Р Е Ш Е Н И Е     

 

20 / гр.Добрич,  24.01.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

           

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при секретаря  Мария Михалева сложи за разглеждане адм. дело № 606 по описа на съда за 2017 год., докладвано от председателя и за да се произнесе, съобрази следното:

 

           Производството е по реда на чл. 145, ал. 1 от АПК. 

           Образувано е по жалба на П.Е.Ц. *** срещу Изричен отказ, обективиран в писмо с изх. №94П-00-399/01.11.2017 г. на директор на Дирекция ГРОН при община Добрич, с което по заявление с вх. №94П-00-382/14.09.2016 г.  от П.Е.Ц. му е отказано издаването на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.П., в частта за родственици от №15 до №43 /братя и сестри на бащата на М.П.– С.П.С./, поради липсата на данни в регистрите на кметство село Пролез и община Шабла за братята и сестрите на С.П.С.. Твърди се, че отказът е постановен в противоречие на разпоредбата на чл.15, ал.4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, която позволява в удостоверението да се включват и роднини от друга степен, когато това е поискано от заявителя. Сочи се, че удостоверение за родствени връзки е представено лично от жалбоподателя на 14.07.2017 г. по електронен път за бащата на М.С.П. – С.П.С., издадено от кметство Пролез, общ. Шабла с вписани деца, родители, братя и сестри, вкл. и М.С.П.. Оспорват се твърденията на административния орган, че липсва информация за братята и сестрите на С.П.С., напротив тези данни са събрани и са в преписката – удостоверение от община Шабла, в което удостоверение за родствени връзки са включени братя и сестри, техните деца и внуци и родственици до шеста степен. Иска се съдът да отмени отказа и да върне преписката на административния орган, като го задължи да издаде ново удостоверение за родствени връзки на М.С.П., в което да бъдат включени роднините по права и съребрена линия до шеста степен така, както е поискано в заявлението на жалбоподателя.               

           Ответникът , чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата. Счита, че не са налице данни за родствениците от №15 до №43 в НБД Население и поради това не може да се издаде исканото удостоверение. Моли, да се потвърди отказа на директора на Дирекция „ГРОН“ като правилен и законосъобразен.

           Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и съобрази становищата и доводите на страните, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

           Жалбата е подадена в срок и от легитимирано лице, по чието искане е започнало административното производство. С оглед на това жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна.    

           От данните по делото се установява, че административното производство е започнало по искане с вх.№ 94П-00-382/14.09.2016 г. до кмета на община Добрич, с което П.Е.Ц. е поискал да му бъде издадено удостоверение за съпруг/а и родствени връзки за М.С.П., родена на *** г. В т.14 от искането жалбоподателят изрично е отбелязал, че на основание чл.15, ал.4 от Наредба № РД-02-20-6 иска в удостоверението да бъдат включени потомците на лицето по права и съребрена линия до шеста степен. Към искането са приложени удостоверение за наследници на М.С.П. с изх. № 65 от 28.06.2016 г., издадено от община Добрич, съгласно което Ц. се явява неин наследник по закон (правнук), акт за смърт на лицето Стоян Петков С.(баща на Милка Папазова) и списък с роднините на М.С.П.. По повод на това искане, както и на още няколко искания на Ц.,*** е поискала съдействие от Комисията за защита на личните данни, която е излязла със становище с рег.№ П-7348/14.10.16г. от 31.01.2017 г., че е налице условие по чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД за допустимо обработване чрез предоставяне на лични данни (удостоверение за съпруг/а и родствени връзки) от длъжностното лице по гражданското състояние в община Добрич. След произнасянето на КЗЛД е издадено  удостоверение за съпруг/а и родствени връзки за М.С.П. с изх. № 94П-00-382/15.02.2017 г., в което са посочени само най-близките по степен роднини по права низходяща и възходяща линия (деца и родители – роднини по права линия от първа степен) и по съребрена линия (братя и сестри – роднини по съребрена линия от втора степен). По повод на допълнително запитване на жалбоподателя с рег. № 94П-00-65/17.02.2017 г. директорът на Дирекция “ГРОН” при община Добрич е отговорил, че съгласно становището на КЗЛД преценката/решението дали да се предостави информация и в какъв обем да е тя или да се откаже такава е на органа, към когото е отправено искането, а именно длъжностното лице по гражданското състояние. В искането на жалбоподателя попадат редица лица, в т.ч. и непълнолетни такива, чиито лични данни (трите имена, ЕГН и родствени връзки) следва да бъдат вписани в удостоверението за съпруг/а и родствени връзки. Спазвайки разпоредбите на ЗЗЛД, община Добрич в качеството си на администратор на лични данни има задължение да защитава правата на физическите лица при обработването на личните им данни, да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните, с оглед на което длъжностното лице по гражданското състояние е преценило, че така предоставената информация е в допустимия от закона вид и обем. В отговор на това писмо жалбоподателят е подал жалба срещу издаденото удостоверение за съпруг/а и родствени връзки от 15.02.2017 г., приемайки, че е налице отказ за уважаване на искането му. В АС Добрич е било образувано адм.д. №116/2017 г., по което съдът се е произнесъл с Решение като е отменил процесния отказ и е изпратил делото като преписка на длъжностното лице по гражданското състояние при община – Добрич за ново произнасяне по искането при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. Решението е влязло в законна сила на14.07.2017 г. и е изпратено на АО на 17.07.2017 г.

           На 19.08.2017 г. от директора на Дирекция ГОН е изпратено искане за административна услуга до кмета на община Шабла, касаеща удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.К., С.С.П.и С.П.С.. На 23.08.2017 г. е издадено от община Шабла исканото удостоверение за М.С.К., на 25.08.2017 г. е издадено такова и за С.П.С. и С.С.П./лист 89 – 111/. В представеното удостоверение за С.П.С. наистина не се съдържат данни за братята и сестрите му, но такива данни се съдържат в издаденото удостоверение от с. Пролез от дата 17.10.2016 г. В същото на страница втора са посочени братята и сестрите на С.с три имена и дата на раждане и смърт. /лист 83-84/.

           В обжалвания в настоящото производство отказ като мотив е изложено, че липсват данни в регистрите на с. Пролез и община Шабла за братята и сестрите на С.П.С..                            

           Въз основа на така установената по делото фактическа обстановка, съдът приема следното от правна страна:                                       

           Предмет на процесното заявление за извършване на административна услуга по смисъла на § 8 от АПК е издаването на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки по реда на чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР). Няма спор по делото, че жалбоподателят е поискал издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки за прабаба си М.С.П. с включване на роднини по права и съребрена линия до шеста степен на основание чл.15, ал.4 от Наредба № РД-02-20-6/24.02.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Отказът за издаване на документ, удостоверяващ факти с правно значение, какъвто безспорно е удостоверението за съпруг/а и родствени връзки, е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.3 от АПК, защитата срещу който се осъществява по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.107 от ЗГР.

         Съгласно чл.2, ал.1 от Наредба№РД-02-20-6/24.02.2012 г. удостоверения въз основа на регистъра на населението се издават от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация. Вписването в регистрите на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица (чл.4, ал.2 от ЗГР), поради което компетентен да се произнесе по искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на починало лице е кметът по последното му местожителство,*** съгласно приложеното по делото удостоверение за наследници на М.С.П.. Съгласно чл.44, ал.1, т.14 от ЗМСМА, във вр. чл.4, ал.3 и чл.35, ал.3 от ЗГР кметът на общината е длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината, като той може да възлага тази функция с писмена заповед на други длъжностни лица от общинската администрация, поради което оспореното удостоверение – отказ изхожда от компетентен административен орган.

           Оспореният акт е постановен в писмена форма. Съдържа фактическите обстоятелства, които са обусловили съдържанието на отказа и биха могли да служат като база за преценка за материалната законосъобразност на акта. Следователно не е налице отменително основание по чл. 146, т. 2 от АПК - липса на установената форма.

           Административният орган обаче е постановил немотивиран акт. Съображенията на директора на дирекция „ГРОН“  за издаване на оспорения отказ не сочат липса на предпоставки за извършване на административната услуга, предвидени в приложимата материалноправна уредба.

Оспореният отказ е и материално незаконосъобразен. Действащата нормативна уредба е Законът за гражданската регистрация, ДВ, бр. 67 от 27.01.1999 г., изменян многократно впоследствие, който регламентира два вида гражданска регистрация и съответно два вида регистри:

1.) относно гражданската регистрация на събитията раждане, брак и смърт се съставят регистри за гражданско състояние ( чл. 3, ал. 1 от ЗГР ), и

2.) за данни на физическите лица, включително родствени връзки между лица по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен, се съставят регистри на населението ( чл. 3, ал. 2, чл. 5, т. 2 и чл. 8 и чл. 22 - чл. 33 от ЗГР ), състоящи се от личните регистрационни картони на лицата, които имат или са имали постоянен адрес в общината. Данните се съхраняват в база данни към ЕСГРАОН. Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението е въведена с ПМС № 15/11.03.1977 г ., с което е изменена и Наредбата за гражданско състояние, приета с ПМС № 117/30.08.1975 г. (отм., бр. 41 от 18.05.2004 г.). Дотогава са действали Правилник за водене на регистрите за гражданско състояние (обн., ДВ бр. 35 от 11.02.1950 г., отм. бр. 75 от 30.09.1975 г.) и Наредба за гражданското състояние - ДВ, бр. 75 от 30.09.1975 г. (редакция до изменението й с ПМС № 15/1977 г.), с които е установен ред и начин на регистрация на данни свързани с гражданското състояние и съответно са създавани и съхранявани регистри за актове за гражданско състояние.

Следователно при така функционираща регистрационна система относно гражданското състояние на физическите лица, и съществуването на регистри за гражданско състояние в община Шабла, село Пролез за административния орган е налице задължение да събере служебно доказателства по чл.35, ал.1 от АПК. В разглеждания случай от молителя са представени всички необходими свидетелстващи родствената връзка  на лицето  документи.  Такива са представени и от кметство с. Пролез за С.П.С. от които безспорно се установяват, кои са братята му и сестрите му – с имена, дата ни раждане и дата на смърт. Въпреки тези официално удостоверени факти, ответникът не е зачел силата на представените пред него доказателства, и е отказал осъществяване на исканата от него административна услуга без основание, като се е позовал, че липсват данни в регистрите на кметство с. Пролез и община Шабла за братята и сестрите на С.П.С.. Напротив, както и по-горе се посочи, в представеното удостоверение за родствени връзки на С.П.С., издадено от кметство с.Пролез съществуват данни за братята и сестрите на Станчев. В тази връзка е следвало длъжностните лица да направят запитване и да установят техните деца, внуци и т.н. за да бъде изпълнено искането на жалбоподателя.

Чл.15, ал.4 от Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението гласи: „В удостоверението могат да бъдат включени и роднини от друга степен, когато това е поискано от заявителя. Когато длъжностното лице не разполага с данни за някои от роднините, изисква служебно същите от съответната общинска администрация“. Т.е. след като дирекция ГРОН не е предприела никакви действия за изискването на тази информация от община Шабла е постановила незаконосъобразен отказ.

         По тези съображения жалбата се явява основателна и следва да се уважи, като се отмени  отказ за издаване на удостоверение за роднински връзки по права и съребрена линия до шеста степен, и тъй като въпросът не позволява решаването му от съда, преписката следва да се върне на административния орган за ново произнасяне при спазване на изискванията на чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК.

         При новото разглеждане на искането следва да се вземе предвид, че всяко физическо или юридическо лице може да поиска извършването на административна услуга, съответно издаването на документ, който е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, упражняване или погасяване на негови права и задължения. Безспорно разпоредбата на чл.15, ал.4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. дава възможност да се издаде удостоверение за съпруг/а и родствени връзки и за по-далечни по степен роднини по права и съребрена линия, извън тези по чл.15, ал.2 от същата наредба, когато това е поискано от заявителя.

 Страните не са претендирали разноски, поради което и съдът не се произнася по дължимостта им.   

           Водим от изложеното, както и на основание чл.172, ал.2, във вр. чл.173, ал.2 от АПК, Административният съд

 

                                                   Р   Е  Ш   И  :

 

           ОТМЕНЯ Изричен отказ, обективиран в писмо с изх. №94П-00-399/01.11.2017 г. на директор на Дирекция ГРОН при община Добрич, с което по заявление с вх. №94П-00-382/14.09.2016 г.  от П.Е.Ц. му е отказано издаването на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.П., с включване на роднини по права и съребрена линия до шеста степен.  

           ИЗПРАЩА делото като преписка на длъжностното лице по гражданското състояние при община – Добрич за ново произнасяне по искането при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението.             

           РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                     Административен съдия: