Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

171

гр. Добрич, 26.04.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА   НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и седми март две хиляди и осемнадесета година, в ІІ касационен състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА  МИЛЕВА 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                             МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА, разгледа докладваното от съдия М.Георгиева кас.адм.дело № 690/ 2017г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба на РД за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище и Силистра при Комисия за защита на потребителите, срещу Решение № 117/ 08.11.2017 г., по  н.а.х.д. № 146 / 2017г. на  РС-Каварна, с което е отменено наказателно постановление № В-0042813 / 20. 04. 2017г., издадено от Директора на  РД за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище и Силистра към ГД “КП” при КЗП.

Касаторът иска от съда да отмени решението на ДРС.Твърди, че същото  е постановено в противоречие със закона,при неправилно тълкуване и прилагане на материалноправните и процесуални норми,в противоречие със събраните по делото доказателства. Излага подробни аргументи.В съдебно заседание,редовно призован,не се представлява.

          Ответникът се представлява от управителя на дружеството, който оспорва   жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.Решението на районния съд е правилно и законосъобразно.Правилна е преценката му,че случаят следва да се квалифицира като маловажен.Пледира решението да се потвърди.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му.Разгледана по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          Решаващият съдът е приел фактическата обстановка,описана в акта и НП, която се потвърждава от свидетелските показания и другите, приобщени по делото доказателства.В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения.Издадените АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Даденото описание на нарушението е в достатъчна степен пълно,точно и ясно. Актът и постановлението са издадени от компетентни за това органи, но при допуснато нарушение на материалния закон. Коментирал е,че текстът на чл.127,ал.2 от ЗЗП предвижда, че търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.Според съда безспорно по делото е установено,че на 10.08.2016г. при извършена проверка в обекта, стопанисван от него,жалбоподателят не е представил на инспекторите от КЗП регистър за предявените рекламации.С това „Джи Ди „ ЕООД е извършило нарушение на разпоредбата на чл.127,ал.2 от ЗЗП. Същевременно съдът е преценил, че случаят може да се квалифицира като маловажен.В подкрепа е посочил, че търговецът веднага,след като му е било дадено предписание е предприел активни действия за отстраняване на допуснатото нарушение,като още на 12.08.2016г. е закупил регистър за предявените рекламации. Изложил е и други съображения и е преценил,че са налице предпоставките за приложение на чл.28 ЗАНН.Като не е сторил това, административнонаказващият орган е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление, предвид което решаващият съд го е отменил.   

           След като правилно е установил фактическата обстановка по спора, въз основа на която е направил обоснования и законосъобразен извод, че описаното в акта и в НП нарушение е безспорно доказано и не са налице допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административно наказателното производство, районният съд правилно е преценил, че извършеното нарушение се явява “маловажен случай”. Изводите на съда в тази насока се споделят от настоящата инстанция.

           Преценката за “маловажност” следва да се прави с оглед на всички обстоятелства по делото, които характеризират деянието и дееца – вида на нарушението, начина на извършването му, вида и стойността на вредните последици, ако са настъпили такива, степента на обществена опасност на деянието и дееца, моралната укоримост на извършеното, отражението на деянието сред обществото и т.н., като се отчитат същността и целите на административното наказване. Безспорно е по делото, че при извършена проверка в обекта, стопанисван от него,търговецът не е представил на инспекторите от КЗП регистър за предявените рекламации.С това „Джи Ди „ ЕООД е извършило нарушение на разпоредбата на чл.127,ал.2 от ЗЗП. Безспорно е обаче също така, че непосредствено след съставянето на протокола от проверката,търговецът е закупил регистър за предявените рекламации. Няма данни от нарушението да са настъпили вредни последици,което следва да се вземе предвид при преценката за маловажността на случая. С оглед на това и с оглед на обстоятелствата по извършване на нарушението, характерът на деянието, фактът, че нарушението е извършено за първи път, липсата на данни за извършване на други нарушения по ЗЗП, цялостното поведение на санкционираното лице в хода на административно наказателното производство, което си е признало извършването на нарушението и почти веднага след констатирането му от контролните органи го е отстранило, административният съд намира, че не са засегнати съществено целите и предмета на ЗЗП и нарушението покрива белезите на “маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Очевидно е, че в случая дори само съставянето на протокола от проверката  е постигнало предупредителен и възпиращ ефект, поради което е било достатъчно да бъде отправено предупреждение до нарушителя по чл.28, б.”а” от ЗАНН, вместо да се санкционира в противоречие с целите на наказателната принуда. Затова, правилно съдът е приел,че е налице маловажен случай.

           Съгласно ТР № 1/2007г. на ВКС, преценката на административно наказващия орган за маловажност на случая по чл.28 от ЗАНН  се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките по чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на НП, поради издаването му в противоречие със закона. Именно тази преценка на решаващия съд е направена в съответствие на закона, поради което и постановеният от него акт, с който е отменил атакуваното наказателно постановление,е правилен и законосъобразен.

          Предвид изложеното,касационният състав преценява обжалваното решение като постановено при спазване на материалните и процесуални норми, поради което същото следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/ 08. 11. 2017 г. постановено по н.а.х.д. № 146/ 2017 г.  по описа на РС - Каварна.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: