Р Е  Ш  Е Н  И  Е

 

65

гр. Добрич,  22.02.2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав, в публично заседание на двадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                          СИЛВИЯ САНДЕВА

 

При участието на секретаря Веселина Сандева и прокурор Радослав Бухчев – ОП Добрич разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. 72/2018 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН.

С решение №128/27.11.2017 г., постановено по АНД №203/2017 г., Каварненският районен съд е потвърдил наказателно постановление №44/11.07.2017 г. на директора на Регионална здравна инспекция- град Добрич, с което на П.Г. ***, ръководител на дрогерия “Марешки” гр. Каварна  е наложена глоба в размер на 5 000 лева на осн. чл.287, ал.3 във връзка с ал.1 от ЗЛПХМ за извършено нарушение на чл.6, т.3 във връзка с чл.10, т.1 и т.3 от Наредба №29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията.

Против описаното решение е постъпила касационна жалба от П.Г.С., чрез адв. Д.С. – САК. Касационният жалбоподател твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на материалния и процесуалния закон. Излага доводи, че районният съд не е установил действителната фактическа обстановка, поради необсъждане на доказателствата в тяхната съвкупност. Твърди се, че съдът е кредитирал свидетелските показания на служителите на РЗИ само досежно фактите, които са описани в АУАН и в НП, без да са обсъдени същите в целостта им и  с това е допуснато нарушение на чл.14 от НПК. Релевират се доводи, че в обекта не се реализира печалба от продажба на лекарствени продукти, а основната цел на търговията на дребно с лекарствени продукти е реализирането на печалба. Твърди се в тази връзка, че “държането” на вече отпуснати и закупени от аптека лекарствени средства не представлява съхранение на лекарствени продукти по смисъла на чл.6, т.3 от Наредбата и не може да бъде основание за ангажиране на административно-наказателна отговорност на ръководителя на дрогерията. Сочи се, че неправилно е ангажирана отговорността на ръководителя на дрогерията, тъй като той не съхранява процесните лекарства, като се твърди, че не са събрани никакви доказателства за авторството на деянието. Релевират се и доводи, че съхранението на вече отпуснати лекарствени продукти не представлява нарушение на чл.6, т.3 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата. В обекта са намерени чужди лекарствени продукти, които от правна гледна точка според касатора, са във фактическото владение на лицето, което стопанисва обекта, но не са негова собственост.   Поради това касаторът моли за отмяната на атакуваното решение, както и на потвърденото с него наказателно постановление.

В с.з., касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа подадената жалба на изложените в нея съображения.

Ответникът по касационното оспорване - Регионална здравна инспекция- град Добрич, чрез представляващия юриск. **** счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди решението на районния съд. Излага подробни съображения в тази насока.

Прокурорът също предлага на съда да потвърди решението предвид липсата на касационни основания, налагащи отмяната му.

Добричкият административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства във връзка със заявените касационни основания и след служебна проверка относно валидността и допустимостта на решението, констатира следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, но неоснователна.

След преценка на събраните по делото доказателства районния съд е установил следната фактическа обстановка: на 19.05.2017 г.  ****– гл. инспектор в Дирекция “Медицински дейности” при РЗИ Добрич извършила проверка в дрогерия "Марешки"- град Каварна и е констатирала, че лицето П.Г.С., като ръководител на дрогерията не е спазила забраната за съхранение в дрогерията на продукти извън посочените в чл.2 от Наредба №29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията, т.е. такива, които се отпускат по лекарско предписание. В шкаф на дрогерията се съхраняват в 29 полиетиленови торбички лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Същите били в комплект с рецепти и рецептурни книжки на пациенти, молба за изпълнение на рецептите, касов бон, банкноти и монети. В съставения при проверката протокол са описани,  намерените лекарствени продукта. Констатираното нарушение е описано в съставения акт за установяване на административно нарушение. Актосъставителят го е квалифицирал като такова по  чл.6, т.3 във връзка с чл.10, т.1 и т.3 от Наредба №29. На ръководителя дрогерията е била наложена глоба в размер на 5 000 лева на основание чл. 287, ал. 3 от ЗЛПХМ.

Районният съд е приел, че доказателствата по делото установяват по безспорен начин извършеното нарушение. При установяването му не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Административнонаказващият орган е определил правилно относимите материално правни и санкционна норма. Възивният съд е отговорил на всички посочени в жалбата основания за отмяна на НП.  Изложил е и мотиви  във връзка с размера на наложената имуществена санкция.

Изложените от първоинстанционният съд изводи се споделят изцяло и от касационната инстанция, поради което не следва да се преповтарят.

                  В преценката на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства, районният съд правилно и в съответствие с логическите и опитните правила е достигнал до правно обосновани фактически изводи за правно значимите по отношение на спора юридически факти. Тези изводи напълно се споделят от настоящия съдебен състав.  При тази преценка съдът е разпитал свидетелите и е изложил аргументи защо кредитира показанията им, с оглед съответствието с писмените доказателства, приложени по делото.

                 Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че решението на съда е постановено при неизяснена фактическа обстановка. Районният съд е преценил внимателно и задълбочено всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и е основал решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административнонаказателната отговорност на нарушителя. От обстоятелството, че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката, не може да се направи извод в смисъл, че решението е незаконосъобразно и постановено при неизяснена фактическа обстановка.

Възраженията изложени от касатора в жалбата пред настоящият съд са  направени и пред районния съд. Същият мотивирано е отговорил на тези възражение, поради което и настоящият състав счита, че не следва да го преповтаря.

Неоснователно е и възражението на процесуалния представител на жалбоподателката, че С. не е извършила вмененото й нарушение. В подкрепа на това твърдение е цитирана разпоредбата на чл. 238, ал. 2 от ЗЛПХМ, съгласно която право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти, като откриват дрогерия, имат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава членка.

Съгласно приложимата в случая санкционна норма на чл. 287, ал. 3, вр. с ал. 1 от ЗЛПХМ, който продава или съхранява в дрогерия лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание или продукти и стоки със значение за здравето на човека извън определените в наредбата по чл. 243, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение се отнема издаденото удостоверение за регистрация на дрогерия.

По делото е безспорно установено, че жалбоподателката е притежавала специалното качество - ръководител на дрогерия и към момента на извършване на проверката от контролните органи тя е била на смяна. Установено е по категоричен начин, че в дрогерията са се съхранявали подробно описаните в акта и НП по вид и брой лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание. Разпоредбата на чл.6,т.3, вр. с чл. 2 от Наредба № 29/09.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията изрично въвежда забрана за съхранение и продажба в дрогерията на различни от посочените в чл. 2 от същата продукти в това число и лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В тази връзка следва да се има предвид и текста на чл. 10, т. 1 от същата наредба, съгласно който ръководителят на дрогерията е отговорен за цялостната организация и контрола на работата в дрогерията. Следователно, именно П.С., като ръководител на дрогерията, е субект на процесното нарушение по чл. 287, ал. 3, вр. ал. 1 от ЗЛПХМ, във вр. с чл.6, т.3 от Наредба №29, както правилно и напълно обосновано е приел и районния съд.

При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл.218, ал.2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци, които да са основания отмяна, обезсилване или обявяване на нищожност.

С оглед изложеното, административният съд следва да остави в сила решението на районния съд като постановено при липса на съществено нарушение на съдопроизводствените правила, в съответствие с материалния закон и обосновано.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №128/27.11.2017 г., постановено по АНД №203/2017 г. по описа на Каварненския районен съд.

 Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1……………………..

 

 

                                                                                    2……………………..