Р Е Ш Е Н И Е

 

113 / 22.03.2018г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на двадесет и седми февруари, две хиляди и осемнадесета, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:      Силвия Сандева

                       Нели Каменска

при участието на секретаря, Мария Михалева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Милена Любенова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска адм.д.№ 640 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.185-196 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по протест на Веселин Вичев - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Добрич срещу чл.10 ал.1, т.8 и чл.13, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел, приет с Решение № 7-94/12.12.2015г. на Общински съвет на Община Тервел.

І. Становища на страните

В протеста се сочи, че оспорените разпоредби противоречат на чл.4, ал.1 от Конституцията на Република България, на чл.21, ал.1, т.6, на чл.25, на чл.44, ал.1, т.5, на чл.52 и на други разпоредби от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Изтъква се също и противоречието им с чл.7, ал.5, чл.22, ал.3, чл.45 и сл., чл.122 и сл. и чл.140 от Закона за публичните финанси. Основното възражение е, че оспорените разпоредби регламентират функции на председателя на общинския съвет, респ. заместник-председателя, по отношение на общинския бюджет, каквито законодателят не предвижда. По тези съображения с протеста се предлага оспорените разпоредби да бъдат отменени като противоречащи на нормативни актове от по-висок ранг.

Ответникът, Общински съвет на Община Тервел, не изразява становище.

ІІ. По допустимостта на оспорването

Оспорването е допустимо. Производството е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Добрич, който с оглед нормата на чл.186, ал.2 от АПК, притежава процесуална възможност да оспори подзаконов нормативен акт, ако прецени, че същият е незаконосъобразен. По аргумент от чл.187, ал.1 от АПК оспорването е допустимо без ограничение във времето. Налице е годен предмет на протеста, тъй като са оспорени конкретни разпоредби от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на Община Тервел.

ІІІ. От фактическа страна

Видно от представената от ответника административна преписка, Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел ( Правилника) е приет с Решение № 7-94/12.12.2015г. на Общински съвет на Община Тервел. Правилникът е приет на заседание, проведено на 12.12.2015г., на което са присъствали 20 от 21 избрани общински съветници. Видно от Решение № 7-94 взето по протокол № 7/12.12.2018г. Правилникът е приет с гласовете на 20 общински съветници, които са гласували единодушно за приемането му.

От представена към преписката покана до общинските съветници, е видно, че в предварително разгласеният дневен ред на заседанието като точка първа е включено приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел в т.1 от предложения дневен ред. Самият проект на Правилник е бил разгледан от предварително създадена за тази цел комисия.

По предложение на председателя на Общински съвет Тервел, инж. Симеон Симеонов, е прието изрично в Правилника да се отбележи, че е приет за мандат 2015 -2019г. на общинския съвет, с цел да се внесе яснота за работата на кой общински съвет се отнася.

С писмо с изх. № ОС-09-01/02.01.2018г. председателят на Общински съвет Тервел заявява по делото, че от приемането на правилника (мандат 2015-2019) до настоящия момент той не е изменян или допълван.

ІV. От правна страна

Съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения на правилата, по които се приемат подзаконовите нормативни актове от общинските съвети. Заседанието на Общински съвет на Община Тервел, на което е приет Правилника е законно проведено. Присъствали са 20 от общо 21 общински съветници, които с необходимото мнозинство са гласували за приемане на Правилника. Спазени са изискванията на чл.27 ал.2 и ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация ЗМСМА.

Правилникът е приет на валидно правно основание. Съгласно чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

С оспорените разпоредби са уредени правомощия на председателя и заместник председателя на Общински съвет Тервел, извън визираните в чл.25, т.1-6 от ЗМСМА. С чл.10, ал.1, т.8 от Правилника, е прието председателят на общинския съвет да упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет. Прието е със същото правомощие да разполага и заместник председателя в оспорения чл.13, а.1, т.8 от Правилника.

При преценката им за съответствие с нормите от приложимия Закон за местно самоуправление и местна администрация, които като законови норми са от по-висш ранг, съдът намира, че протестът е основателен.

Общинският съвет на съответната община е колективен орган на местно самоуправление в общината и правомощията му са определени в чл. 21 ЗМСМА. Общинският съвет не е юридическо лице със самостоятелен щат и бюджет. Общинският съвет се представлява от председател, който се избира измежду общинските съветници ( чл.24, ал.1 ЗМСМА). Затова председателят има правата, които има всеки общински съветник и допълнителните, които са лимитативно изброени в чл. 25 ЗМСМА. От чл.25, т.1 - 6 ЗМСМА е видно, че допълнителните права и задължения на председателя на общинския съвет са ограничени само до ръководство на административната работа и представителството на общинския съвет.

 В приложимия закон ЗМСМА няма законова разпоредба, която да  възлага на председателя на общинския съвет контролни функции по отношение разходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет.

Съгласно чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. От цитираната разпоредба е видно, че законът е овластил общинския съвет да осъществява контрола върху разходването на целия бюджет на общината, а в това число и средствата, предвидени за неговата издръжка.

Нормативното овластяване в ЗМСМА на колективния орган за местно самоуправление на общината да осъществява контрол за разходването на бюджета, вкл. и на средствата, предназначени за неговата издръжка, означава, че всички решения, свързани с осъществяването на този контрол, за да са легитимни, трябва да са взети по правилата за наличие на кворум и мнозинство, определени в ЗМСМА. От това следва, че законът не допуска решения, свързани с осъществен контрол за разходването на средствата за издръжка на общинския съвет, да се вземат еднолично от председателя или заместник- председателя на ОС. А след като Общински съвет Тервел е приел в Правилника за дейността си председателят / зам-председателят на ОС да упражняват контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет, е приел подзаконови нормативни правила, които противоречат на закона.

Съгласно чл.76, ал.3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. А съгласно чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове, нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

 

 

Затова Административен съд –Добрич в настоящия състав счита, че протестът е основателен. Оспорените разпоредби от Правилника за дейността на Общински съвет Тервел противоречат на законови норми и следва да бъдат отменени.

При този изход на спора Окръжна прокуратура-Добрич има право на поисканите разноски в размер на 20 лв., които е направила за заплащане на публикуване в Държавен вестник на обявлението за образуваното дело.

 По изложените съображения и на основание чл.193, ал.1 от АПК,  Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри състав:

 

                                 Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.10 ал.1, т.8 и чл.13, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел, приет с Решение № 7-94/12.12.2015г. на Общински съвет на Община Тервел.

ОСЪЖДА Общински съвет - Тервел да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: