Р Е Ш Е Н И Е

 

           /28.02.2018 г., град Добрич

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ,  в открито съдебно заседание на тридесети  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

НЕЛИ КАМЕНСКА

 

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

         

При участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАНД № 643/2017 год. по описа на Административен съд – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК и е образувано по жалба от Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич, срещу Решение № 416 от 26.10.2017 г., постановено по нахд № 688/2017 г. по описа на Районен съд  - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000009/24.01.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич.

Касаторът прави оплакване, че в решението си първоинстанционният съд неправилно е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение. Изразява несъгласие с извода на ДРС, че жалбоподателят в качеството си на „превозвач“ е негоден субект на вмененото му нарушение. В тази връзка сочи, че жалбоподателят в качеството си на превозвач е длъжен да снабди съответните длъжностни лица с всички нормативно изискуеми документи, какъвто е и дневникът за предпътен технически преглед. Обяснява, че в случая се касаело за това, че лицето, извършило предпътните технически прегледи, е нямало къде да ги регистрира, тъй като превозвачът не му е предоставил необходимия дневник, в който да се отразяват тези прегледи. Добавя, че, съгласно чл. 57, ал. 3 от Наредба № 11 на МТИТС, превозвачите са длъжни да осигурят всички необходими документи, определени от Закона за автомобилните превози и тези, определени от Наредба № 11. С оглед изложеното иска отмяна на първоинстанционното решение и потвърждаване на НП.  

 Ответникът – „Ропотамо Транс“ ЕООД, със седалище и адрес в управление в гр.Добрич, бул. „25-септември“ № 57, ЕИК 203528617, представлявано от управителя Шеймънс П.Г., оспорва основателността на касационната жалба в отговор, подаден чрез адв. М.Х., САК..

           Представителят на ОП - Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:  

           С процесното наказателно постановление ответникът по касационната жалба е наказан за това, че при извършена на 20.12.2016 г., около 16.00 часа , в сградата на ОО „АА“ гр. Добрич, комплексна проверка на „Ропотамо Транс“ ЕООД, притежаващо международен лиценз № 13402 за превоз на товари, е установено, че дружеството в качеството си на превозвач е допуснало извършването на предпътните технически прегледи, без да се регистрират в дневник. Не е представен дневник за предпътен технически преглед към момента на проверката.В НП е посочено, че изпълнителното деяние представлява нарушение на чл. 57, ал. 10 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС, като на основание чл. 105, ал. 1 от ЗАвтПр на превозвача е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.

За да отмени Наказателното постановление, Районният съд е приел, че макар и АУАН, и НП да са издадени при спазване на административнопроизводствените правила, от компетентни съответно длъжностно лице/ административнонаказващ орган, надлежно са връчени, то дружеството не е надлежен субект на вмененото му нарушение, както и че превозвачът е наказан за допустителство, каквото не е предвидено в съответната посочена за нарушена норма. На следващо място е счел, че не са представени доказателства за извършени предпътни технически прегледи, които да не са отразени в дневник, а единствено било доказано, че не е представен дневник, но това деяние не е съставомерно по чл. 57, ал. 10 от Наредба № 11.

Така постановеното решение е правилно като краен резултат. При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира наличието на съществени процесуални нарушения или нарушения на материалния закон, водещи до отмяна на решението. В хода на съдебното производство районният съд е събрал всички допустими, необходими и относими доказателства за правнорелевантните факти и обстоятелства и въз основа на тяхната внимателна и задълбочена преценка е направил правилни и законосъобразни фактически и правни изводи за незаконосъобразност на НП. В този смисъл съдебното решение следва да бъде оставено в сила, макар и по част от изложените в него мотиви.

Изложеното в касационната жалба, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин и че превозвачът е наказан за това, че не е предоставил на длъжностното лице дневник, в който да отразява предпътните технически прегледи, не отговаря на записаното в НП. Това е така, защото:

На първо място, в НП са описани две нарушения: превозвачът е допуснал извършване на предпътни технически прегледи, без да се регистрират в дневник и второто, че не е представен дневник към момента на проверката. Категорично липсва описание на нарушение, за каквото се твърди в касационната жалба. Освен това, нарушението пък, за което се твърди, че е било извършено, следва да бъде подведено под нормата на чл. 57, ал. 3 от Наредба № 11. Неосигуряването на дневник, в който длъжностното лице следва да отразява извършените прегледи, обхваща състава именно на тази норма и касаторът в касационната жалба правилно се е позовал на нея, но наличието на касационна жалба не може да санира липсата на точно описание на нарушението в АУАН и НП. Няма повдигнато обвинение за нарушение по чл. 57, ал. 3 от Наредбата, няма и описано такова нарушение.

На следващо място, както в АУАН, така и в НП, липсва дата и конкретика за кои прегледи, на кои автомобили и на коя дата, поради което и АУАН и НП се явяват издадени без наличие на фактически основания за това.

Сочи се, че не е представен дневник към момента на проверката, а не че въобще не е предоставен такъв на длъжностното лице, извършващо прегледите. Същевременно нормата, по която е повдигнато обвинение, касае длъжностното лице, а не фирмата – превозвач: „Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 28б.“ Цитирането й навежда на извод, че лицето не е изпълнило задължението си да регистрира предпътен технически преглед в съответния дневник. Очевидно в случая с касационната жалба се настоява, че е налице друго нарушение, което е извършено от фирмата – превозвач, но такова не е описано. 

На последно място, по начина, по който е описано нарушение на дружеството, то не съответства на нормата, по която е повдигнато обвинение, а от друга страна посочването на две нарушения чрез налагане на едно общо наказание за тях е в противоречие с нормата на чл. 18 от ЗАНН. Нещо повече, всяко едно от нарушенията касае различни субекти, което е недопустимо да бъде санкционирано с едно наказание.

Ето защо, като е отменил Наказателното постановление, Районният съд не е допуснал нарушение на материалния закон, поради което обжалваното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно. 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административният съд                                      

Р   Е   Ш  И  :

 

           ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 416 от 26.10.2017 г., постановено по нахд № 688/2017 г. по описа на Районен съд  - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000009/24.01.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич.

           РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: