Р Е Ш Е Н И Е

 

40/05.02.2018 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                СИЛВИЯ САНДЕВА

 

             При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 595/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 2462/ 10.11.2017 год. на АдмС - Добрич, подадена от Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР), представлявана от Директора инж. Д.Н.К., срещу Решение № 100/ 14.09.2017 год. по нахд № 177/ 2017 год. по описа на РС – Каварна, с което е отменена наложената на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите имуществена санкция на СД "ВС - Димитрови и Сие", ЕИК 124018285, със седалище и адрес на управление: с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, представлявано от управителя В.Т.Д. в размер на 500 лв.(петстотин лева) за нарушение по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите.

Касаторът счита, че издаденото Решение е незаконосъобразно поради неправилно приложение на закона. Сочи, че дружеството е наказано за неизпълнение на условие, от издадено на негово име Разрешително по Закона за водите, за извършване на химичен анализ на добити подземни води от водоизточник, като част от изискванията към програмата за собствен мониторинг. Описва фактическата обстановка, като изтъква, че Разрешителното е с начален срок на действие 17.12.2010 г. и краен срок - 17.12.2020 г. Обръща внимание, че при извършената на 27.01.2017 г. документална проверка е установено, че ползвателят не е изпълнил задължението си да изследва в акредитирана лаборатория химичен състав на добитите подземни води от водоизточника - Тръбен кладенец С - 2х "Симеонова - Българево" през 2016 г., който мониторинг е следвало да бъде извършен в началото на поливния сезон на 2016 г., съгласно т. 8, подточка 8.1 от Раздел "Условия за разрешаване на водовземането" към издаденото Разрешително № 21520170/ 17.12.2010 г. Прави оплакване, че неправилно съдът е счел, че деянието следва да бъде квалифицирано по чл. 174 от Закона за водите, както и че неправилно съдът е счел, че не е ясно нарушението, за което е наказано лицето, като е приел, че е описано като нарушение и непредставяне на Протокол за изследване. Обяснява, че посочването на липсата на Протокол е част от описанието на нарушението. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено НП изцяло.

           Ответникът, редовно призован, не се представлява. Постъпило е Възражение от ответника по касационната жалба, чрез адв. И. и адв. Е. Д., с което се оспорва касационната жалба. На първо място,  твърди ответникът, че единственото описано нарушение е "непредставянето на протокол" и в този смисъл правилно КРС е сторил същия извод. Добавя, че ако е налице нарушение, то то е неизследване на водите през 2013 г., както изрично е поставено като изискване в Разрешителното. Изтъква обаче, че съгласно последното изследване и че мониторингът следва да бъде извършван през 3 години, то предвид извършения анализ през 2014 г., през 2016 г. няма изискване да бъде извършен такъв. Последващият следва да е през 2017 г. В този смисъл иска отхвърляне на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното решение.

           Представителят на ДОП счита подадената жалба за неоснователна, а решението на ДРС за правилно и незаконосъобразно.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. 

         С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление, с което на СД "ВС - Димитрови и Сие", ЕИК 124018285, със седалище и адрес на управление: с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, представлявано от управителя В.Т.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.(петстотин лева) за нарушение по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, за това че при извършена на 27.01.2017 г. контролна проверка по документи по изпълнение условията на Разрешително за водовземане № 2152 0170/ 17.12.2010 г., издадено на СД "Симеонова - Петрови и Сие" (актуално наименование СД "ВС - Димитрови и Сие"), е констатирано, че титулярът на Разрешителното не е изпълнил задължението си да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на добитите подземни води от водоизточника с цел определяне на химичното им състояние по показателите, посочени в Приложение № 2 към чл. 10 на Наредба № 18/ 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, който мониторинг е следвало да бъде извършен в началото на поливния сезон на 2016 г., съгласно изискванията по т. 8, подточка 8.1 от Разрешителното. АНО е квалифицирал деянието като нарушение по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, при което на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от същия закон е наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 500.00 лв.

За да отмени наказателното постановление, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които са опорочили процедурата и издаденото НП. На първо място е приел, че приложената санкция е относима към нарушение по смисъла на чл. 174, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. На следващо място е направил извод, че от АУАН и НП не ставало ясно в какво се изразява вмененото нарушение - дали неизпълнение на изискването по т. 8, подточка 8.1 от Разрешителното или неизпълнението на т. 9 от същото, т.е. непредставяне на протокол за изпитване. Според съда, от извършената проверка не ставало ясно, че не е изпълнено условието на т.8, подточка 8.1 от Разрешителното, защото непредставянето на протокол не било равнозначно на неизвършване на мониторинг. С оглед сторените изводи е приел, че са нарушени изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН и е отменил НП.

Касационният състав счита първоинстанционното решение за правилно като краен резултат, но не по изложените от РС мотиви.

От събраните по делото доказателства безспорно е установено, че през 2016 г. не е извършван анализ на добитите подземни води, каквото е изискването на т.8, подточка 8.1 от Раздел "Условия за разрешаване на водовземането" от издаденото на дружеството Разрешително, ако предходният анализ е бил направен през 2013 г. Дружеството не оспорва този факт. Признание в тази насока излага и в отговора по жалбата. Очевидно е, че АНО е посочил липсата на протокол именно във връзка с неизпълнение на изискването, а не като второ нарушение. Дали нарушението следва да бъде подведено под нормата на чл. 48, ал. 1, т. 11 или чл. 174, ал.1, т. 1 от Закона за водите, може да бъде обсъждано, след като се приеме, че установената фактическа обстановка сочи на неизпълнение на условията на Разрешителното. Настоящият състав счита, че в случая описаните факти не изпълняват състав на нарушение. Това е така защото, съгласно т.8, подточка 8.1 от Разрешителното в случай, че стойностите на показателите от извършения мониторинг не превишават пределно допустимите стойности съгласно приложение № 1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва на всеки три години по показателите съгласно приложение № 2 на гореупоменатата Наредба (Наредба № 18/ 27.05.2009 г.), като първият анализ да бъде през 2013 г. По делото са приложени Протоколи за изпитване с №№ ПВ 389/ 29.04.2011 г., № ПВ 799/ 04.08.2014 г. с извършено изпитване през периода 28.07.2014 г. - 30.07.2014 г., № ПВ 799 - 1/ 15.07.2014 г. (може би има допусната техническа грешка и месецът е 08.) В Констативен протокол от 02.09.2014 г. по изпълнение Условията на Разрешителното изрично е записано в т. 9, че има извършен химичен анализ за 2011 и 2014 г. и няма такъв за 2013 г. С оглед тези доказателства, както и предвид заложеното условие анализът да се извършва на три години, а последният такъв е от 2014 г., то безспорно липсата на анализ през 2016 г. не съставлява нарушение на Разрешителното. При липса на нарушение на условията на Разрешителното за 2016 г., то ирелевантно за спора е точно под коя норма е следвало да бъде подведено.     

Предвид изложеното, касационната жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а решението на КРС като валидно, допустимо и правилно - потвърдено.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК,

                                          

Р   Е   Ш   И  :

        

         ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 100/ 14.09.2017 год. по нахд № 177/ 2017 год. по описа на РС – Каварна, с което е отменена наложената на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите имуществена санкция на СД "ВС - Димитрови и Сие", ЕИК 124018285, със седалище и адрес на управление: с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, представлявано от управителя В.Т.Д. в размер на 500 лв.(петстотин лева) за нарушение по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите.

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:       1

 2.