Р   Е   Ш   Е   Н  И   Е

                                                                         № 116

       Добрич, 22.03.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


          
Административен съд - Добрич, в съдебно заседание на деветнадесети март две хиляди и осемнадесета година, І едноличен състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                  

при секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 88/ 2018 год.

          Производството е по реда на чл. 145, ал. 2, т. 1 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето .

          Производството по делото е образувано по жалба вх. № 348/ 06.02.2018 год. на АдмС - Добрич, подадена до Национална експертна лекарска комисия, София, представлявана от д – р К.Р., в качеството му на Директор, от Д.Т.Г.,*** срещу Експертно решение № 0917/144 от 27.10.2017 год. на НЕЛК в частта относно произнасяне по оценка на работоспособността.

          Жалбоподателката изразява несъгласие с оспореното решение. Настоява, че ответникът не се е съобразил с обстоятелството, че Г. е обжалвала Експертно решение № 2642/ 29.09.2016 г. на ТЕЛК при МБАЛ – Добрич, частично, само досежно определения тригодишен срок, поради което в останалата си част то е влязло в сила. Въпреки това НЕЛК се е произнесла, сочи жалбоподателката, в разрез с диспозитивното начало, регламентирано в чл. 45, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ), по непредявено от нея искане, а именно и по отношение на определения ѝ от ТЕЛК процент на трайна неработоспособност (ТНР). Жалбоподателката настоява, че ТЕЛК не е била сезирана с жалба в частта относно определения процент  на ТНР и не е била компетентна да изменя влязлото в сила ЕР на ТЕЛК в неоспорената му част. Иска да бъде отменено Решението на НЕЛК в частта, в който е изменен процентът на ТНР, като е намален от 51% на 50%. 

          В съдебно заседание, жалбоподателката, редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Гунчев, който поддържа жалбата и претендира съдебно - деловодни разноски във вид на адвокатско възнаграждение, като прилага и списък на разноските.

          Ответникът по жалбата - НЕЛК, представлявана от д-р К.Р., в качеството му на Директор, редовно призован, не се представлява. В писмено становище (л. 26), чрез юрисконсулт Ц.Д., редовно упълномощена (л. 22), оспорва жалбата. Настоява, че индивидуалният административен акт (ИАА) е издаден при спазване на императивните изисквания за форма и съдържание, което го прави законосъобразен от формална страна като доказателство за действителност, съгласно разпоредбата на чл. 4 от Наредбата за медицинската експертиза. Добавя, че участващите при постановяването му отговарят на императивните изисквания на чл. 18, ал. 3 и ал. 4 и чл. 19, ал. 1, изр. първо от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Правилника). Сочи, че е бил извършен личен медицински преглед на освидетелстваното лице от специализирания лекарски състав. Процентът ТНР е определен съгласно Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти. Обръща внимание, че е уважено възражението в жалбата и с оглед установения лек ортопедичен функционален дефицит, който не е обсъден в ЕР на ТЕЛК, е постановен пожизнен срок. Изтъква, че действията на НЕЛК са съобразени с разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Правилника, както и че с процесното Експертно решение жалбоподателката се ползва със същия обем права, както и от ЕР на ТЕЛК, с оглед на което е спазен принципът да не се влошава положението на жалбоподателя.

          Заинтересованата страна – СУ „Св. Климент Охридски“ – УБГ Балчик, редовно призована, представлява се от гл. юрисконсулт Таня Павлова, редовно упълномощена, която не оспорва жалбата. Изразява становище, че същата е основателна и следва да бъде уважена, доколкото ответникът се е произнесъл по непредявено в жалбата искане.

          Заинтересованите страни – ТЕЛК към МБАЛ – Добрич, ТП на НОИ – Добрич, РД „Социално подпомагане“ – Добрич и Агенция за хора с увреждания, редовно призовани, не се представляват, не изразяват становище по жалбата.    

          Жалбата е подадена на 30.01.2018 г., в срока по чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето, съответно чл. 63, ал. 1, т. 3 от Правилника, доколкото решението е получено на 18.01.2018 г. (л. 14), от надлежна страна и при наличие на правен интерес, доколкото е намален процентът на ТНР, без да е налице жалба от засегнатото лице, поради което е процесуално допустима и подлежи на разглеждане.

          Административен съд - Добрич, І едноличен състав, като провери законосъобразността на оспорвания акт на всички основания, съобрази доводите на страните и представените доказателства, намира подадената жалба за основателна. Съображенията за това са следните:

          От фактическа страна се установява следното:

          С Експертно решение на ТЕЛК "МБАЛ Добрич" АД № 2642 от 29.09.2016 г. е дадена оценка на работоспособността на Г. от 51 % трайно намалена работоспособност, като ѝ е определен срок на процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане за 3 години до 01.09.2019 г., с водеща диагноза "счупване на бедрената кост" и общо заболяване "състояние след алопластика на ДТС по повод фрактура на бедрената шийка. Леко ограничени активни движения."

          С вх. № ДЧ – Вх. – 1904/ 17.10.2016 г. на РКМЕ и съответно вх. № 8759/ 24.10.2016 г. на НЕЛК е подадена жалба от Д.Т.Г. срещу ЕР на ТЕЛК в частта на определения срок на трайно намалена трудоспособност, като е направено възражение, че процентът трайно намалена трудоспособност следва да бъде определен „пожизнено“ на основание чл. 69, ал. 4 от Наредбата за медицинската експертиза. (л. 43)

          По жалбата е образувана в НЕЛК преп. № 8759/ 24.10.2016 г., като с писмо рег. № 19981 от 28.10.2016 г. са уведомени жалбоподателката и заинтересованите страни за образуваната преписка и е насрочен преглед за освидетелстване на лицето от Специализиран състав по ортопедични болести на 27.10.2017 г. от 08.00 ч. (л. 17)

          В резултат на 27.10.2017 г. е издадено ЕР № 917 на НЕЛК, с което е отменено ЕР на ТЕЛК по оценка на работоспособността и срок на инвалидността. Определен е № ТНР от 50 % за срок – „пожизнен“. (л. 40 – 41)

          Така установените факти налагат следните правни изводи:

          Спорният административен акт е издаден от компетентния орган, Специализиран състав на НЕЛК по ортопедични болести, за квалификацията на който са приложени доказателства. Решението е издадено в предписаната от закона писмена форма. Същото обаче е незаконосъобразно, доколкото е постановено по повод, за който НЕЛК не е била сезирана и решението по който е влязло в сила на 14.10.2016 г., както е отбелязано върху самото ЕР на ТЕЛК, макар и в случая да е било влязло в сила само частично.

          Съгласно чл. 45, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи при обжалване на експертни решения на ТЕЛК Националната експертна лекарска комисия се произнася по всички поводи, предвидени в Наредбата по чл. 101, ал. 6 от Закона за здравето, които са посочени в жалбата, включително по състоянието на работоспособността/ вида и степента на увреждане на лицето към момента на постановяване на обжалваното решение. В случая в жалбата е направено оспорване само по отношение срока на определения процент ТНР. По отношение процента доводи за обжалване не са наведени. В този смисъл НЕЛК не е сезирана да проверява правилността на оценката на трайно намалената работоспособност. Като е призовала лицето за освидетелстване и е изменила ЕР на ТЕЛК в тази насока, е извършила действия свръх петитум, извън предоставените ѝ с текста на чл. 45, ал. 1 от Правилника правомощия. С оглед на това в тази част оспореното Решение следва да бъде отменено.

          За пълнота съдът следва да отбележи, че с разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от Закона за здравето е предоставена възможност на органите на медицинската експертиза по своя инициатива да отменят или да изменят неправилни решения на по - долустоящите органи, както и да връщат техните решения за отстраняване на грешки или непълноти в тримесечен срок от постановяването им. В случая обаче НЕЛК е действала не по своя инициатива, а е била сезирана от жалбоподателката. В уведомителното писмо от 24.10.2016 г. изрично е посочено, че образуваното административно производство е по реда на чл. 112 от Закона за здравето, а не по реда на чл. 113, ал. 1 от същия закон. Няма твърдения, нито доказателства да е образувано служебно производство. Напротив, в становището на ответника се настоява, че тъй като обемът права и блага, от които се ползва лицето, се запазва и при намален процент, то не е налице влошаване положението на жалбоподателката по подадената от нея жалба и е спазен принципът за невлошаване в този смисъл. По този начин още веднъж се признава, че служебно образувано производство няма, още повече, че законодателят е предвидил и срок за това, което налага изводът, че доводите на жалбоподателката за произнасяне по част, която е влязла в сила, са основателни.

          Предвид горното, жалбата следва да бъде уважена, като бъде отменено оспореното Решение в частта на изменение на процента ТНР.

С оглед изрично стореното в тази насока искане от процесуалния представител на жалбоподателката и представените доказателства за заплащане на адвокатско възнаграждение на Д.Г. следва да бъдат присъдени съдебно - деловодни разноски в размер от 350 лв.

          Водим от изложените мотиви и на основание чл. 172, ал. 2 от, Административен съд – Добрич, І едноличен състав

 

          Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ Експертно решение № 0917/144 от 27.10.2017 год. на Националната експертна лекарска комисия – Специализиран състав по ортопедични болести, в частта в която е изменен определеният с ЕР на ТЕЛК при „МБАЛ – Добрич“ АД № 2642/ 29.09.2016 г. процент трайно намалена работоспособност, като е намален същият от 51% на 50%.

          ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия да заплати на Д.Т.Г., ЕГН **********,***  съдебно - деловодни разноски в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева).

          Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от от съобщаването.

 

 

                                          СЪДИЯ: