Р Е Ш Е Н И Е

гр. Добрич, ……………..

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на шестнадесети януари  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                      2. ВЕСЕЛИН  НИКОЛОВ

 

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА  и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА,разгледа докладваното от съдия Г. касационно адм. дело №  601 / 2017 г. по описа на АС- Добрич.

          С Решение № 377/ 02.10.2017 г.,постановено по н.а.х.д. № 737/2017 г.  РС-Добрич  е потвърдил Наказателно постановление № 16-0851-001399/ 15.08.2016г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Добрич, с което на К.Г.К. ***,за нарушение на чл.21,ал.1 ЗДвП, на основание чл.182, ал.1,т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 350 лева.

          В законния срок,решението е обжалвано от санкционираното лице, чрез адв. Г.Д.. Счита решението за неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Иска  отмяна на първоинстанционното решение и НП.  

           В съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се явява и не се представлява.

          Ответникът,редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.В хода на административнонаказателното производство е установено по категоричен начин вмененото на касатора нарушение, за което напълно законосъобразно е бил санкциониран. 

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал.2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          Районният съд е сезиран с жалба от К.Г.К. ***,срещу наказателно постановление № 16-0851-001399/ 15.08.2016г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Добрич, с което на К.Г.К. ***,за нарушение на чл.21,ал.1 ЗДвП, на основание чл.182, ал.1,т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 350 лева.

           Производството пред районния съд е образувано след отмяна на решение № 67/ 16. 02. 2017 год., постановено по н.а.х.д. № 1260/ 2016 год. на Районен съд-Добрич, с решение № 216/ 26.05. 2017 год. по к.н.а.х.д. № 163/ 2017 год. на Административен съд-Добрич и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. С решението на Административен съд-Добрич са дадени подробни указания, които следва да бъдат изпълнени от районния съд при новото разглеждане на делото. От събраните по делото доказателства при първоначалното му и повторно разглеждане се установява следната фактическа обстановка:

          На 18.07.2016г. на К.Г.К. е съставен АУАН за това,че на 10.05.2016г. около 16.43 часа по път ІІ-71 в с.Бранище, до бензиностанция „Ромпетрол“ в посока гр.Добрич, управлява л.а. Форд Мондео с рег.№ ТХ 3536 АК,със скорост 107 км/ч,наказуема скорост 104 км/ч,при максимално разрешена в населено място 50 км/ч. Скоростта е измерена със система за видеоконтрол TFR1-M № 537,клип №11134. Актът е съставен след представена декларация от собственика,в която не може да посочи кой е управлявал лекия автомобил. Въз основа на съставения акт, наказващият орган е издал процесното наказателно постановление.

          В изпълнение на указанията на касационната инстанция при новото разглеждане на делото съдът е изискал следните документи:

          - протокол за преминат периодичен метрологичен контрол на система за видеоконтрол TFR1-M № 537 към дата 10.05.2016г.;

          - удостоверение за одобрен тип средство за измерване и указания за работа със средството;

          - видеоклип № 11134 за нарушение на ЗДвП.

          Въз основа на така събраните допълнително доказателства съдът е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в срока по чл.34,ал.3 от ЗАНН.При съставянето на акта и издаване на наказателното постановление са спазени всички изисквания на ЗАНН и ЗДвП. Приел е за безспорно доказано,че на посочените дата,час и място, К.К. е извършел вмененото му административно нарушение.

         Решението е  правилно и законосъобразно.

          Правилно съдът се е позовал на изгледания в съдебно заседание клип № 11134 от който е видно,че именно л.а. собственост на К. с рег. № ТХ 3536 АК  се е движил с по-висока скорост,като е изпреварвал друг автомобил. Безспорно е,че нарушението е установено,както безспорно е установен автомобилът, с който е извършено, и неговия собственик.Размерът на наказанието е определен в нормативно предвидените от закона размери и не подлежи на преразглеждане, както правилно е приел и решаващия съд.Не са налице и условия за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

          Настоящият  състав установи,че районният съдът  е изпълнил дадените от АдмС-Добрич указания за събиране на доказателства при новото разглеждане на делото. Съдът е обсъдил и преценил всички събрани по делото писмени и гласни доказателства.В този смисъл неоснователно е възражението на касатора,че са взети предвид само показанията на разпитаните двама свидетеля, които не отговарят на писмените доказателства. В случая не са налице процесуални нарушения при събиране на гласните доказателства,а от друга страна,съдът е изложил мотиви защо кредитира показанията на  свидетелите. Изводът на съда,след като се е обосновал мотивирано, е израз на неговата вътрешна воля,която воля не подлежи на преценка от касационната инстанция.Ето защо, оспорваното решение, като постановено при спазване на материалните и процесуални норми, следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 377/ 02.10.2017г. постановено по н.а.х. дело 737 / 2017 г.  на РС  Добрич.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                     1………………….

 

 

                                                                                                     2…………………