О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ………………./10.01.2018г., град Добрич

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на десети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 625 по описа за 2017г. на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството по делото е образувано по жалба на „БУЛ АКВА ФИШ“ ООД, със седалище и адрес на управление с .Прилеп, община Добричка, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., срещу мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за издаване на краен административен акт по нередност 2016/ЕFF/000032 по договор № 100/27.08.2012г. за изграждане на сграда (цех) за обработка и преработка на аквакултури в с.Славеево, община Добричка.               

С разпореждане на съдия – докладчика от 30.11.2017г. производството по делото е оставено без движение поради констатирани множество нередовности в жалбата, като е даден 7-дневен срок на жалбоподателя за отстраняването им. Препис от разпореждането на съда е връчено лично на управителя на дружеството – жалбоподател на 19.12.2017г., видно от върнатия в съда отрязък от съобщение, но в указания срок нередовностите в жалбата не са отстранени,  поради което и на основание чл.158, ал.3 от АПК производството по делото следва да бъде прекратено.      

Водим от горното, съдът   

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 625 по описа на Добричкия административен съд за 2017г.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137, във вр. чл.138 от АПК. 

 

 

                                                Административен съдия :