Р Е Ш Е Н И Е

459

 

Добрич, 20.11.2017  год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


           Административен съд - Добрич, в открито съдебно заседание на седми ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                           СИЛВИЯ САНДЕВА   

 

при секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА и с участието на прокурора *****изслуша докладваното от съдия Т. Милева административно дело № 488/ 2017 год.

Производството е по чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – *****срещу Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинско имущество, приета с решение на Общински съвет Крушари №4/38 от 28.03.2013 г., в частта на чл.103, т.6 от Наредбата.

С протеста се настоява, че атакувания текст от Наредбата в частта, посветена на провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, в която за регламентираните в тези норми производства се изисква като част от задължителната документация за допускане до участие в съответната процедура да е налично – удостоверение от община Крушари за липса на задължения на физическите и юридическите лица към общината /оригинал/ е незаконосъобразен. Твърди се, че с приемането на процесното условие е въведено ограничение на кръга от лицата, които могат да кандидатстват за участие в търг или конкурс, като с този режим се облагодетелстват едни заявители /напр. тези които са без задължения към общината, дори и само поради това, че не живеят на нейна територия/, с което се нарушава принципа на стопанска дейност. Излагат се и подробни съображения за противоречието на обжалваната разпоредба със законови разпоредби от по-висок ранг. Предлага да бъде отменена разпоредбата на чл.103, т.6 от Наредба № 8 като незаконосъобразна. Претендира съдебно – деловодни разноски.

В съдебно заседание, протестиращият, редовно призован, се явява и поддържа протеста на изложените в него основания.

Ответникът – Общински съвет Крушари не изразява становище по протеста.

Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден в срок, срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е основателен, като за да се произнесе, съдът направи своята преценка с оглед разпоредбата на чл. 196 във връзка с чл. 168 от АПК:

Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост е приета с решение на Общинския съвет №4/38, взето с протокол № 4 от 28.03.2013 г.(л. 41) По делото са приложени доказателства, от които се установява, че е спазена процедурата по приемане на Наредбата. Видно от същите доказателства, свикано е заседание на Общински съвет Крушари за обсъждане на проекта за Наредба, обсъден е същият на заседанието на съвета, на което от 13 общински съветници по списък (л. 72) са присъствали 11, които с единодушие са приели проекта за Наредба. Съобразно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в актуалната му редакция към момента на вземане на Решението, с което е приета Наредбата, изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, като преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

 Същевременно с разпоредбата на чл. 28 от ЗНА, също в редакцията й към 28.03.2013 г., е разписано, че проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, като мотивите, съответно докладът следва да съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

На 12.03.2013 г. по Доклад на Кмета на общината е направено предложение за приемане на нова Наредба №8, като в същия са изложени мотивите и причините за приемането й.

На 25.03.2013 г. е проведено заседание на ПК по «Бюджет, финанси, икономика и данъчна политика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост». На заседанието е обсъдено предложението и с единодушие е прието рашение за отмяна на Наредба №8, взета с решение №15/117 По Протокол №15 от 16.12.2009 т. На ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на територията на община Крушари и премане на нова Наредба.

Видно от приложената разпечатка на файловете, качени на интернет страницата на община Крушари, на 12.03.2013 г. са качени мотивите и проектът на Наредбата за обществено обсъждане , като с оглед на датата на заседанието на общинския съвет е спазен срокът по чл. 26, ал. 2 от ЗНА в актуалната му към датата на вземане на решението редакция.

В случая, въпреки че са спазени изискуемите по ЗНА срокове, то са налице съществени процесуални нарушения при приемане на оспореният текст.

         Съгласно чл. 103, т. 6 от Наредбата, за участие в търга или конкурса кандидатите представят следните документи: удостоверение от община Крушари за липса на задължения на физическите или юридическите лица към общината /оригинал/.

         Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативните актове от по-висока степен при уреждането на обществени отношения от местно значение. Следователно, те трябва да третират същите, само и единствено в рамките на допустимите граници, определени от по висшия нормативен акт, като детайлизират неговото приложение. С оспорените текстове от наредбата Общинският съвет е създал нова и неуредена в по-високите по степен нормативни актове предпоставка за допускане до търг или конкурс – липса на финансови задължения към общината.

Протестираният текст се явява незаконосъобразен, поради противоречието му с целта, предвидена в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ЗОАРАКСД, а именно да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗОАРАКСД при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. С нормата на чл. 103, т.6 от Наредбата е ограничен кръгът на лицата, които желаят да участват в публичен търг или конкурс за отдаване под наем на общинско имущество, като е въведена административна пречка за тези от тях, имащи задължения към  същата. Това само по себе си представлява ограничаване и въвеждане на тежести при административното регулиране и административния контрол. Безспорно е в случая, че нормирането на разрешителния режим в процесната Наредба попада в хипотезата на ЗОАРАКСД, като съгласно чл. 1, ал. 3 от същия закон, административно регулиране е установяването на нормативни изисквания, чието спазване се осигурява чрез упражняване на административен контрол. В чл. 1, ал. 4, т. 3 от ЗОАРАКСД е предвидено, че административен контрол по смисъла на този закон е контролът, упражняван от административни органи, чрез издаване и отказване на разрешения и удостоверения за извършване на отделна сделка или действие от лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност. Целта, въведена в чл. 1, ал. 2 от ЗОАРАКСД е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление. В случая, чрез изискването за представяне на удостоверение за липса на задължения към общината, на практика е въведено ограничение по отношение на лицата, имащи задължения към Община Крушари. По този начин нормативно предвидения от Общински съвет Крушари административен контрол в процесната норма излиза извън целта на ЗОАРАКСД и противоречи на същата. Предвиденото с чл. 106, т.3 от Наредбата административно регулиране не е до обществено оправдани граници по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗОАРАКСД, тъй като по този начин се въвежда ограничение, а не се улеснява извършването на определена стопанска дейност. Освен това следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от ЗОАРАКСД, според която административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство. Безспорно е, че общинската администрация разполага с данни за задълженията към общината. Изискването към лицата, желаещи да осъществяват стопанска дейност на нейна територия , да представят удостоверение за липса на задължения, създава неоправдана административна тежест за тези лица, доколкото само по себе си издаването на подобно удостоверение също е свързано със заплащане на съответната такса. В тази връзка разпоредбата на чл. 103, т.6 от Наредбата противоречи и на чл. 5, ал. 2 от ЗОАРАКСД.

         Горепосоченият текст противоречи и на чл. 19, ал. 1 от КРБ, съгласно който икономиката на РБ се основава на свободната стопанска инициатива, а според, ал. 2 законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотреби с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

С оглед гореизложеното при приемане на Наредбата като подзаконов нормативен акт са нарушени императивни изисквания на закона, изложени по – горе, което изисква отмяната на оспорената разпоредба от тази Наредба и уважаване на протеста изцяло.

Предвид изхода на спора, стореното в тази насока изрично искане от протестиращия и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура – Добрич направените съдебни разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева), представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, троен състав

Р Е Ш И:

        ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – *****Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинско имущество, приета с решение на Общински съвет Крушари №4/38 от 28.03.2013 г., в частта на чл.103, т.6 от Наредбата.

ОСЪЖДА  Общински съвет Крушари да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева).

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                       

                                                                                    2.