Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 28.02.2018 г., град Добрич

 

В    И М  Е  Т  О    Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                    

Административен съд - Добрич,  в публично заседание на тридесети януари, две хиляди и осемнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                            МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАНД № 651 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

         Образувано е по касационна жалба вх. № 2700/ 08.12.2017 г. на ТД на НАП гр. Варна, подадена чрез старши юрисконсулт С.М., редовно упълномощена, съгласно пълномощно № 502/ 01.09.2016 г. на Изпълнителния директор на ЦУ на НАП, срещу Решение № 126 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 8/2017 г. по описа на РС - Балчик.

         Касаторът счита, че решението е незаконосъобразно и неправилно, като излага съображения в тази насока. Прави оплакване, че изводът на съда, че неправилно е определено виновното лице,  не се подкрепя от доказателствата по делото. Сочи, че в сайта на Сдружението изрично е било указано, че организатор на киноложкото изложение на 23.08.2016 г. е самото Сдружение. Настоява, че в случая не се касае до дарения по смисъла на чл. 225 и сл. от ЗЗД, защото предварително е обявено, че се приемат дарения, тяхната стойност за вид куче. Неправилно според касатора съдът е счел, че лицето е наказано за две нарушения – неиздаване на касов бон и липса на фискално устройство. Обръща внимание, че нарушението е едно и то по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н - 18/ 2006 г. – неизпълнение на задължението към 17.06.2016 г. да монтира, въведе в експлоатация и използва регистрирано в компетентната ТД на НАП ФУ. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено НП изцяло.

         Ответникът по жалбата, Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., редовно призовано, не се представлява в съдебно заседание. Не изразява становище по касационната жалба.

         Участващият по делото прокурор дава заключение за основателност на касационната жалба. Мнението му е, че решението на БРС като неправилно следва да бъде отменено.

         Административен съд - Добрич, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените  от касатора касационни основания, прие следното.

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. В този смисъл жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е частично основателна. Съображенията за това са следните:

         С обжалваното решение БРС е отменил наказателно постановление № 223312/ 07.11.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г.  на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

         БРС е счел правилно, че НП е издадено от компетентен орган. За да отмени наказателното постановление съдът е приел, че от анализа на събраните доказателства се установявало, че освен Сдружение "БРФК" с провеждането на киноложкото изложение е бил ангажиран още един субект, а именно: "ВОКС БГ" ЕООД. Според БРС единствено и само този субект е събирал такси за участие, респ. е осъществявал стопанска дейност, като видно от събраните гласни доказателства, е имал надлежно инсталиран и действащ в момента на проверката ЕКАФП. Счел е, че неправилно проверяващите и впоследствие АНО са приели, че Сдружението виновно е нарушило визираните в АУАН и НП административни разпоредби. Според първоинстанционния съд, АНО е счел неправилно, че Сдружението е дружество по чл. 3 от Наредба № Н - 18/ 2006 г., което извършва услуга, за която получава определена сума пари. Съставът на БРС счита, че не се касае за услуга по смисъла на чл. 3 от ЗДДС, тъй като в конкретния случай посредством оформен договор за дарение  се дава възможност за участие в киноложката изложба. Тъй като Сдружението било с нестопанска цел, то то не се явявало "търговец" по смисъла на закона и не извършвало търговска дейност, свързана с продажба на услуги или стоки. Освен това съдът добавя, че приема, че се касае за дарения, тъй като "дарителите" давали различни суми, а не една и съща в полза на Сдружението. На последно място, излага мотиви, че от описателната част на НП се налага изводът, че административнонаказващите органи са установили няколко деяния, за които обаче е наложено едно наказание, поради което е налице противоречие с чл. 18 от ЗАНН и на това основание също следва да бъде отменено НП.

         Решението е неправилно, поради което е и незаконосъобразно.

         Съдът правилно е установил фактическата обстановка, а именно, че: На 23.08.2016 г. е извършена данъчна проверка по време на провеждане на киноложка изложба в двора на Международен лагер в с. Кранево, общ. Балчик (допусната е техническа грешка и е записано в съдебното решение, че се касае до провеждане на изложба в комплекс „Дружба бей гардън“). Първоинстанционният съд е отбелязал, че при проверката контролните органи са преценили, че участието на кучетата в изложбата става след внасянето на определените в сайта на Сдружението  суми. Събираните суми се приемат като дарение от страна на Сдружение „БРФК“, за което се съставя договор за дарение, с посочен номер, дата, дарител, дарен. Допълва, че проверяващите приемат, че за така събираните суми е следвало да бъдат издадени касови бележки, както и, че са установили, че в обекта няма инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП на името на Сдружението. В ПИП е отразено, че в обособения офис няма служители на „ВОКС БГ“, а е назначен 1 служител на БРФК. От касовата наличност, посочена в протокола за извършена проверка и съставения опис на наличните парични средства е приет за извършен оборот в размер на 1849 (в НП е допусната техническа грешка и е записана сума от 1847 евро) евро и 1287 лв. Съдът е указал, че проверяващите са приели, че Сдружение „БРФК“ не е изпълнило задължението си към 23.08.2016 г. да монтира, въведе в експлоатация и използва ФУ, регистрирано в съответната ТД на НАП, с което е нарушило реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на ФУ, с което си деяние е нарушило  чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н – 18/ 2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т.1 и чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. Съставен е АУАН и актосъставителят е приел, че в резултат на нарушението се е стигнало до неотразяване на приходи. Впоследствие е издадено и процесното НП.

         На първо място, съдът следва да отбележи, че се касае за отговорност на ЮЛ. Съгласно нормата на чл. 83, ал. 1 от ЗАНН при неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на дейност се ангажира административно-наказателната отговорност и на юридическите лица чрез налагане на имуществена санкция. Тази отговорност е обективна и въобще не може да се обсъжда въпросът за наличие или не на вина.

Противоречи на материалния закон и доказателствата по делото изводът, че Сдружението не е било организатор на процесното киноложко изложение. Този извод се опровергава от договорите за дарения и разпечатка на обява за провеждане на киноложка изложба (л. 50 от НАХД), организирана от Сдружението. Това, че с решение на УС е възложено на друго ЮЛ да проведе и организира изложбата, но от името на Сдружението, не променя факта, че Сдружението е реалният организатор.

Районният съд неправилно е преценил, че чрез представените по делото договори за дарения, сключени с участниците в киноложкото изложение, Сдружението не е извършвало стопанска дейност и не е действало като търговец, тъй като било Сдружение с нестопанска цел. Съобразно разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност, но само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. В случая извършваната дейност е точно такава. Сдружението става задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/200г. на МФ, поради което правилно е ангажирана и административнонаказателната му отговорност на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС.

От събраните по делото доказателства се установяват безспорно относимите за спора факти, а именно, че Сдружението е допускало участниците след заплащане на конкретно фиксирана сума, съобразно предварително обявени цени в сайта на Сдружението. (л. 123 от НАХД). Към момента на проверката е установено, че лицето Михаела Денчева (в трудови правоотношения със Сдружението) е приемала суми в брой, плащани от участниците в изложбата под формата на дарения в полза на Сдружение "БРФК", за което са съставени договори за дарения, конкретно описани и приложени.(л. 15 от НАХД 304/2016 г.) Органът по приходите е приел, че дарените на сдружението суми представляват неотчетени (неотразени) приходи, за които е трябвало да има инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП с изградена дистанционна връзка с НАП от датата на започване на дейността на обекта, т.е. от 13.06.2016 г.

Даренията са направени от участници в процесното събитие и сумите по тях съвпадат с предварително обявените суми на сайта на Сдружението като "дарения" според порода, вид куче и т.н.

Касационната инстанция намира с оглед изложеното, че в случая не се е извършвало дарение, а заплащане на определена услуга, тъй като в обявлението е фиксирана минимална сума за участие в киноложкото изложение, а дарителят по действителния договор за дарение не би следвало да е ограничен предварително от надарения по отношение на размера на сумата, която желае да дари.

Като се има предвид, че всеки един от участниците в киноложката изложба е предоставил конкретно определена сума по предварително обявени цени и по този начин е придобил право за участие в изложбата, то безспорно не е направил дарение, а е заплатил такса за участие в изложбата, и в този смисъл е заплатил за ползването на услугата да представи кучето си пред публика и съдии.

С оглед изложеното, допускането до участие в киноложката изложба срещу получаване на предварително определена парична сума, не е дарение, а заплащане на услуга в полза на надарения. От това следва, че Сдружение „БРФК“ извършва независима по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС икономическа дейност, която го квалифицира като данъчно задължено лице, което попада в приложното поле на цитираните в обжалваното НП разпоредби на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС и чл.3, ал.1 във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. Правилно АНО е преценил мястото на дейността като търговски обект по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС, тъй като там е извършвана услугата. При провеждането на изложбата са събирани парични суми за участие, което се явява "услуга" за целите на данъчното облагане.

Предвид горното, Решението на БРС за отмяна на НП поради липса на нарушение е неправилно и следва да бъде отменено.

В НП е отразено, че нарушението е извършено за първи път, но е наложена санкция от 10000 лв. (десет хиляди лева). Липсват мотиви за размера на санкцията. Санкцията е наложена на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, съгласно който извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Като се отчете обстоятелството, че в НП липсват изложени фактически основания от страна на АНО за размер на санкцията, съдът счита, че следва да измени НП и да определи същата в минимален размер.

             Водим от горното, както и на основание чл. 222, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 221, ал. 2, пр. посл. от АПК и във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд - Добрич, Първи касационен състав  

                                   

Р   Е   Ш   И  :

 

             ОТМЕНЯ Решение № 126 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 8/2017 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 223312/ 07.11.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г.  на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

         ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 223312/ 07.11.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г.  на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като НАМАЛЯВА наложената санкция от 10000 лв. (десет хиляди лева) на 3000 лв. (три хиляди лева).

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: