Р   Е  Ш   Е   Н   И   Е

138

гр. Добрич, 11.04.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


          
Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание на петнадесети март  две хиляди и осемнадесета година ІІ състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

                                                                     

при секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 698/ 2017 год.

            Производството е по чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 172 ал. 5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

Образувано е по жалба вх. № 2837/ 21. 12. 2017 год. на АдмС-Добрич, от С.Д.П., ЕГН **********,***, срещу  Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) 17-0851-000951 от 01. 11. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич,с която е наложена ПАМ “прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година а именно 200 дни ”,  на основание чл. 171 т. 2а, без да е посочен нормативния акт.

С жалбата се иска отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна. Излагат се подробни съображения.

В съдебно заседание,жалбата се поддържа от адв.Марияна В., редовно упълномощена.Претендира присъждане на сторените по делото разноски.  

Ответникът, редовно призован, не се явява, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Оспорваната заповед е връчена на жалбоподателя на 30.11. 2017 год., видно от разписката към самата заповед и положения подпис. Жалбата е подадена на 11.12.2017г, видно от печата, положен върху нея, предвид което  е подадена в срока по чл. 149 ал. 1 АПК, от засегнатото лице. Жалбата е процесуално допустима  и следва да бъде разгледана по същество.

С оглед разпоредбата на чл. 168 ал. 1 от АПК съдът провери изцяло законосъобразността на оспорения административен акт, като приема, че жалбата е основателна по следните съображения: 

С обжалваната заповед за прилагане на принудителна административна мярка  № 17-0851-000951/01. 11. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич,на жалбоподателя е наложена ПАМ " прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 200 дни". Заповедта е мотивирана с обстоятелството, че на 01.11.2017г. , около 12.40 часа в град Добрич, на ул. Генерал Георги Попов, посока ул. Христо Ботев, до №27, управлява МПС-„Ивеко дейли“, с рег.№ ***с изтекъл срок на СУМПС №281794821.Като нарушена в заповедта е посочена нормата на   чл. 150а, ал.1 от ЗДвП. В диспозитива на заповедта е посочено,че на С.Д.П. се налага санкция по чл.171,т.2а, без да е посочен нормативния акт.

Административният съд прецени,че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, при условията на делегирана компетентност, изрично посочена в акта,но е издадена в нарушение на изискванията за съдържание, при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила .

В  заповедта е посочено, че принудителната административна мярка се налага на основание чл. 171, т. 2А, без да е означено от кой закон е цитираната разпоредба, поради което следва да се приеме, че същата не съдържа правно основание за издаването й.

Заповедта  е издадена и при допуснато нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 5 от АПК - в разпоредителната част на административния акт не е посочено и не е конкретизирано моторното превозно средство, по отношение на което е постановено прекратяване на регистрация за срок от 200 дни.Относно моторното превозно средство на което се прекратява регистрацията съдът установи, посочване на различни автомобили. В съставения АУАН, послужил като основание за издаване на ПАМ е посочено,че П. управлява л.а. ВАЗ, с рег.№ ***, а в обстоятелствената част на Заповедта е посочено МПС-„Ивеко дейли“, с рег.№ *** По делото са налице и две заповеди с един и същ номер,но с различно съдържание.В тази на л.6 е посочено МПС-„Ивеко дейли“, с рег.№ ***, а в Заповед на л.21 е налице служебно извършена поправка,без да е посочена датата за това.Съдът е задължил ответника да посочи датата, на която е извършена поправката,но ответникът не е изпълнил това задължение. В резултат са налице 2 заповеди,с различно съдържание и еднакъв номер,за което ответникът не е дал никакво обяснение.

Принудителните административни мерки имат за цел осигуряване на безопасността на движението по пътищата и преустановяване на административните нарушения. От своя страна, принципът на съразмерност, нормативен израз на който е разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от АПК, изрично установява, че административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. В случая нарушението-управление на МПС с изтекло СУМПС е установено на 01.11.2017г. На следващия ден 02.11.2017г. СУМПС №281794821 е унищожено,а на 13.11.2017г. на П. е издадено ново СУМПС със срок на валидност до 13.11.2027 г. Следователно,след 13 дни от установяване на нарушението П. е имал валидно СУМПС, а с ПАМ автомобилът на жалбоподателя не може да се движи по пътищата за срок от 200 дни, който срок не е мотивиран от издателя на заповедта.Това, според настоящия състав на съда, представлява нарушение на принципа на съразмерност. Следователно, оспорената ПАМ се явява постановена и в противоречие с целта на закона, което обстоятелство също е достатъчно за нейната отмяна.

 Принудителните административни мерки са форма на държавна принуда-репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения, по повод неправомерно поведение, като именно с оглед този им характер законодателят е предвидил строго формални процесуални правила и материални изисквания за тяхното прилагане. В този смисъл, всяко нарушение на изискванията за индивидуализация на предмета и основанието за прилагане на принудителната административна мярка опорочава административния акт и е основание за неговата отмяна.

             Предвид  изхода на делото, искането за присъждане на разноски в полза на жалбоподателя е основателно и такива следва да му бъдат присъдени до размера, в който са доказано направени. За разноските следва да се осъди юридическото лице, към което организационно и функционално принадлежи органът, издал оспорения акт, каквото в случая се явява ОД на МВР – Добрич .

Така мотивиран,както и на осн. чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съд – Добрич

 

РЕШИ:

 

 

 ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.П., ЕГН **********,***,   Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000951/01. 11. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич.

ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич, да заплати на С.Д.П., ЕГН **********,***, сумата в размер на 610 (шестстотин и десет) лева, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                       Административен съдия: