Р Е Ш Е Н И Е

172

гр. Добрич, 26.04.2018 год.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесет и седми март  две хиляди и осемнадесета година ІІ кас. състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА  МИЛЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                       2. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА, разгледа докладваното от съдия М. Георгиева кас адм.дело № 713/ 2017 г. по описа на АдмС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от адв. А.Д. -ВАК, като процесуален представител на „Бяла Транс 2“ ЕООД, срещу решение № 415/26.10.2017 г. по н.а.х.д. № 503/2017 г. по описа на РС-Добрич,с което е потвърдено НП № 28-0000103/13.03.2017г. на Началника на ОО “АА”-Добрич. Касаторът иска съдът да отмени решението на РС-Добрич като твърди, че същото е постановено при съществено  нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. В съдебно заседание,редовно призован, касаторът  не се представлява.С депозирана писмена молба, адв. Д. не възразява на делото да се даде ход и изразява становище по същество.

Ответникът не се представлява.В депозиран писмен отговор, оспорва касационната жалба.

          Представителят на ОП-Добрич счита жалбата за неоснователна. Решението на РС-Добрич е правилно и законосъобразно. Извършеното административно нарушение е било доказано по безспорен начин.От събраните доказателства се е установило,че дружеството е извършило превоз на товари за собствена сметка без да притежава съответния лиценз.Такъв лиценз е издаден в последствие, с което е осъществен състава на административното нарушение.В производството по издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Пледира  решението на РС-Добрич да   бъде оставено в сила.

          След цялостна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

          Производството пред районния съд е образувано по жалба на касатора в настоящото производство, срещу наказателно постановление НП № 28-0000103/ 13.03.2017г. на Началника на ОО “АА”-Добрич ,с което за  нарушение на чл. 12б,ал.10 от ЗАвПр,на основание  чл.96,ал.1,т.1 от същия закон е наложена  имуществена санкция  в размер на 3000 лева .

           С Решение № 415/ 26.10.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 503/2017г. ДРС    е потвърдил наказателното  постановление. В мотивите си съдът е приел, че при съставянето на АУАН и издаване на наказателното постановление са спазени процесуалните правила и норми.Обсъдил е изложените в жалбата възражения и не ги е уважил. Коментирал е и липсата на условия за прилагане на чл.28 от ЗАНН. 

          Настоящият състав възприема в цялост фактическата обстановка, установена от въззивния съд.На касатора е наложена имуществена санкция за това, че на 14.03. 2017г. около 11.55 ч. по главен път от гр.Добрич за гр. Генерал Тошево, при извършване на пътна проверка на влекач,марка Волво, с рег.*** от кат.3, с прикачено полуремарке с рег.*** от кат.04,с водач П.Д.,извършващ превоз за собствена сметка на товари/ за сметка на „Бяла Транс 2“ ЕООД/, като при проверката е установено,че фирмата превозвач в качеството си на юридическо лице е допуснало извършването на превоз за собствена сметка между два пункта на територията на РБ със състав от ППС с максимална допустима маса над 12 тона,без да притежава валиден лиценз за обществен превоз на товари. Дружеството притежава лиценз до 25.05.2016г. Деянието е определено като нарушение на чл.12б,ал.10 от  ЗАвПр.

         В  касационната жалба се твърди, че съдът не е коментирал факта за неправилно определяне на административнонаказателно отговорния субект, а актът, съставен в хода на крайпътната проверка е връчен на неупълномощено лице-водача П.Д..Твърденията са неоснователни. Съдът е приел,че жалбоподателят е годен субект на вмененото му административно нарушение в качеството му на лице, допуснало извършването на превоз с МПС, водачът на което не е снабден със заверено копие на лиценз на общността.Описаното в акта и постановлението изпълнително деяние на вмененото нарушение напълно съответства на констатираната фактическа обстановка,тъй като жалбоподателят е допуснал извършването на процесния превоз.Ангажирана е отговорността на дружеството-жалбоподател,а не на неговия управител.Относно връчването на АУАН се установява,че същият е връчен на Н.Т. срещу подпис, който е управител на дружеството.

         Неоснователно е и твърдението,че е следвало акт да се състави на водача, който извършва превоз за собствена сметка. Превозът се извършва за сметка на дружеството,а не на водача.

          Неоснователни са  и другите възражения в касационната жалба, които до голяма степен съвпадат с тези, изложени в писмената защита във въззивното производство. По всички тях решаващият съд се е произнесъл,включително и по приложението на чл.28 ЗАНН.Изводите на съда са правилни и законосъобразни и напълно се споделят от касационния състав.

          При преценка на оспорвания съдебен акт настоящият състав установи, че решаващият съд е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делото,респективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираното нарушение.НП е издадено от компетентен за това наказващ орган при спазване на административно производствените правила.Съдържа всички изискуеми по ЗАНН реквизити. Нарушението е описано точно и  ясно, без да създава неяснота за нарушителя в какво точно е обвинен.Нарушението правилно е определено като такова по чл.12б от ЗАвПр и правилно е приложена санкционната норма на чл. 96,ал.1,т.1 от същия закон.Ето защо, като е потвърдил наказателното постановление, районният съд не е допуснал нарушение на материалния закон, поради което обжалваното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно. 

          При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК, не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния и процесуалния закон.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 415/26.10.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 503/2017 г. по описа на Районен съд-Добрич.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: