Р  Е  Ш  Е  Н И  Е

гр.Добрич,  13.02.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 Административен съд - Добрич, І кас. състав в публично съдебно заседание на шести февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                       СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                  

при участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ и на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, изслуша докладваното от съдия Т. МИЛЕВА касационно административно дело № 52/ 2018 год.

Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е въз основа на касационна жалба на М.П.Г. от гр. Варна, чрез адв. Й.А. - ВАК срещу решение №82/12.10.2017 г. на  Районен съд гр. Ген. Тошево, постановено по НАХД № 173/2017 г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление №22/09.05.2017 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Добрич, с което на касатора е наложена "глоба" в размер на 300 лева /триста лева/ на основание чл. 420а, ал. 1 от Закона за ветеринаромедицинската дейност /ЗВМД/ за извършено нарушение на чл. 139, ал. 1, т.1 от ЗВМД.

Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебния акт поради допуснато нарушение на материалния закон, при неспазване на съдопроизводствените правила и необосновано. Оспорващият счита, че от изложеното в обстоятелствената част на НП не може да се разбере къде е извършено нарушението. Липсва дата и място на извършване на нарушението и при какви обстоятелства същото е извършено. Твърди се, че в НП липсват обективните признаци от фактическия състав на нарушението, а именно не е посочено от къде и за къде са били транспортирани 6 броя агнета. Сочи се също, че не става ясно кое предложение от т.1 на ал.1 на чл.139 от ЗВМД е нарушена, тъй като в точка първа се съдържат няколко изпълнителни деяния. И не на последно място се твърди, че нарушението е маловажно. По тези съображения се отправя искане за отмяна на съдебното решение и на потвърдения с него правораздавателен акт.

Ответната страна, Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Добрич, чрез процесуалния си представител – юриск. Маринова оспорва изцяло жалбата, като поддържа тезата за законосъобразност на съдебния акт.

Прокурорът изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество намира същата за неоснователна.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения:

С атакуваното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление №22/09.05.2017 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Добрич, с което на М.Г. е наложена "глоба" в размер на 300 лева /триста лева/ на основание чл. 420а, ал. 1 от Закона за ветеринаромедицинската дейност /ЗВМД/ за извършено нарушение на чл. 139, ал. 1, т.1 от ЗВМД.

За да потвърди оспорения пред него правораздавателен акт районният съд е установил следната фактическа обстановка: на 24.04.2017 г. в с. Житен, общ. Ген. Тошево при извършена проверка на транспортно средство „Рено Рапид“ с рег. №В 7588КА, лицето М.П.Г. транспортира шест броя агнета – неидентифицирани /без ушни марки/, на които не е извършена официална идентификация и на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоозони.  Резултатите от проверката били подробно документирани в Констативен протокол №ГТ-43/24.04.2017 г.  За констатираното нарушение на 24.04.2017 г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение №ГТ-00033, като актосъставителят посочил, че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл. 139, ал. 1, т.1 от Закона за ветиринаромедицинската дейност. Актът бил съставен в присъствие на нарушителя, който е направил възражения, като е описал, че е закупил 6 броя агнета за лична консумация и не е знаел, че трябва да се превозват с лицензиран превоз, както и че агнетата не са били маркирани. Въз основа на така съставения акт и на материалите в административно-наказателната преписка впоследствие било издадено процесното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка районният съд приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на санкционния акт, а по съществото на спора счел, че М.Г., действително е осъществило приписаното му нарушение. В тази връзка съдът обсъдил и приобщените по делото писмени доказателства и гласните такива, достигайки до извод, че те безспорно установяват, че жалбоподателят е транспортирал 6 броя агнета, на които не е извършена официална идентификация. Въззивният съд е приел, че в НП е налице ясно и точно описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено и е налице единство между словесната правна квалификация с цифровата такава. Въззивната инстанция счела още, че наказващият орган е издирил съответната санкционна разпоредба и законосъобразно е наложил регламентирата там имуществена санкция в законовия `и минимум, поради което потвърдил оспорения пред правораздавателен акт.

Настоящата инстанция, след като се запозна с доводите на страните, съобрази относимата правна уредба и подложи на задълбочен анализ приобщените доказателства, намира така депозираната касационна жалба за неоснователна.

          Всички събрани в производството доказателства са обсъдени от РС Ген. Тошево. В касационната жалба се твърдят съществени нарушения на съдопроизводствените правила, но настоящият състав намира същите за неоснователни, т.к. при обсъждане на всички събрани в производството доказателства, в тяхната съвкупност и взаимовръзка не може да бъде прита защитната теза на административнонаказаното лице. Предвид което настоящият състав намира, че преповторените възражения, правени и пред РС не може да бъдат приети като основание за отмяна на постановеното решение на РС Ген. Тошево.

          Следва изцяло да се споделят и останалите изчерпателни доводи на въззивния съд, които са му дали основание да потвърди административно наказание, без да е необходимо да се повтарят отново в мотивите на настоящето съдебно решение.

С оглед гореизложеното, касационната инстанция намира релевираните доводи, обосноваващи незаконосъобразност на съдебното решение, за неоснователни, като решението, предмет на касационен контрол, следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

По тези съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Добричкия административен съд, І кас. състав

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №82/12.10.2017 г., постановено по НАХД № 173/2017 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... ЧЛЕНОВЕ: 1..........................

 

                                                                              2..........................