ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 22.01.2018 г.

 

ДОБРИЧКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесет и втори януари, две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №7 по описа за 2018 година.

         На второ четене в 15 : 03  часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ЕТ „ИСМ 91-И.С.“, редовно призован, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ:  НАЧАЛНИКЪТ НА РУ ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ, редовно призован, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: С молба с вх. № 177 от 22.01.2018г. ответникът по делото - началникът на РУ Тервел  при ОД на МВР Добрич, е заявил изрично, че оттегля на основание чл.156, ал.1 от АПК собствената си заповед за налагане на ПАМ №17-0355-000181 от 14.12.2017г., предмет на обжалване в настоящото съдебно производство.

Със становище с вх. № 110 от 15.01.2018г. жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адвокат П.А., е отправил искане за прекратяване на производството по делото на основание чл.156, ал.1 от АПК, в случай че ответникът е предприел необходимите действия за възстановяване на прекратената регистрация на процесното МПС, като е поискал и присъждане на сторените разноски по делото в размер на 50 лева платена държавна такса.

С последваща молба с вх.№151 от 18.01.2018г., жалбоподателят по делото, чрез процесуалния си представител, е заявил, че оттегля искането си за присъждане на разноски по делото, като същевременно поддържа искането си съдът да се произнесе с определение за прекратяване на производството на основание чл.156, ал.1 от АПК, във вр. с чл.159, т.3 от АПК.

Предвид на горецитираната молба на ответника по делото, с която той изрично е заявил, че оттегля акта си, предмет на оспорване в настоящото производство, както и предвид на факта, че това е направено преди първото по делото заседание, поради което не е необходимо съгласието на оспорващия за оттеглянето на акта, съдът счита, че са налице предпоставките на чл.159, т. 3 във вр. с чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК за прекратяване на производството по делото без присъждане на разноски в полза на жалбоподателя предвид направеното от него изявление, че оттегля искането си за присъждане на разноски по делото.

Водим от гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ИСМ 91-И.С.“, с ЕИК 127034504, със седалище и адрес на управление с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, ул. „Независимост“ №2А, ет.3, срещу заповед за прилагане на ПАМ №17-9355-000181/14.12.17г., издадена от началника на РУ Тервел при ОД на МВР Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №7/18г. по описа на Административен съд Добрич.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен  срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.

Делото приключи в 15:10 часа.

Протоколът е изготвен на 23.01.2018 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЕКРЕТАР: