Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …….

град Добрич,………… 2017г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                            

           Добричкият  административен съд, в публично заседание на седми март, две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:   МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                   ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря И.Д.,разгледа докладваното от съдия М.Георгиева  к.адм.д.№  32 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

          Образувано е по касационна жалба на „КАРВУНА-МА“ ЕООД, ЕИК 124701256, със седалище и адрес на управление в гр.Каварна, ул.“Добротица“ № 31, вх.Б, ап.13, представлявано от М.К.А. – управител, подадена чрез адв. С.С., с адрес ***,  срещу решение № 97/26.10.2016г., постановено по н.а.х.д № 151/2016г. по описа на РС -Каварна.

           В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като съдът не е приел за основателни възраженията на дружеството, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. Твърди се, че АУАН не е съставен в сроковете по чл.34 от ЗАНН, т.е. в тримесечен срок от откриване на нарушителя, понеже в самото НП било посочено, че нарушението е извършено в периода от януари-февруари 2015г. Оспорва се и приетото за установено в наказателното постановление и в решението на съда, че дружеството е унищожило част от археологическия обект „Чиракман“ в гр.Каварна. По тези основни съображения, подробно изложени в касационната жалба, касаторът счита, че решението и потвърденото с него наказателно постановление са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

           Ответникът, Министерство на културата, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

           Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че жалбата е неоснователна.В хода на съдебното дирене първоинстанционният съд от разпита на свидетелите и назначените  експертизи е направил правилен извод за доказаност на нарушението по чл.160,ал.2 от ЗКН. Безспорно е доказано,че ПИ с кратък номер 119 се намира на бреговата ивица на нос „Чиракман“ и там са извършвани изкопни дейности с техника и е разкрита археология,като е унищожена ценна архитектурна информация. Не са допуснати процесуални нарушения при издаване на НП. Решението на РС-Каварна е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

           Административен съд - Добрич, като обсъди доводите в касационната жалба, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл. 218, ал. 1 и, ал. 2 от АПК приема, че касационната жалба е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок и е допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

           С оспореното пред Районен съд-Каварна наказателно постановление № НП-7/16.05.2016г., издадено от Бони Петрунова – заместник–министър на културата, на „КАРВУНА-МА“ ЕООД гр.Каварна, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000,  за нарушение по чл.160,ал.2 от Закона за културното наследство.

           Решаващият съд е подложил на цялостна проверка атакуваното НП относно законосъобразността,обосноваността и справедливостта на наложеното наказание като е установил,че в административно наказателното производство липсват съществени процесуални нарушения. Актът е съобразен с чл.42  от ЗАНН и е редовно връчен. Съдът не е приел възражението на въззивника,че е допуснато съществено процесуално нарушение с непосочване на конкретната дата на извършване на нарушението,довело до ограничаване на процесуалните му права, а от друга страна е нарушена императивната норма на чл.34 от ЗАНН.Актът е съставен по извършена проверка,във връзка със сигнал на Министерството на културата от 06.11.2015г., към който момент извършителят на нарушението е бил открит и в този случай тримесечния срок за съставянето му изтича на 06.02 .2016г., а актът е съставен на 27.11.2015г. Относно НП съдът е приел,че съдържа посочените от закона реквизити.Приел е също,че правилно наказващият орган е квалифицирал деянието,като такова, представляващо нарушение на разпоредбата на чл.160,ал.2 от ЗКН. Коментирал е и размера на наложената санкция,която е определена в минималния размер от 5000 лева.

           Изводите на въззивния съд се споделят изцяло и от настоящия състав.          

           Административното наказание е наложено за това, че „КАРВУНА-МА“ЕООД при изпълнение на инвестиционен проект, извършва изкопни работи в имот с идентификатор № 35064.200.119, при което са разкрити археологически структури и находки. Дейността не е спряна от инвеститора, за да се вземат мерки за запазване на разкритите структури,във връзка с чл.160,ал.2 от ЗКН. Инвеститорът не е предприел необходимите действия по обезопасяване на археологическите структури и не е предприел необходимите действия по чл.72, ал.1 от ЗКН. В резултат на извършеното нарушение, частта на археологически  обект „Праисторическо,антично и средновековно селище“ в местността  Чиракман“ , попадаща в границите на ПИ  № 35064.200.119 е напълно унищожена. Заедно с археологическите структури и находки е загубена и ценна научна информация за историята на района. Следствие на изкопните  дейности, свързани с отнемането на част от скалния масив във височина , е изложена на риск и останалата част от археологическия обект, попадащ в съседния поземлен имот.

Настоящата инстанция изцяло споделя изложеното в мотивите на оспореното решение по отношение на безспорната установеност на противоправното деяние и неговия извършител, както и че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения по ЗАНН, а също и че не е изтекъл срокът за съставяне на АУАН.

Административното нарушение и неговият извършител се считат за открити, когато компетентното длъжностно лице състави акт за установяване на административно нарушение.

Деянието е законосъобразно подведено по хипотезите на чл.160,ал.2 от Закона за културното наследство който гласи,че когато при извършване на строителни и благоустройствени или селскостопански дейности, при търсене, проучване и добив на подземни богатства и при други дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност, земната основа, земните недра и под вода, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, дейността се спира незабавно и се прилага чл. 72.

В касационната жалба са изложени същите възражения които са обсъдени от районния съд подробно и аргументирано и правилно са отхвърлени като неоснователни.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97 от 26.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 151/2016г. по описа на Районен съд-Каварна.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: