Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

№ 43

гр. Добрич, 9. 02. 2017 год.

 

 

                  Добричкият административен съд, I-ви състав в открито съдебно заседание, проведено на седми февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : Дарина Витанова

 

при секретаря В.С. и с участието на прокурора ………………… изслуша докладваното от съдията Д. Витанова АД № 677/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на И.С.С., ЕГН ********** *** срещу заповед № 0805-РД 01-0030/ 23. 11. 2016 год. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Тервел, потвърдена с решение № 08-РД06-0003/ 14. 12. 2016 год. на Директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Добрич, по силата на която е наредено жалбоподателката да бъде лишена от право на целева помощ за отопление до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от две години.

В жалбата се изтъква, че заповедта е издадена при нарушение на административно-производствените правила, тъй като в производството по издаването й не са снети обясненията на жалбоподателката и не й е дадена възможност да защити правата си. В заповедта липсва конкретизация на лицето, за което се твърди, че жалбоподателката живее на съпружески начала. Заповедта е и материално незаконосъобразна, тъй като дори и да се вземе предвид получения доход от 870 лв., доходът на семейството й е под диференцирания минимален доход за отопление. Претендира се отмяна на административния акт.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Решение № 08-РД06-0003/ 14. 12. 2016 год. на Директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Добрич, с което е потвърдена заповед № 0805-РД 01-0030/ 23. 11. 2016 год. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Тервел е връчено на жалбоподателаката на 20. 12. 2016 год. Жалбата до съда е подадена на 22. 12. 2016 год. в рамките на законоустановения 14-дневен срок за обжалването й. Налице е изискуемия от закона правен интерес и съдът дължи произнасяне с решение по същество.

При преценката на основателността й съдът счита жалбата за основателна по следните съображения:

Със заповед № СП 12-239/ 31. 07. 2015 год. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”-Тервел е отпусната целева помощ на И.С.С. за отопление с твърдо гориво. Видно от молба-декларация от 14. 07. 2015 год. за отпускане на помощта, И.С. е декларирала доходи на семейството си, състоящо се от нея, три деца и лицето ххх, с когото съжителства на съпружески начала за последните 6 месеца в размер на 720. 00 лв. с произход получени месечни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца /социален доклад от 27. 07. 2015 год.-л. 18 от делото/. Помощта е реализирана, видно от фактура № 9861/ 20. 11. 2015 год. на “ххх” ООД /л. 21 от делото/.

Със заповед № ЗСП/Д-ТХ-Т/ 874/ 24. 10. 2016 год. на Директора социално подпомагане-Тервел е отпусната целева помощ на И.С.С. за отопление с твърдо гориво. Видно от молба-декларация от 12. 10. 2016 год. И.С. е декларирала доходи на семейството си за последните 6 месеца в размер на 1 100. 00 лв., 364.21 лв. от които са с произход трудова дейност, а 736.67 лв.-получени месечни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца /социален доклад от 20. 10. 2016 год./ С писмо № 0805-24-00-0486/ 2. 11. 2016 год. Дирекция “Социално подпомагане”-Тервел е поискала информация от ТД на НАП, офис Добрич относно декларирани доходи по чл. 50 от ЗДДФЛ за 129 бр. лица. В изготвената от ТД на НАП справка е посочено, че лицето ххх е получило доход от 870. 00 лв. Следва запитване от Дирекция Социално подпомагане-Тервел до управителя на фирма “ххх” ЕООД. С писмо изх. № 5/ 16. 10. 2016 год. дружеството е отговорило, че със стокова разписка № 13/ 19. 05. 2015 год. е изплатена на ххх сумата от 870. 00 лв. за предадени билки. Със заповед № 085-РД 01-27/ 10. 11. 2016 год. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”-Тервел е разпоредено извършване на проверка за установяване на недобросъвестно получени целеви помощи за отопление от И.С.С. по заповед № СП 12-239/ 31. 07. 2015 год. и по заповед № СП 01-17/ 22. 01. 2015 год. С констативен протокол № 18/ 11. 11. 2016 год. е установено, че при първоначалното подаване на молби-декларации, въз основа на които са издадени заповед № СП 12-239/ 31. 07. 2015 год. и № СП 01-17/ 22. 01. 2015 год. не са декларирани получени доходи и са налице неверни данни по отношение финансово състояние и неспазване на разпоредбите на чл. 15 от ЗСП. Въз основа на констативния протокол е издадена атакуваната заповед № 0805 РД 01-0030/ 23. 11. 2016 год. Като мотиви на заповедта е посочено, че е налице недобросъвестно получаване на социални помощи от И.С.С. по заповед № СП 12-239/ 31. 07. 2015 год. и заповед № ЗСП/Д-ТХ-Т/ 874/ 24. 10. 2016 год.   

 Въз основа на така изяснените факти съдът прави следните правни изводи:

 Заповедта, предмет на жалбата е издадена от Директора на Дирекция “Социално подпомагане”-Тервел, който е компетентния на издаде заповедта орган. Този извод следва от анализа на разпоредбите на чл. 13, ал. 2 и чл. 14а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане. Директорът на съответната дирекция социално подпомагане е органът, който отпуска или отказва да отпусне социални помощи, респективно, той е и органът, който следва издаде заповедта за лишаване от тези помощи. Същата съдържа достатъчно правни и фактически основания и в този смисъл изпълнява изискванията за форма по см. на чл. 146, т. 2 от АПК.

Съдът намира, че заповед № 0805 РД 01-0030/ 23. 11. 2016 год.  е издадена при съществено нарушение на административно производствените правила в частта й по отношение на целевата помощ за отопление, отпусната със заповед № ЗСП/Д-ТХ-Т-874 от 24. 10. 2016 год.

Съгласно чл. 14а от Закона за социално подпомагане, при сигнал за недобросъвестно получени средства от социални помощи или по преценка на директора на съответната дирекция “Социално подпомагане” се извършва проверка от длъжностно лице при дирекцията. За резултатите от проверката длъжностното лице съставя констативен протокол, който предоставя в тридневен срок на директора на дирекцията “Социално подпомагане”. Въз основа на протокола и при наличие на констатирана недобросъвестност директорът на Дирекция “Социално подпомагане” издава мотивирана заповед за възстановяване на получената социална помощ заедно със законната лихва. Съгласно чл. 6 от Наредба № РД-07-5/ 16. 05. 2008 год. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, недобросъвестно получената целева помощ за отопление подлежи на установяване и връщане по реда на чл. 14а и 14б от Закона за социално подпомагане.

В конкретния случай от страна на административния орган е прието, че жалбоподателката недобросъвестно е получила социални помощи по заповед № СП 12-239/ 31. 2015 год. и по заповед № ЗСП/Д-ТХ-Т-874 от 24. 10. 2016 год. Със заповед № 085-РД 01-27/ 10. 11. 2016 год. е разпоредено извършване на проверка за установяване на фактически обстоятелства относно получени от И.С.С. целеви помощи по Наредба № РД 07-5/ 2008 год., отпуснати със заповед № СП 12-239/ 31. 07. 2015 год. и месечни помощи по чл. 9 от ППЗСП, отпуснати със заповед № СП 01-17/ 22. 01. 2015 год. Със заповедта от 10. 11. 2016 год. не е разпоредено извършване на проверка относно получени помощи по заповед № ЗСП/Д-ТХ-Т-874 от 24. 10. 2016 год. Тези помощи не са били предмет на проверката и респективно не са предмет на констативен протокол № 18/11. 11. 2016 год. /л. 24 от делото/. Следователно атакуваната заповед № 0805-РД 01-0030/ 23. 11. 2016 год. в частта й по отношение на целевата помощ за отопление, отпусната със заповед № ЗСП/Д-ТХ-Т-874 от 24. 10. 2016 год. е издадена при неспазване на установената от закона процедура по издаването й. Нарушението е съществено, тъй като е довело  и до материална незаконосъобразност на заповедта в тази й част.

Съгласно чл. 14, ал. 5 от Закона за социално подпомагане, на което основание е издадена процесната заповед, лицата, недобросъвестно получили социални помощи, се лишават от тези помощи до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от две години. Материалноправното основание за издаване на заповедта е наличие на недобросъвестност от страна на получилото помощта лице. Заповед № ЗСП/Д-ТХ-Т-874 от 24. 10. 2016 год. е издадена въз основа на молба-декларация от И.С.С. от 12. 10. 2016 год., с която същата е декларирала доходите на семейството си през предходните 6 месеца и социален доклад от 20. 10. 2016 год. По делото не са установени обстоятелства, различни от декларираните с молбата-декларация и от установените със социалния доклад, послужил като основание за отпускане на помощта от 2016 год. Не са установени и промени в обстоятелствата, декларирани от И.С.С., за които същата да  е била задължена да уведоми дирекция “Социално подпомагане”. Следователно по делото липсват данни за наличие на недобросъвестност по отношение на целевата помощ за отопление, отпусната със заповед № ЗСП/Д-ТХ-Т-874 от 24. 10. 2016 год.

По отношение на процесната заповед, в частта й относно помощта, отпусната със заповед № СП 12-239/ 31. 07. 2015 год. съдът не констатира нарушение на процедурните правила при издаването й. След получаване на данни от ТП на НАП, офис Добрич относно получени доходи от лицето ххх, с когото жалбоподателбката живее на съпружески начала и установяване , че същите не са декларирани от нея при подаване на молба-декларация от 14. 07. 2015 год. е разпоредена проверка относно установяване на фактическите обстоятелства, при които и получена помощта и след изготвяне на констативния протокол № 18/ 11. 11. 2016 год., надлежно връчен на жалбоподателката, е издадена процесната заповед. Независимо от липсата на процесуални нарушения при издаване на заповедта в частта й отнасяща се до отпусната целева помощ за отопление със заповед № СП 12-239/ 31. 07. 2015 год., съдът намира, че в тази й част заповедта също противоречи на материалния закон по следните съображения:

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-07-5/ 16. 05. 2008 год. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). Съгласно чл. 2, ал. 3 от същата наредба, основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет. Съгласно чл. 2, ал. 4 от наредбата, диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва: за всеки един от съвместно живеещи съпрузи - 167,08 на сто от ГМД; за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 180,28 на сто от ГМД. В социалния доклад от 29. 07. 2015 год., изготвен от Дирекция “Социално подпомагане-Тервел, диференцираният минимален доход за отопление е определен така: 167.08%+167. 08%+180.28%+180.28%+180.28%=875%х65. 00 лв.=568.74 лв., който е по-голям от 120. 00 лв.-средно месечен доход, изчислен на 6 месечна база, с оглед декларираните от жалбоподателя данни. Установява се от данните по делото, че жалбоподателката не е декларирала доход в размер на 870. 00 лв., получен от лицето, с когото тя живее на съпружески начала в рамките на правно релевантния за отпускане на помощта 6 месечен период, преди подаване на молбата-декларация от 14. 07. 2015 год. Ако тази сума е била взета предвид при преценката за наличие на предпоставките за отпускане на целева помощ за отопление, то благоприятното съотношение за И.С.С. би се запазило, тъй като общият доход, който би следвало да се декларира е 990. 00 лв., при която сума средно месечния доход е в размер на 165. 00 лв. и е по-нисък от 568. 74 лв.

Обжалваният административен акт е издаден на основание чл. 14, ал. 5 от Закона за социално подпомагане, съгласно който лицата, недобросъвестно получили социални помощи, се лишават от тези помощи до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от две години. Недобосъвестност /в смисъл на укрита информация/ ще има само при установен доход, който превишава или е равен на определения диференциран минимален доход и поради това изключва правото на социално подпомагане. В този смисъл са решения № 10447/ 30. 10. 2007 год. по АД № 4750/ 2007 год. на ВАС, решение № 9033/ 19. 07. 2016 год. по АД № 11303/ 2015 год. на VI отд. на ВАС. В настоящия случай органите по социално подпомагане не са изследвали въпроса дали полученият доход, който не е деклариран, превишава определения диференциран минимален доход за отопление.

Недобросъвестността като материалноправна предпоставка по чл. 14, ал. 5 от Закона за социално подпомагане не е доказана, поради което не е налице основание за лишаване на лицето от социални помощи.

С оглед изложените съображения жалбата като основателна следва да бъде уважена, а атакуваната заповед на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”-Тервел следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

Така мотивиран и на осн. чл. 172, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОТМЕНЯ заповед № 0805-РД 01-0030/ 23. 11. 2016 год. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Тервел, потвърдена с решение № 08-РД06-0003/ 14. 12. 2016 год. на Директора на Регионална дирекция социално подпомагане-Добрич, по силата на която е наредено И.С.С., ЕГН ********** *** да бъде лишена от право на целева помощ за отопление до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от две години.

  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

 

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :