Р Е Ш Е Н И Е

гр. Добрич, ……………..

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди и осемнадесета година ІІ кас.състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                    2. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА  и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, разгледа докладваното от съдия Георгиева касационно адм. дело №  584 / 2017 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от Началника на група „Териториална полиция“ в Първо РУ, при ОД на МВР-Добрич,срещу Решение № 356/ 18.09.2017 г., по н.а.х. дело № 824/2017 г. по описа на Районен съд-Добрич,с което е отменено Наказателно постановление  № 17-1717-000050/19.05.2017 година, издадено от Началника на група „Териториална полиция“ в Първо РУ, при ОД на МВР-Добрич. С отмененото наказателно постановление, на С.Н.А. ***, за допуснати  нарушения по чл. 100,ал.1,т.1  и чл. 140,ал.1  от ЗДвП, на основание чл.183,ал.1,т.1,пр.2 и чл.175,ал.1,т.1,пр.2  от ЗДвП  са наложени административни  наказания съответно в размер на 10 лева и 100 лева. 

          Касаторът намира, че съдът е тълкувал и приложил неправилно закона,без да се аргументира. Позовава се на чл.189,ал.2 от ЗДвП съгласно който, редовно съставените актове имат доказателствена сила до доказване на противното.Настоява,че съдът е следвало да установи на какво се дължи несъответствието между между цифрите в НП и АУАН въз основа на всички останали доказателства,събрани по делото. Настоява също,че в акта на три места актосъставителят собственоръчно е написал датата на събитието-14.04.2017г. Единствено в описателната част на акта цифрата 1 е сгрешена с цифрата 2.Нарушението е доказано безспорно.Счита,че е налице техническа грешка при изписването в акта. В наказателното постановление е посочена вярната дата на събитието. В съдебно заседание,редовно призован, не се представлява.

          Ответникът се явява лично и оспорва жалбата. 

          Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна. Според константната съдебна практика,некоректното отразяване на времето на извършване на административното нарушение, всякога води до нарушаване правото на защита на санкционираното лице,поради което правилно районният съд е отменил наказателното постановление. 

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима,а разгледана по същество е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          В мотивите си районният съд приема, че в административното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, касаещи атакуваното наказателното постановление. Според съставения АУАН нарушението  е извършено на 24.04.2017г., а според наказателното постановление нарушението е извършено на 14.04.2017г. Съдът е цитирал Тълкователно решение №2 от 07.10.2002г. на ВКС съгласно което, некоректното отразяване на времето на извършване на административното нарушение и мястото на извършването му,се явява съществено процесуално нарушение и води до накърняване правото на защита на санкционирания.Това според решаващият съд е достатъчно основание за отмяна на постановлението и като резултат,същото е отменено. 

          Касационният състав напълно споделя  изводите на съда. Решението е  правилно и законосъобразно.

          Неоснователно е твърдението на касатора,че става дума за техническа грешка. Както районният съд е установил,в акта за дата на нарушението е отбелязано-24.04.2017г., а в наказателното постановление за дата на нарушението е посочена  14.04.2017г. Не става дума за датата на издаване на акта, или на постановлението, когато съдът може да установи наличието на техническа грешка, като вземе предвид всички събрани по делото доказателства. В конкретния случай  различни дати са посочени за самото извършване на административното нарушение. Ако наказващият орган е приел,че в акта датата е сгрешена и действителната дата е  именно тази, посочена в НП, то излагането на мотиви е задължително,но в процесното постановление такива мотиви не са изложени.  В този случай съдът не може да замести административнонаказващият орган,като изложи мотиви,защо нарушението е извършено на 14.04.2017г.,както е посочено в НП. В тази връзка неоснователно касаторът се позовава на чл.53,ал.2 от ЗАНН.

          Предвид гореизложеното, касационната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение,а решението на РС-Добрич, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

           Така мотивиран, както и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И                      

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение №  356/ 18.09.2017 г., по н.а.х. дело № 824/ 2017 г. по описа на Районен съд-Добрич.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: