредбата на чл. 26 от Закона за закрила на детето и чл. 1, ал. 1 от НПОС, то незаконосъобразно административният орган е спрял производството по Заявлението на жалбоподателката. Идеята за отпускане на пенсията е чрез нея да се подпомогне отглеждането и развитието на детето, което е загубило своя родител, грижил се за него. С оглед на това, предвид изложеното, със спирането административният орган е действал в противоречие с целта на закона и против интересите на детето. Ако с влизане в сила на решението на ДРС, бъде определено друго лице да полага грижи за детето и то да бъде настанено в дома на това друго лице, примерно неговия баща, то това ще представлява изменение в обстоятелствата и административният орган е в правото си да промени адреса на получаване на пенсията и лицето, което ще действа от името на малолетното дете. Гражданското производство не се явява преюдициално нито по отношение правото на детето да получава наследствена пенсия, нито по отношение размера на тази пенсия.   

При това положение, като е спрял на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК административното производство, административният орган е постановил спиране на производството, което е лишено от основание.

Съгласно чл. 200, ал. 1, предл. второ във връзка с чл. 202 от АПК Определението следва да бъде отменено и преписката да бъде върната на административния орган за произнасяне по същество по подаденото от З.М.Ч. Заявление № 2116 – 24 – 857/ 11.09.2017 г. за отпускане на наследствена пенсия в полза на детето а.е.и., ЕГН **********.

Воден от изложеното, Административен съд – Добрич, І едноличен състав

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ по жалба на З.М.Ч., ЕГН **********, с адрес ***, офис 4, Определение № **********/ 10.01.2018 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр. Добрич, с което е спряно производството по подадено от З.М.Ч. Заявление № 2116 – 24 – 857/ 11.09.2017 г. за отпускане на наследствена пенсия в полза на детето а.е.и., ЕГН **********.

ВРЪЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр. Добрич за продължаване на административнопроизводствените действия и произнасяне по съществото на Заявление № 2116 – 24 – 857/ 11.09.2017 г. за отпускане на наследствена пенсия в полза на детето а.е.и., ЕГН **********.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните в производството.

 

СЪДИЯ: