Р Е Ш Е Н И Е

 

13/17.01.2018г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на ДЕВЕТИ ЯНУАРИ, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Милева

ЧЛЕНОВЕ:         Нели Каменска

                                Милена Георгиева

 

при участието на секретаря, Стойка Колева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Веселин Вичев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска адм.д.№ 592 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.185-196 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по образувано по протест, подаден по реда на чл.186, ал.2 във вр. с чл.185 от АПК, от прокурор Веселин Вичев при Окръжна прокуратура гр.Добрич срещу чл.45, ал.3, пр.7-мо и чл.49, ал.2 в частта относно израза „…удостоверение за липса на задължения към община Балчик…“ от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009г. на Общински съвет Балчик.

І. Становища на страните

В протеста се сочи, че двете разпоредби от общинската наредба в оспорените им части са незаконосъобразни, тъй като изискват  заинтересованите лица да представят задължителен документ – декларация/удостоверение за липса на задължения към общината. Изразено е становище че оспорените части от двете разпоредби противоречат на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и на забраната по чл.3, ал.3 , предвидено в него органите на местно самоуправление да не налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане целите на закона, т.е. да не ограничават правните субекти да извършват определена стопанка дейност. Изтъква се, че всички изисквания, необходими за започване и за осъществяване на стопанска дейност, както за извършването на отделна сделка или действие, се уреждат със закон, а общинските съвети не могат да облагодетелстват лицата, които нямат задължения към общината, дори и само защото не живеят на нейната територия, в нарушение на принципа за свободна стопанска инициатива. По тези съображения се предлага отмяна на израза „…удостоверение за липса на задължения към община Балчик…“, съдържащ се в чл.45, ал.3, пр.7-мо и чл.49, ал.2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009г. на Общински съвет Балчик

Ответникът, Общински съвет Балчик, не изразява становище по протеста.

          ІІ. По допустимостта на оспорването

Оспорването е допустимо. Производството е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Добрич, който с оглед нормата на чл.186, ал.2 от АПК, притежава процесуална възможност да оспори подзаконов нормативен акт, ако прецени, че същият е незаконосъобразен. По аргумент от чл.187, ал.1 от АПК оспорването е допустимо без ограничение във времето. Налице е годен предмет на протеста, тъй като са оспорени конкретни разпоредби от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009г. на Общински съвет Балчик.

ІІІ. От фактическа страна

Видно от представената от ответника административна преписка наредбата е приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 27.02.2009г.  От общо 21 избрани общински съветници на заседанието на 27.02.2009г. са присъствали всички 21 съветници, от които всички единодушно са гласували за приемането на Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Приемането на наредбата е включено в т.3 от предложения дневен ред за заседанието на 27.02.2009г. Самият проект на наредбата е разгледан на заседания на постоянните комисии на Общински съвет Балчик.

Съдът констатира, че заседанието на Общински съвет на Община Балчик е законно проведено при необходимия кворум. Присъствали са всички общински съветници, които с абсолютно мнозинство са гласували за приемане на наредбата.

В чл.45, ал.1-3 от Наредбата е предвидено, че собствениците на законно построени сгради, както и собствениците в етажна собственост, носители на право на строеж върху общинската земя, могат да подадат заявление за придобиване на собствеността върху общинската земя, върху която им е отстъпено право на строеж, ако представят набор от документи, измежду които и декларация, че нямат задължения към Община Балчик. А в чл.49, ал.2 от Наредбата подобно задължение е въведено и за желаещите да извършат замяна с имот-частна общинска собственост като нормата изисква удостоверение за липса на задължения към Община Балчик.

ІV. По основателността на протеста

Протестът е основателен. Общински съвет Балчик без законно правно основание е въвел изискване към гражданите и юридическите лица, носители на вещното право на строеж на територията на община Балчик и към желаещите да придобият общински имот чрез извършване на замяна, да представят документ, удостоверяващ липса на задължения към Община Балчик – декларация или удостоверение.

Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и, ал. 2 от АПК са идентични с тези на чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 7, ал. 2 и чл.8 от Закона за нормативните актове и те прогласяват забраната да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по-висока степен. Законът е нормативният акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт. Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Наредбата като нормативен акт се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, но с нея не може да се преуреждат уредени със закон отношения.

В случая обществените отношения, свързани със събирането на общинските вземания, т.е. заплащането на задълженията към Община Балчик от гражданите и юридическите лица, са уредени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 4 от ЗМДТ, установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на ДОПК. Задълженията за местни данъци и такси, редът за установяването им и сроковете за изпълнението им, органите, които осъществяват контрол за това, последиците от тяхното неизпълнение са установени и регламентирани от специалния закон - ЗМДТ. По този ред се упражнява и конституционно установеното право на засегнатите граждани и юридически лица да оспорят по основание и размер пред по-горестоящия административен орган и пред съда незаконосъобразно начислените им  задължения към общините.

С процесните разпоредби в оспорените им части общинският съвет е въвел начин за събиране на свои вземания от правните субекти, който не е съответен на възприетия ред в Закона за местните данъци и такси  и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С подзаконов нормативен акт общинския съвет е създал възможност за общината да събира своите вземания от граждани и ЮЛ в рамките на друго административно производство, което няма нищо общо с производството по установяване и заплащане паричните задължения към общината. Извършено е неправилно смесване на различни административни процедури, като в административното производство по процесната наредба се въвежда допълнително изискване, което е предмет на друго, отделно административно правоотношение. По този начин се възпрепятства възможността на носителите на правото на строеж, както и на желаещите да извършат замяна с общински имот да упражнят едното от двете, предвидени права. Те следва да избират или да упражнят правото си на защита срещу евентуално незаконосъобразно определени общински вземания, или да се възползват от предвидената в наредбата възможност да придобият имот-частна общинска собственост. Налице е нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с приложимите норми на ЗМДТ, ДОПК което определя незаконосъобразност на оспорените разпоредби.

По изложените съображения разпоредбите на чл.45, ал.3, предл. 7 по отношение на израза „декларация от лицето, че няма задължения към Община Балчик“ и чл.49, ал.2 по отношение на израза „удостоверение за липса на задължения към Община Балчик“ от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество следва да се отменят като незаконосъобразни.

При този изход на спора и доколкото протестът е основателен протестиращият има право на поисканите разноски, които е направил за заплащане на публикуване в Държавен вестник на обявлението за образуваното дело в размер на 20 лв.

По изложените съображения и на основание чл.193, ал.1 от АПК,  Административен съд гр.Добрич, в троен състав:

 

                                 Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич израза „декларация от лицето, че няма задължения към Община Балчик“, съдържащ се в чл.45, ал.3, предл.7 и израза „удостоверение за липса на задължения към Община Балчик“, съдържащ се в чл.49, ал.2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238 по Протокол № 27/ 27.02.2009г. на Общински съвет Балчик.

 ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: