Р Е Ш Е Н И Е

 

№…… 14.02.2018 г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Административен съд-Добрич, І кас. състав, в публично заседание на шести февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                     СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря, Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Златко Тодоров, разгледа докладваното от съдия Милева к.адм.д.№ 9 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на И.К.И. ***, срещу решение № 143/17.11.2017 г. на Районен съд - гр. Балчик, постановено по АНХД № 271/2017 г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 17-0240-000006/24.01.2017 г. на началника на РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Балчик, с което на касатора, е наложено на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП – глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на осн. чл.179, ал.2 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева, за извършено нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност и незаконосъобразност на съдебния акт. Сочи се, че касаторът не е извършил първото му вменено нарушение с наказателното постановление. Твърди, че не са му вземали кръв за изследване и не е съставен протокол или декларация за отказ от такова изследване, както и че не е взето под внимание с какви медикаменти е бил лекуван и дали е възможно те да дадат отражение на кръвната проба. Релевират се доводи, че по досъдебното производство са приети доказателства, които противоречат на Наредба №30/2001 г. за реда за установяване на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, поради което е допуснато съществено нарушение при издаване на НП.  Сочи се, че не е извършено и второто вменено нарушение, като и в тази връзка се излагат подробни съображения. Моли се, да се отмени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание, касаторът се представлява от адв. М.С.– ДАК, който поддържа така подадената жалба.

Ответната страна, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич, изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли да се потвърди решението на районния съд.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 208 от АПК, в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се приема за основателна, но не по изложените в нея съображения.

С процесното решение съдът е потвърдил  Наказателно постановление № 17-0240-000006/24.01.2017 г. на началника на РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Балчик, с което на  И.К.И., е наложено на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП – глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на осн. чл.179, ал.2 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева, за извършено нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП.

В хода на съдебното производство са събрани достатъчно доказателства, които да установяват всички съставомерни факти и обстоятелства. Те сочат, че на 23.09.2017 г. около 06,30 часа по главен път І-9, преди разклона за с. Стражица в посока от с. Оброчище към гр. Балчик, на около 300 метра след кръстовището с път №27032, И.И. управлява след употреба на алкохол лек автомобил „Опел Вектра“ с ДКН Тх 5848 ХС, напуска платното за движение и се преобръща в крайпътна нива в ляво по посоката си на движение. Резултат от Протокол за хим. Експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта с резултат 0,52 промила в кръвта.

                На 23.09.2017 г. било образувано наказателно производство ДП 227/2016 г. по описа на РУ Балчик  срещу „неизвестен извършител“  за престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“  от НК за това, че на 23.09.2017 г. около 06,30 часа на тел. 112 е заявено ПТП на път І-9 преди разклона за с. Стражица, общ. Балчик по посока от гр. Балчик за с. Оброчище с пострадал водач. При посещение на мястото от екип на РУ Балчик е установено, че лек автомобил „Опел Вектра“ с ДКН Тх 5848 ХС с водач и собственик И.К.И. , движейки се по път І-9 по посока от с. Оброчище към гр. Балчик на 300 метра след кръстовище с път 27032, напуска платното за движение и се преобръща в крайпътна земеделски нива в ляво по посоката си на движение. И. ***, като е установено, че същият е с хематом на главата, травма на бял дроб и повърхностни рани по главата, с комоцио. Лицето е транспортирано от екип на ЦСМП Добрич в МБАЛ Света Анна гр. Варна. След проведеното разследване, с постановление от 07.12.2016 г. наблюдаващият прокурор от Балчишка районна прокуратура е прекратил наказателното производство, като е приел, че настъпилото ПТП и последвалата телесна повреда на пострадалия И.И. е резултат от неговото виновно поведение като водач на МПС и нарушаването му на правилата за движение по пътищата. Материалите от досъдебното производство са изпратени на РУ на МВР гр. Балчик за преценка относно наличието на административно нарушение. При тези факти е издадено процесното НП.

За да постанови този резултат районният съд, след анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства е приел, за безспорно, че НП е издадено без да е съставен АУАН по чл.36, ал.1 от ЗАНН, като е изложил съображения, че в случая НП е издадено на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН, въз основа на Постановление на РП-Балчик за прекратяване на наказателното производство  и въз основа на горното съдът е приел, че в случая е налице изключение от правилото на чл.36, ал.1 от ЗАНН, съгласно което административнонаказателно производство се образува със съставяне на АУАН. , Разглеждайки спорът по същество, съдът е приел, че наказаното лице е осъществило от обективна и субективна страна нарушението, предмет на оспореното НП.

Обжалваното решение е неправилно, като постановено в нарушение на процесуалните правила и материалния закон - отменителни основания по смисъла чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН.

Административнонаказателното производство е започнало при условията на чл.36, ал.2 от ЗАНН, без да е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), а в случая тази разпоредба е била неприложима. По принцип съставянето на АУАН е императивна абсолютно задължителна предпоставка, като в чл.36, ал.2 от ЗАНН е регламентирано изключение от това правило. За да се приложи това изключение обаче не е достатъчно да има прекратено наказателно производство, а е необходимо наличието на идентичност между субектите и предмета на наказателното и на административнонаказателното производство. При липсата на идентичност е недопустимо да се издава НП без съставен АУАН. В случая липсва такава идентичност.

В хода на проведеното досъдебно производство жалбоподателят е разпитан само като свидетел. Той не е имал качеството на обвиняем по смисъла на чл. 54 от НПК, тъй като не е бил привлечен по предвидения ред. Следователно той не е имал право и възможност да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник (чл. 55, ал. 1 от НПК). Едва с постановяване на НП той е разбрал за какво деяние е обвинен и защо се ангажира неговата административна отговорност. По този начин той е бил лишен от възможността активно да участва в хода на производството срещу него и да реализира в пълен обем и достатъчно ефективно своята защита.

На следващо място, в случая не е налице и идентичност на предмета на наказателното и административното производство. Наказателното производство е образувано за престъпление по чл.343, ал.1 б.“б“ от НК, който предвижда наказателна отговорност за лице, което по непредпазливост причини тежка или средна телесна повреда, независимо дали са настъпили последиците по б.“а“. С процесното НП жалбоподателят е санкциониран на основание чл.174, ал.1 и чл.179, ал.2 от ЗДвП, според който „Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух: 1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително - за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.“ и чл.179, (2) Който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Следователно, едва с издаването на наказателното постановление за първи път И. е разбрал, в какво е обвинен.

Всичко това е довело до накърняване правото на защита на наказаното лице, тъй като едва в съдебното производство то може да изложи своите съображения и да защити по надлежен ред своите права. Нормата на чл.36, ал.2, предл.второ от ЗАНН, не може да се тълкува разширително и изключенията касаят само хипотезите, в които наказаното лице е било субект на наказателно преследване. В това му качество то е имало право и възможност да участва в производството по установяване на нарушението, в чието извършване е обвинен. Само и единствено в тези случаи може да се образува административно наказателно производство без приложен акт и то при условие, че съставите на наказателната и административно наказателната отговорност са напълно идентични и съответно отговорното лице е получило препис от прокурорския или съдебен акт, от който да разбере в какво е обвинено. Неспазването на гаранциите за съответна на обвинението защита, е винаги основание за отмяна на правораздавателен акт, с който се налага административно наказание.

Въз основа на установената от районния съд фактическа обстановка, въз основа на която съгласно чл. 220 от АПК, вр. чл. 63 от ЗАНН, касационната инстанция прилага материалния закон, настоящият състав приема, че оспореното пред Районен съд-Балчик НП е издадено при съществено нарушение на процесуалните правилна на ЗАНН, без да е съставен АУАН по чл.36, ал.1 от ЗАНН и при липса на предпоставките по чл.36, ал.2 от ЗАНН за издаване на НП, без съставен АУАН. Посочените нарушения имат характер на съществени нарушения, тъй като са нарушени императивни правни разпоредби на ЗАНН, които гарантират правото на защита на наказаното лице и което право в случая е било нарушено. По изложените съображения посочените нарушения представляват абсолютно основание за отмяна на НП, като процесуално незаконосъобразно и същото следва да бъде отменено от касационната инстанция.

След като районният съд не е констатирал наличието на посочените процесуални нарушения при издаване на НП е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено на основание чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр.2 от АПК, Административен съд-Добрич в настоящия касационен състав,

 

РЕШИ:

 

               ОТМЕНЯ Решение143 от 17.11.2017 г., постановено по анд271/2017 г. по описа на Районен съд-Балчик и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:

              ОТМЕНЯ  НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0240-000006/24.01.2017 г. на началника на РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Балчик, с което на И.К.И., е наложено на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП – глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на осн. чл.179, ал.2 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева, за извършено нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                  2.