О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

08.02.2017г., град Добрич

          Добрички административен съд, в закрито заседание на осми февруари, две хиляди и осемнадесета година в състав:

   

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

                                                   ЧЛЕНОВЕ:            Нели Каменска

                                                                                 Милена Георгиева

като разгледа докладваното частно касационно административно дело № 85/2018г. по описа на Административен съд гр.Добрич, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. Образувано е по частна жалба на “БМ Лизинг“ ЕАД, ЕИК 131072664, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.”Тодор Александров” № 109-115, ет.9, представлявано от изпълнителните директори Калин Митев и Кирил Георгиев, подадена чрез процесуален представител- главен юрисконсулт Христо Шаламанов срещу протоколно определение, постановено в съдебно заседание, проведено на 07.12.2017г. по нахд № 317/2017г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

          Жалбоподателят не е съгласен с определението на съда, с което е прекратено производството по делото, поради просрочие на жалбата. Счита същото за неправилно, поради нарушаване на материалния закон и поради съществени процесуални нарушения. В частната жалба се твърди, че електронният фиш не е връчен по реда на чл.189, ал.5 от ЗДвП  и че по делото липсвали доказателства, които да удостоверят редовно връчване. Иска се отмяната на определението и постановяване на решение за отмяна на електронния фиш.

          Ответникът, ОД на МВР-Добрич, уведомен за частната жалба на 24.01.2018г., не изразява становище по нея.

          След преценка на представените по делото доказателства във връзка с твърденията на жалбоподателя, Административен съд - Добрич намира следното:

          С оспореното определение Районният съд гр.Балчик е прекратил производството по нахд № 317/2017г., образувано по жалба на “БМ Лизинг“ ЕАД срещу Електронен фиш (ЕФ)  сер.К, № 0685182, издаден от ОД на МВР-Добрич, с който на Веселка Ангелова Петрова, в качеството й на законен представител на „БМ Лизинг“ ЕАД, е наложено административното наказание „глоба“ в размер на 100 лв., на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП. Определението е съобщено на дружеството-жалбоподател на 05.01.2018г., а частната жалба е подадена по пощата на 11.01.2018г. и изхожда от лицето, участвало като страна в производството пред районния съд, затова е допустима.

          За да прекрати образуваното пред него нахд № 317/2017г. Районен съд - Балчик е приел, че жалбата срещу ЕФ е просрочена т.е., че е подадена след изтичане на законоустановения срок за обжалване, който за електронните фишове е 14 –дневен, съгласно чл.189, ал.8 от ЗДвП в действащата му редакция през 2013 и 2014г. , ДВ, бр. 10 от 2011г., както и към настоящия момент. Съдът е приел, че ЕФ е връчен редовно по силата на фикцията на чл.58, ал.2 от ЗАНН на 04.02.2014г., влязло е в сила и към датата на подаване на жалбата – 05.10.2017г. срокът за обжалване е бил изтекъл. Съдът неправилно е възложил в тежест на жалбоподателя да докаже, че ЕФ е връчен на друга дата, а не на отбелязаната върху него.

От доказателствата в преписката се установява, че издаденият на 29.08.2013г. от ОД на МВР Добрич електронен фиш срещу управителя на дружеството-собственик на управляваното МПС, е бил изпратен за връчване на СДВР- Пето РУ „Полиция“ . От приложена по делото докладна записка на полицейския служител Граматиков  е видно, че адресът на дружеството е бил посетен само веднъж от служители на 05 РУ „Полиция“ към СДВР, които не са извършили никакви други издирвателни действия. Вместо това са върнали ЕФ невръчен на ОД на МВР Добрич, чийто служител произволно е отбелязал дата на връчване 04.02.2014г.  По делото липсват доказателства, че са правени няколко опита нарушителят да бъде издирен. Липсват и безспорни доказателства, че същият не може да бъде намерен на посочения от него адрес или адреси. При така установената фактическа обстановка настоящата инстанция намира, че възраженията на частния жалбоподател, изложени в този смисъл са основателни.

Въпреки това определението, с което съдът е прекратил образуваното съдебно производство, е правилно като краен резултат и следва да бъде оставено в сила. Жалбоподателят, „БМ-Лизинг“ ЕАД не е активно легитимиран да оспорва процесния електронен фиш.

Разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗАНН определя кои са активно легитимирани да обжалват наказателните постановления и електронните фишове като сочи, че това са нарушителят, т.е. лицето срещу което е издаден акта, поискалият обезщетение и прокурорът. По делото не се спори, че моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, е собственост на дружеството –жалбоподател. Не то обаче е санкционирано с процесния електронен фиш. Видно от съдържанието на процесния ЕФ серия К, № 0685182, издаден на 29.08.2013г. наказанието „глоба“ от 100 лв. е наложено на Веселка Ангелова Петрова – законен представител на дружеството-собственик към този момент. За процесното нарушение по чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП законът е предвидил наказанието „глоба“, а то може да се налага само на физически лица, които съгласно чл.26, ал.1-3 от ЗАНН носят административнонаказателната отговорност. И затова с чл.188, ал.2 от ЗДвП законодателят е определил, че когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство.

Жалбата срещу ЕФ, по която е било образувано нахд № 317/2017г. по описа на РС-Балчик не е подадена от нарушителя по см. на чл.59, ал.2 от ЗАНН, а от дружеството „БМ-Лизинг“ ЕАД, което не носи административнонаказателна отговорност, съответно и не разполага с активна процесуална легитимация да обжалва издадения ЕФ.

 Активната процесуална легитимация на жалбоподателя е задължителна положителна процесуална предпоставка за възникването на правото на жалба срещу наказателното постановление или електронен фиш по реда на ЗАНН, за която съдът е длъжен да следи служебно. При нейната липса съдът е длъжен да остави жалбата без разглеждане и да прекрати образуваното съдебно производство.

По тези съображения касационната инстанция намира, че след като е прекратил образуваното съдебно производство, образувано по жалба на ненадлежна страна, макар и по неправилни съображения, районният съд е постановил законосъобразен като краен резултат съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

          Воден от горното, на основание  чл.235, ал.1 от АПК във вр. с чл.63, ал.2 от ЗАНН,  Административен съд град Добрич

                                      О П Р Е Д Е Л И :

    ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение, постановено в съдебно заседание, проведено на 06.12.2017г. по нахд № 317/2017г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

          Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: