Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …/23.02.2018 год., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на двадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав :                                                            

          

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА   

                                                                      СИЛВИЯ САНДЕВА  

 

при участието на прокурора Радослав Бухчев и секретаря Веселина Сандева изслуша докладваното от съдия Т. Милева КАД № 79/2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

          

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш“ №1, представлявано заедно от Александър Димитров – главен изпълнителен директор, и Младен Маркоски – изпълнителен директор, срещу решение № 466/01.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 637/2017 г. по описа на РС - Добрич, с което е изменено наказателно постановление №В-0042730/20.04.2017 г., издадено от Директор на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.113, ал.1 от Закона за защита на потребителите, като съдът е намали санкцията на 500 лева.  Навеждат се доводи, че решението е незаконосъобразно поради нарушения на процесуалния и материалния закон, липса на задълбочена преценка на събраните по делото доказателства и явна несправедливост на наложеното наказание. Твърди се, че в НП са представени несъществуващи и погрешно възприети обстоятелства, които не съответстват нито на действителните факти при осъществената проверка, нито отразяват правилно действията на дружеството, във връзка с процесното рекламационно производство. Сочи се, че съдът не е взел предвид факта, че касаторът е отказал да приведе апарата в съответствие с договора, тъй като същият е бил повреден, поради причинени повреди от неправилна употреба на същият - изпускане, удар и т.н. Съгл. Условията за предоставяне на търговска гаранция на „Мобилтел“ ЕАД, дружеството не носи гаранционна отговорност за повреди на закупени стоки, които са причинени като резултат от неправилната употреба от страна на потребителя. В тази връзка е било и становището на сервиза. Релевират се доводи, че установяването и класифицирането на увреждането могат да бъдат направени само в сервиза, компетентен да прави подобни констатации. Поради което и се твърди, че районният съд в противоречие с доказателствения материал е приел, че има извършено нарушение от касатора. Като друго основание в жалбата е посочено, че в НП не е посочена датата на извършване на нарушението. И не на последно място се моли да бъде приложена разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Иска се да се отмени решението и да се отмени наказателното постановление.

Ответникът – КЗП, не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на ДОП счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила. 

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е  неоснователна.  

         Административният съд, съобразявайки се с касационните основания, изразените становища на страните, мотивите на съдебния акт, събраните по делото доказателства и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с 222, ал.1 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

         Въззивният съд е установил, че при направената проверка на 27.02.2017 г. в гр. Добрич, в обект – магазин М-тел Добрич, находящ се на ул. “Независимост” №2 и стопанисван от “Мобилтел” ЕАД, служителите на КЗП-РД Варна констатирали във връзка с постъпила жалба на потребител относно дефектирал мобилен телефонен апарат “IPHONE 6 – 16 GB GOLD”, че има направено искане за замяна на апарата с нов. За мобилния апарат били предявени две рекламации, вписани в електронния регистър на търговеца, както следва: на 07.11.2016 г. телефонният апарат е бил приет с проблем – сам си превключва програмите и работи бавно. Върнат след ремонт; на 11.11.2016 г. телефонният апарат е бил приет, като е посочено, че същият забива, рестартира сам и пуска музика сам. На 24.01.2017 г. е издаден акт за непризнаване на гаранцията. Като основание за това е записано, че апаратът е падал, има следи от удари по корпуса, наранени и подбити панели, поради което и губи гаранция и не може да бъде отремонтиран гаранционно. Като за смяна на апарата на клиента се предлага цена от 706,80 лева. Административнонаказващият орган е приел, че търговецът “МОБИЛТЕЛ” ЕАД не е изпълнил административното си задължение когато потребителската стока не съответства на договора за продажба да я приведе в съответствие с договора, с което е нарушил разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП, за което е бил съставен АУАН. Въз основа на констатациите в АУАН, Директорът на РД към КЗП Варна е издал Наказателно постановление №В-0042730/20.04.2017 г. с което за нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП на касатора е наложена имуществена санкция  в размер на 1 500 лева.

          За да измени наказателното постановление въззивният съд е приел, че нарушението за което е санкциониран търговеца от обективна страна  покрива признаците на нарушението по чл.113, ал.1 от ЗЗП. Приел, е че е неоснователно възражението на жалбоподателя, че липсва дата на нарушени, тъй като и в АУАН и в НП е посочена дата 24.01.2017 г. Въззивният съд е счел, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, както и нарушения на материалния закон. Приел е, че тъй като наложената санкция е над минималния размер и  няма мотиви в НП защо е приет именно този размер и с оглед разпоредбата на чл.27 от ЗАНН е намалил наложената имуществена санкция.  Изложил е съображения и защо не следва да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Така постановеното решение е правилно.  

В случая отговорността на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД е ангажирана за нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП, според който “Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба“. Неизпълнението на това задължение на продавача, представлява нарушение на разпоредбата на чл.113 от ЗЗП, което е квалифицирано от нормата на чл.222а от ЗЗП като състав на административно нарушение. С оглед на събраните по делото писмени и гласни доказателства касационната инстанция приема, че е безспорно установено извършването на нарушението, за което е ангажирана отговорността на касатора. Изводите на съда за това се основават на показанията на актосъставителя и свидетеля по акта, както и на показанията на свидетелката М.И., приела мобилния телефон, която е удостоверила състоянието му при неговото приемане, като е отбелязала, че същият е „запазен“.Свидетелските показания са логични, убедителни и безпротиворечиви, поради което правилно и законосъобразно районният съд ги е кредитирал и не са налице основания за ревизиране на вътрешното му убеждение.

Неоснователни са възраженията на касатора, че с оглед установеното от сервиза, а именно, че върху телефона има външни механични наранявания, не следва от касатора да се привежда телефона в съответствие с договора за продажба, поради характера на несъответствието. Видно от представената сервизна поръчка от 11.01.2017 г. е посочено, че състоянието на телефона при приемането му е запазен. В тази насока, както и по-горе се каза, са и показанията на приелата го служителка на Мобилтел ЕАД – М.И.. Т.е., както и правилно е приел първоинстанционния съд, спорният момент е бил кога точно са причинени, установените от сервиза повреди, дали към момента на рекламацията или след това. Правилно възивният съд е приел, че телефонът е приет на дата 11.01.2017 г. в запазено състоянието, поради което и като краен извод е приел, че от търговеца е извършено нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП.

Не се споделят и възраженията на касатора за явна несправедливост на наказанието дотолкова, доколкото то е определено в минималния предвиден от закона размер от районния съд.

Правилно и законосъобразно е становището на районния съд, че извършеното нарушение не може да бъде квалифицирано като маловажно, тъй като липсват каквито и да е основания за определяне на деянието като нарушение с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

По изложените съображения настоящият касационен състав счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, постановено при спазване на процесуалните правила и правилно приложение на материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

 

Р      Е      Ш      И      :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 466/01.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 637/2017 г. по описа на РС – Добрич.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно.

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

                                                                    

                                                                           2.