О  П Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е

 

№ ……………….22.01.2018 год., гр. Добрич

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание, на двадесет и втори януари две хиляди и осемнадесета година, като разгледа докладваното от съдия Красимира Иванова адм. дело № 22 по описа на АдмС - Добрич за 2018 г., намира следното :

Производството по делото е образувано по жалба, вх. № 65/ 10.01.2018 г., получена чрез административния орган, от М.Х.Г. *** срещу ЗППАМ № 17 – 0851 – 000936/ 25.10.2017 г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Добрич на основание чл. 171, т. 2А от ЗДвП.

Жалбата не е отговаряла на изискванията на чл. 151, т. 3 от АПК, тъй като не са били представени доказателства за внесена държавна такса по сметка на Административен съд - Добрич, в размер на 10 лв. /десет лева/, с оглед на което заместващият съдия е оставил делото без движение, като е дал седемдневен срок за изправяне на нередовностите.

Съобщението, съдържащо указание за задълженията на жалбоподателя, е получено на 12.01.2018 г. лично от жалбоподателя. До настоящия момент не са представени доказателства за изправяне на нередовностите, което е основание за прекратяване производството по делото на основание чл. 158, ал. 3 във връзка с чл. 151, т. 3 от АПК.

Същевременно, при служебна справка в деловодната програма, съдия – докладчикът установи, че срещу същата заповед е подадена жалба вх. № 2828 от 21.12.2017 г., но при подаването не е бил спазен редът по чл. 152 АПК и жалбата е подадена директно в съда, като е образувано адм. дело № 695/ 2017 г., което към момента е висящо. На основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 126, ал. 1 от ГПК, когато в един и същ съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по - късно заведеното дело се прекратява служебно от съда.

С оглед горното и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 126, ал. 1 ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено, поради което съдът

           

            О  П  Р  Е Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 65/ 10.01.2018 г., получена чрез административния орган, подадена от М.Х.Г. *** срещу ЗППАМ № 17 – 0851 – 000936/ 25.10.2017 г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Добрич на основание чл. 171, т. 2А от ЗДвП

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 22/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до ищеца.    

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: