Р Е Ш Е Н И Е

гр.Добрич,………………………..

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на шестнадесети януари  две хиляди и осемнадесета година ІІ касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  1.НЕЛИ  КАМЕНСКА

                            2. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА кас. адм. дело № 600/2017 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от Д.Я.Я. от гр.Варна,с адрес за призоваване ул.Панайот Волов №44, подадена чрез адв. И.А.,срещу решение № 112/ 02.10.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 443/2016 г. по описа на Районен съд-Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № 1229/ 01.11.2016г., издадено от Директора на  РДГ Варна.

           Касаторът иска административният съд да отмени решението на РС-Балчик и потвърденото с него наказателно постановление.Твърди, че решението е постановено в нарушение на материалния закон.В съдебно заседание редовно призован,касаторът не се явява и представлява. 

          Ответникът, редовно призован, не се представлява. Депозира писмено становище, в което оспорва жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна.

          Производството пред районния съд е образувано по жалба от Д.Я. ***, подадена чрез адв. И.А.,срещу наказателно постановление № 1229/ 01.11.2016г., издадено от Директора на  РДГ Варна. С постановлението, за нарушение на чл.213,ал.1,т.4 от Закона за горите, на основание чл.266,ал.1,  от същия закон е наложена глоба  в размер на 50 лева. На основание чл.273,ал.1 от Закона за горите вещите, предмет на нарушението-0,970 кг. Гъби трюфели са отнети в полза на държавата.

          Районният съд е приел описаната в акта и постановлението фактическа обстановка,която се потвърждава  от показанията на разпитаните по делото свидетели и писмените доказателства.Приел е,че нарушенито е безспорно установено, както безспорно установен е и неговият извършител. Наказващият  орган е дал правилна квалификация на нарушението и е наложил съответното административно наказание.Съдът е коментирал размерът на наказанието е определен в нормативно определения минимум,като е съобразен с разпоредбите на чл.27,ал.2 от ЗАНН с тежестта на конкретното нарушение и теглото гъбите-0,970 кг. С оглед установеното съдът е приел,че процесното наказателно постановлени следва да се потвърди.

        Като е достигнал до този окончателен правен извод, въззивният съд е постановил един правилен и законосъобразен съдебен акт. Касационният състав счита,че решаващият съд е преценил внимателно всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност.Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно наказателната отговорност на нарушителя. 

          Неоснователно е възражението на касатора,че факта на държането не установява придобиването. Безспорно е установено,че процесните гъби са били в чантата на касаторката което води до извод за фактическо придобиване. Не е налице логично обяснение на какво основание касаторката е държала гъбите и за кого ги е държала- за себе си,без да ги е придобила, или за някой,което ги е придобил. След като сама е заявила,че е разхождала кучетата си, които изровили гъбите, то попадането им в чантата й очевидно е с цел придобиване.Съдът приема размишленията в касационната жалба относно понятията придобиване и държане за защитна теза, която обаче не е съобразена с факта,че предметът на спора не е вещноправен, а  административнонаказателен.

           Неоснователно е и твърдението,че количеството на гъбите не предполага извършване на стопанска дейност.Обществено известно е,че трюфелите са храна с висока цена на пазара и се консумират в минимално количество.Ето защо, количеството на гъбите,които са намерени в чантата на касаторката водят по-скоро до извод,че са събрани за стопанска цел (печалба). В подкрепа следва да се посочи и обстоятелството,че при извършване на нарушението са били кучетата на санкционираната, а както също е обществено известно,трюфелите се откриват и събират именно чрез кучета.

          Предвид изложеното,обжалваното решение е правилно и законосъобразно, постановено при спазване на материалните и процесуални норми, поради което същото следва да бъде оставено в сила,а касационната жалба като неоснователна - да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112/ 02.10.2017 г. постановено по н.а.х.д. № 443/ 2016 г. по описа   на РС -  Балчик.

          Решението  не подлежи на обжалване.         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                      1.

 

 

                                                                                                      2.