Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 34

01.02.2018 г., град Добрич

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, първи състав, в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                          СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, изслуша докладваното от съдия Т.МИЛЕВА КАД 630/2017 г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК, във вр.с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на  РУ гр. Балчик при ОД на МВР гр. Добрич, срещу Решение №137 от 08.11.2017 г. по АНХД 208/2017 г. на Районен съд-Балчик, с което е отменено Наказателно постановление №17-0240-000224/30.06.2017 г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Балчик. С жалбата се твърди, че решението на БРС е незаконосъобразно и необосновано. Сочи се, че съдът не е събрал всички относими доказателства, сочещи, че действително е нарушен ЗДвП, като е нарушил чл.13 от НПК. Твърди се, че съдът е нарушил правото на защита на наказващия орган. Излагат се съображения, че в жалбата, подадена до РС Балчик и в последващите обяснения на Е.Ю. има коренни разминавания. Релевират се доводи, че по безспорен начин от полицейските служители е установен нарушителят, както и вината му. Моли се да се отмени решението на въззивния съд и се потвърди, издаденото наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба, чрез своя процесуален представител адв. Е.С. оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена.

Участващият по делото прокурор дава заключение за основателност на жалбата и пледира за отмяна на решението на БРС. Настоява се, че безспорно е установено извършването на нарушението, а и в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Съдът, като прецени доводите на страните, мотивите на обжалвания съдебен акт и фактите, които се установяват от събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, определяща обхвата на служебната проверка, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е в срока по чл.211, ал.1 от АПК, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея.

Производството пред районния съд е образувано по жалба на касатора срещу Наказателно постановление №17-0240-000224/30.06.2017 г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Балчик, с което за нарушение на чл.104Б, т.1 от ЗДвП е наложено наказание “глоба” в размер на 3 000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, на осн. чл.1175А, ал.1, предл. от ЗДвП. Нарушението, според наказателното постановление, се изразява в това, че на 05.06.2017 г. около 20.00 часа в с. Стражица, по път №27032 в посока от с. Стражица към път ІІ-27, пред бившето управление на хиподрума, по свидетелски показания на С.Д.Г., Ю. като водач на лек автомобил Фолксваген Пасат с рег. №ТХ 5255 ХМ, участва в нерегламентирано състезание, като се състезава с А.Т.Б., който управлява л.а. Опел Астра с рег. №В 3517 РТ.

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че доказателствата, въз основа на които е прието от наказващия орган, че Ю. е извършил нарушението по чл.104Б, т.1 от ЗДвП не са събрани по предвидения в закона ред. Приел е, че нарушението не е констатирано от официални документи, а само и единствено от показанията на обадилия се свидетел. В решението се сочи, че актосъставителя не е пряк очевидец на нарушението, а същият се е запознал с представен клип от св. Г. /който е подал сигнала/ и на базата на този клип, който е негодно доказателствено средство, е приел, че процесния автомобил е участвал в нерегламентирано състезание, на път отворен за обществено ползване. Съдът се е позовал и на показанията на двамата участници, които категорчно отричали участието си в такова състезание, както и се е позовал, на твърденията на жалбоподателя пред районния съд, че той е водил жена си до болницата в гр. Балчик, тъй като и предстояло раждане. Като краен извод е приел, че описаното в НП нарушение не се е доказало както от обективна, така и от субективна страна.

           При така установената фактическа обстановка, настоящият състав на административния съд намира, че решението е постановено при съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неизясняване на фактическата обстановка по спора.

          По делото са разпитани четирима свидетеля, посочени от страна на Е.Ю., но не са разпитани лицата, посетили мястото на нарушението. Същите са изяснени с писмо рег. №24000094103/03.10.2017 г. на Началника на РУ Балчик и това са били служителите на РУ Балчик – мл. Инспектор Н.Г.К.– ООР и мл. Инспектор Г.В.Г.– ВПА, които са отреагирали на сигнала за извършено нерегламентирано състезание. От друга страна, съдът е приел показанията на Ю., че е водил съпругата си до болницата в гр. Балчик, както и дадените в тази връзка показания на неговите свидетели, но не е изяснил дали това отговаря на действителната истина. В тази връзка е следвало да се изиска от МБАЛ Балчик информация дали лице Н.Б.Ю. на дата 05.06.2017 г. около 20.00 часа е посетила болницата.

Съгласно чл.14, ал.1 от НПК, районният съд е следвало да вземе своето решение по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона, след като е взел /по аргумент от чл. 13, ал. 1 от НПК/ всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина. Без значение е дали има, или липсват доказателствени искания от страните. Задължение на съда е по свои почин да събере доказателства по делото, когато това се налага за разкриване на обективната истина и за да отговори на релевантните доводи на наказания за незаконосъобразност на наказателното постановление. Липсата на такава дейност нарушава прогласените в чл.13 и чл.14 НПК принципи, а и не може да попълни и критериите за справедлив наказателен процес по смисъла на чл.6 ЕКЗПЧОС.

 Настоящият състав на съда намира, че в този смисъл при постановяване на обжалваното решение е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила

         По изложените съображения АС-Добрич, І кас. състав намира, че следва да върне делото за разглеждане от друг състав на съда с цел установяване чрез допустимите от закона писмени и гласни доказателства дали е извършено административното нарушение.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 предл. второ и чл.222, ал.2, т.1 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ Решение №137 от 08.11.2017 г. по АНХД 208/2017 г. на Районен съд-Балчик.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд–Балчик.

Решението не подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.   

                                                                                                    2.