Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

 

№33/01.02.2018 г.,  град Добрич

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на дванадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:    ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                       СИЛВИЯ САНДЕВА

 

             При участието на прокурора от ДОП РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА разгледа докладваното от съдия МИЛЕВА к. адм. д. № 603/2017г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на З.С.П. от гр. Варна, чрез адв. Г.Ш. - ВАК срещу Решение от 10.10.2017 г. на РС Добрич, постановено по нахд 130/2017 г. В жалбата се твърди, че обжалваното решение в частта с която е изменено наказателното постановление е незаконосъобразно и е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди се, че не е съставен протокол за ПТП с материали щети, което само по себе си опорочава изцяло административнонаказателното производство. Сочи се, че приобщаването на  представените снимки  от АНО от съда е недопустимо, тъй като същите не са събрани по посочения в закона ред. Релевират се доводи, че вината на наказаното лице не е установена по безспорен и категоричен начин и по неговия автомобил няма каквито и да е щети. Твърди се, че хипотезата на чл.123, ал.1, т.3 от ЗДвП изисква кумулативно напускане на ПТП и неизпълнение на указанията на контролните органи, а ПТП въобще не е осъществено. Моли съда да отмени решението на ДРС в обжалваната част и  да постанови друго с което да отмени издаденото НП в пункт втори от същото.

Ответната страна, не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - ДОП дава заключение за неоснователност на жалбата и правилност на решението на районния съд.

Касационната жалба е допустима като подадена в срок от процесуално легитимирано лице - страна в първоинстанционното производство.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съотнесени към наведените касационни основания, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Производството пред ДРС е образувано по подадена жалба от З.С.П. от гр. Варна срещу НП № 16-0851-002107/14.11.2016 г., на Началник сектор ПП към ОД на МВР Добрич, с което на същия за нарушаване на чл.25, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лв., на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП и за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б.“В“ е наложено наказание по чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. Фактическата обстановка, описана в НП е следната: П. като водач на лек автомобил Фолксваген Пасат на 14.10.2016 г. около 17,30 часа в гр. Добрич, ул. „Максим Горки“, в близост до №6, посока бул. „Трети март“ управлява автомобила, като изчаква колона от автомобили на светофара и при потеглянето си, не се съобразява с намиращият се пред него и също изчакващ лек автомобил, рег.Тх 2220 ХР  и без да се съобрази с неговото положение го прихлузва в неговата дясна част, като допуска ПТП с материални щети по двата автомобила и като участник в ПТП-то не изпълнява задължението си да остане на място и без да уведоми компетентните служби за контрол на МВР, напуска произшествието.

В резултат на съдебното оспорване пред първа инстанция процесното НП е изменено в частта по пункт 2 и е отменено като незаконосъобразно в частта по пункт 1. В частта по пункт 1 НП е влязло в законна сила.

               За да измени НП в пункт 2, въззивният съд е приел, че е извършено вмененото на касатора нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.“Б“ от ЗДвП и същото е безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

Разпоредбата на чл. 123, ал. 1, т.3, б. „в" ЗДвП установява задължение за водач, който е участник в пътнотранспортно произшествие в случаите, когато са причинени само материални щети, но няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, без да напуска местопроизшествието, да уведоми контролните органи и да изпълнява дадените от тях указания.

Както приема в  мотивите си районният съд, в конкретния случай на осъществено пътнотранспортно произшествие са нанесени само материални щети и водачът П. е напуснал местопроизшествието без да уведоми контролните органи и да изпълни указанията им. С действията на жалбоподателя е осъществен състава на нормата, по която е квалифицирано деянието в  акта за установяване на административното нарушение и в наказателното постановление, което налага извод за правилно приложение от страна на административно-наказващия орган на материалния закон.

Настоящият състав намира посочените касационни основания и доводи на жалбоподателя за неоснователни, а решението - предмет на проверка в настоящото производство, за валидно, допустимо и постановено в съответствие със съдопроизводствените правила и материалния закон. Като е стигнал до цитираните правни изводи, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт.

Касационната инстанция намира, че оспореното решение е постановено в съответствие с приложимия материален закон. При постановяване на решението съдът е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело. Възприетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка изцяло кореспондира със събраните по делото писмени и гласни доказателства, които са обсъдени и съобразени от решаващия състав, който правилно е кредитирал свидетелските показания на актосъставителя и на другия участник в ПТП-то. При правилно установена фактическа обстановка съдът е достигнал до правилен извод за законосъобразност на оспореното НП по втора точка. Правилно и същият, с оглед съобразявана на разпоредбата на чл.27 от ЗАНН е изменил наложените наказания до минималния размер определен в санкционната норма.

Наведените доводи в касационната жалба, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила са неоснователни. Липсата на съставен протокол за ПТП не опорочава административнонаказателното производство, още повече, че протокола се съставя когато и двете страни са там, а след като касаторът не е изчакал органите на реда, то е нямало задължение АНО да съставя такъв протокол, тъй като за същия не е ясен механизма на извършването на ПТП-то, когато го няма и  другия участник, за да заяви своето становище и мнение.

            Относно приетият по делото снимков материал, то същият е направен от органите на реда. И дори и да не бъде приет, то от разпита на актосъставителя и свидетеля по съставянето на акта става ясно къде точно е прохлузена колата на другия участник в ПТП-то и как е бил точно механизма на извършване на същото.

И последното възражение на касатора е неоснователно. Първоинстанционният съд в своето решение в частта по пункт първи е приел, че описаното деяние в АУАН е несъставомерно от обективна страна с нарушението по чл.25, ал.1 от ЗДвП, поради което и го е отменил. Същият никъде в своите мотиви не е приел, че не е извършено ПТП-то. Дори и да се приеме, че касаторът в настоящото производство не е виновен за процесното ПТП-то /както твърди той/, то такова е имало и той е следвало да изпълни задължението си по чл.123, ал.1, т.3, б.“б“. Още повече, че ако същият беше останал при идването на органите на реда, можеше да защити правата си по много по-добър начин.

Въз основа на изложеното, настоящият касационен състав намира изводът на въззивния съд, че административно наказващият орган правилно е ангажирал административнонаказателната отговорност на касатора за нарушен ието по чл. 123, ал. 1, т.3, б. " в " от ЗДвП, за направен в съответствие с материалния закон. Настоящият съдебен състав намира, че районният съд правилно е намалил наложените наказания, като са взети предвид всички обстоятелства, които смекчават вината на касатора.

С оглед на изложеното, настоящата инстанция счита, че решението на районния съд в обжалваната му част е постановено  в съответствие с материалния закон и при стриктното съблюдаване на съдопроизводствените правила, поради което не са налице твърдените от касатора основания за отмяна на решението, предмет на касационен контрол. Това налага касационната жалба да бъде отхвърлена като неоснователна, а решението на районния съд да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл.1 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, настоящият състав на Административен съд Добрич

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение от 10.10.2017 г. на РС Добрич, постановено по нахд 130/2017 г.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                           2.