Р  Е Ш Е Н И Е

№ 458

гр.Добрич, 17.11.2017 година.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият административен съд, в публично съдебно заседание, на деветнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА  МАРКОВА - ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА,изслуша докладваното от председателя адм.д. № 500/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл. 145 и следващите от  АПК.

          Образувано е по жалба от М.Д.С. с ЕГН ********** ***,подадена чрез адв. В.Г.,  срещу Решение на Началника на І РУ гр.Добрич рег.№ 1717-5357 /24.08.2017 год. за отнемане на разрешение за съхранение,носене и употреба на ловно оръжие.

          В жалбата се твърди,че делото по което е издадена заповед за незабавна защита, станала причина за издаване на обжалваното решение е прекратено с определение  от 24.08.2017г. В решението не е посочено правното основание , въз основа на което е отнета ловната пушка.Иска се от съда да отмени оспорваното решение.Претендира се присъждане на съдебни разноски за водене на делото.В съдебно заседание,жалбата се поддържа от адв.В.Г..

          Ответникът се представлява от гл. юрисконсулт М.Ж., който оспорва жалбата.Решението е правилно и законосъобразно.От хронологията  по случая се установява,че определението, с което се вдига мярката по заповедта за незабавна защита е изготвено в късния следобед и е влязло в сила на 15.09.2017г.Едва тогава заповедта може да бъде отменена.Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

          Жалбоподателят притежава Разрешение за  съхранение,носене и употреба на ловно оръжие за описана ловна гладкоцевна пушка, което е валидно до 01.08.2022г. На 22.08.2017г. по гр.д.№ 2968/2017г., Районен съд Добрич-гражданска колегия е издал заповед за незабавна защита № 20/22.08.2017г. като на  М.Д.С. е разпоредено да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Ж.С. и му забранява да приближава  до същата на по-малко от 50 метра. С. е предупреден за последиците при неизпълнение на заповедта. Въз основа на заповедта,която е изпратена служебно, ВПД Началник на І РУ-Добрич издава оспорваното решение, което е надлежно връчено на С. на същата дата, когато предава и личното си оръжие.Също на 24.08.2017г. съдът е постановил определение №1551,с което производството по делото е прекратено, поради оттегляне на молбата от  С..Съдът е обявил, че с влизане в сила на определението се прекратява действието на заповед за незабавна защита  №20/ 22. 08. 2017г. Определението е влязло в сила на 15.09.2017год.   

           Предвид твърдението на адв.Г.,че решението е незаконосъобразно поради постановяването му след като е отменена заповед за незабавна защита № 20/ 22.08.2017г., съдът е разпитал един свидетел и е поискал справка от РС-Добрич. От показанията на св. П.С.-мл.инспектор по КОС в І РУ при ОДМВР-Добрич се установи,че преди обед на 24.08.2017г. се е чул по телефона с ловеца С.. Обаждането е след като решението е било изведено в деловодството. Връчването на решението е станало следобед,тъй като С. е пожелал да говори с адвоката си. С връчването на решението С. е предал и оръжието си. Свидетелят се чул по телефона и с адв.Г.,която му казала,че има постановление за отмяна на заповедта.За него това било без значение,тъй като въпросното решение е издадено и заведено в деловодството, при което той е задължен да го връчи на С. и да приеме от него ловното оръжие. От справката от РС-Добрич се установява,че определението за отмяна на заповед за незабавна защита № 20/22.08.2017г. е входирано в деловодството на 24.08.2017г. в 16.41 часа т.е.,след издаване на обжалваното решение.

           Съгласно чл. 155,ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия, при настъпване на някое от обстоятелствата по чл.58, ал.1,т.2-8 или при отпадане на основателната причина по чл. 58,ал.1,т.10 от закона, издаденото разрешение се отнема с решение на органа, издал разрешението.В заповедта е посочен чл.58,ал.1,т. 8 от ЗОБВВПИ чийто текст се отнася за лице, спрямо което са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие. Това е и правното основание,посочено в оспорваното решение, при което възражението,че  в решението не е посочено правното основание , въз основа на което е отнета ловната пушка е неоснователно. На 24.08. 2017г. са  били налице  всички законови предпоставки за постановяването му и без значение за законосъобразността на решението е обстоятелството,че на същата дата 24.08. 2017г. е постановено определението за отмяна на заповед за незабавна защита № 20/22.08.2017г. и това е така,защото определението е влязло в сила на 15.09.2017г. Това е датата, към която може да се каже,че заповедта е издадена на отпаднало основание, но подобно твърдение противоречи на закона,предвид датата на която е постановено обжалването решение.

           Съдът счита за необходимо да уточни,че към момента на влизане в сила на постановлението, не отпада правния интерес за оспорване на решението.При влизането си в сила,същото прекратява действието на заповед за незабавна защита №20 от 22.08.2017г., а не действието на решението,което се оспорва, тъй като то не се отменя служебно, както става при постановяването му, а е необходимо да се извършат действия от жалбоподателя за връщане на оръжието и разрешението за носенето му.         

           Въз основа на изложеното,съдът счита, че обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, при спазване на изискванията за законосъобразност на административните актове.Не са налице основанията по чл.146 от АПК за оспорването на акта,респективно, не са налице основания той да бъде обявен за нищожен или унищожаем,поради което, подадената срещу него жалба е неоснователна  и следва да се отхвърли.        

          С оглед изхода на спора, на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК на ответника следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, което съдът определя на сумата от 150.00 лв. на основание чл. 37,ал.1 от Закона за правната помощ,във връзка с чл.24  от Наредбата за заплащане на правна помощ.

          По изложените съображения и на основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК, Административен съд Добрич

 

Р Е Ш И :

 

          ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на М.Д.С. с ЕГН ********** ***, срещу Решение на Началника на І РУ гр.Добрич рег.№ 1717-5357 /24.08.2017 год. За отнемане на разрешение за съхранение,носене и употреба на ловно оръжие.

          ОСЪЖДА М.Д.С. с ЕГН ********** ***,да заплати на Началника на І РУ при ОДМВР гр. Добрич, сумата 150.00(сто и петдесет)лева юрисконсултско възнаграждение.

        Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

        На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :