О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

20.02.2018г., град Добрич

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 579 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2017г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано на 19.02.2018г. по жалба на И.Г.П. *** срещу отказ за изменение на КККР на гр.Каварна с изх. № 17-627/24.11.2017г. и срещу мълчалив отказ и двата на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Добрич.

 При извършване на справка в деловодната система на съда се установи, че по-рано, на 13.02.2018г. е постъпила същата жалба от същия жалбоподател срещу същите отказ за изменение на КККР на гр.Каварна с изх. № 17-627/24.11.2017г. и мълчалив отказ, постановени от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Добрич и е било образувано адм.д. № 98/2918г. по описа на АдмС-Добрич.

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК във връзка с чл.126, ал.1 от ГПК, приложими в настоящото производство по силата на чл.144 от АПК, по-късно образуваното дело срещу същия административен акт се прекратява служебно от съда.

Поради това настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото да се присъедини към по - рано образуваното административно дело № 98/2018г. по описа на АдмС-Добрич.

Воден от горното и на осн. чл.144 от АПК във връзка с чл.213 и чл.126, ал.1 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСЪЕДИНЯВАадм. дело № 106/2018 г. към адм. дело № 98/2018 г. по описа на АдмС-Добрич.

ПРЕКРАТЯВАкато деловоден номер адм.д. № 106/2018 г. по описа на АдмС-Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТОне подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се докладва на съдия-докладчика по адм.д. № 98/2018г.

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: