Р Е Ш Е Н И Е

 

43/06.02.2018 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                               СИЛВИЯ САНДЕВА

 

             При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 568/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 2334/ 25.10.2017 год. на АдмС - Добрич, подадена от Областен отдел "Автомобилна администрация" - гр. Добрич срещу Решение № 355/ 18.09.2017 год. по нахд № 648/ 2017 год. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменена наложената на основание чл. 178а, ал. 6 от ЗДвП имуществена санкция на „ДП Инвест“ ЕООД, ЕИК 200603865, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Суха река“ № 13А в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за нарушение по чл. 42, т. 1, предл. 2 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.

Касаторът счита, че първоинстанционният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение. Описва фактическата обстановка, като изтъква, че са извършени прегледи на МПС марка Ауди 80 с рег.хххххх и МПС марка Ауди А4 с рег.хххххх, без за същите да е представен документ за платен данък върху ПС, дължим към деня на извършването на прегледа или че са освободени от заплащане на данък. Настоява, че съдът, въпреки установените в НП пропуски, е следвало да потвърди същото, тъй като нарушението е безспорно установено. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено НП изцяло.

           Ответникът, редовно призован, не се представляваНе изразява становище по касационната жалба.

           Представителят на ДОП счита подадената жалба за неоснователна, а решението на ДРС за правилно и незаконосъобразно.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. 

С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление, с което на дружеството е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 42, т. 1, предл. 2 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, за това че на 05.04.2017 г., около 12.50 часа, в гр. Добрич, бул. "Русия" 50, при извършване на проверка на ППТП, притежаващ разрешение № 1181, издадено на фирма „ДП Инвест“ ЕООД и видно от справка от дирекция „Местни данъци и такси“ от съответната община и писмо с рег. № Д6 – 31 – 139/ 27.01.2017 г. на ДА „НС“ – Добрич е констатирано, че дружеството в качеството си на ЮЛ и лице по чл. 16 от Наредба № Н – 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, получило разрешение за извършване на периодични прегледи за техническа изправност не е контролирало извършването на прегледите на 2 броя МПС в съответствие с условията и реда, определени в Наредба № Н – 32и част ІІ раздел І т. 2буква „б“ от Методиката за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност към същата Наредба. Извършени прегледи на МПС марка Ауди 80 с рег.хххххх с протокол № 10806174/ 20.06.2016 г. и МПС марка Ауди А4 с рег.хххххх с протокол № 10841764 от 24.06.2016 г., без за същите да е представен документ за платен данък върху ПС, дължим към деня на извършването на прегледа съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от заплащане на данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. 

За да отмени наказателното постановление, съдът е приел, че фактическата обстановка се потвърждава от всички събрани по делото доказателства, които са еднопосочни. Същевременно е счел, че от начина, по който са квалифицирани деянията, не може да се направи извод по отношение кое точно изискване на Наредбата не е осъществен необходимият контрол. В тази връзка добавя, че е вярно, че текстово е описано какво е нарушение и какъв контрол не е упражнен, но изтъква, че съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН НП трябва да съдържа законовите разпоредби, които са нарушени. На следващо място, е отчел, че в АУАН и НП се съдържа обвинение за преглед на два различни автомобила, при който не е представен изискуемият документ. Указал е, че по същество всеки един преглед представлява отделно изпълнително деяние, с място на извършване, дата, участници и конкретни обстоятелства. С оглед на това е се е позовал на разписаните с нормата на чл. 18 от ЗАНН императивни изисквания, че когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях, с оглед на което е приел, че с налагането на едно наказание общо за двете деяния АНО е допуснал съществено нарушение на материалния закон. Изразил е и съгласие с възражението на дружеството, че от НП не може да се установи кога е извършено нарушението. (в случая са две) В резултат е сторил извод, че не е доказано извършването от ЮЛ на такива нарушения, поради което е приел, че ангажирането на отговорността на същото е неправилно, тъй като нямало доказателства за системно нарушение.

Според касационния състав като краен резултат решението на ДРС е правилно, но само по един от сторените от РС изводи.

Безспорно е по делото, че от наказаното дружество са извършени две нарушения, изразяващи се в неупражняване на необходимия контрол при извършване на прегледите, довели до извършване на прегледи без наличие на изискуемите по ЗМДТ документи за ППС. Текстово ясно и точно са описани нарушенията. Ясна е и датата на извършването им и тя е датата на всеки един от прегледите, отразена в съответния протокол.

Никъде не се говори за системност, за да се обсъжда наличието на такава.

Проблемът възниква от обстоятелството, че АНО, независимо че и преди е допускал тази грешка и съдът е указвал в решенията си какво предписва законът, е наложил едно наказание за две отделни нарушения, което е недопустимо. Разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН, цитирана по – горе, е императивна и с нея е разписана абсолютната забрана за кумулиране на административните наказания. С оглед на това НП е незаконосъобразно и правилно РС го е отменил.

Предвид изложеното, касационната жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а решението на ДРС като валидно, допустимо и правилно - потвърдено.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК,

                                          

Р   Е   Ш   И  :

        

         ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 355/ 18.09.2017 год. по нахд № 648/ 2017 год. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменена наложената на основание чл. 178а, ал. 6 от ЗДвП имуществена санкция на „ДП Инвест“ ЕООД, ЕИК 200603865, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Суха река“ № 13А в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за нарушение по чл. 42, т. 1, предл. 2 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:       1.

 2.