Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

345

град Добрич, 24.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІІ състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври, през две хиляди и шестнадесета година с :

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ и секретаря М.М., разгледа  докладваното от председателя адм.д. № 516/2016 г. по описа на АС-Добрич  и за да се произнесе,  взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл. 459, ал.1 и сл. от Изборния кодекс (ИК).

           Образувано е по жалба,уточнена писмено, от К.Й.К., ЕГН **********, кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция “Силен Балчик” и жалба,уточнена писмено от П.Г.П., ЕГН **********, кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция “Силен Балчик”, съединени за разглеждане в едно общо производство, срещу Решение № 82/03.10.2016г. на Общинската избирателна комисия-Балчик, с което са обявени резултатите от местни избори за общински съветници в община Балчик, проведени на 02.10.2016г.

          Решението се оспорва в частта му по т.-ІV, относно разпределянето на заявените преференции за отделните кандидати на МК”Силен Балчик” и в частта му на т.V, относно имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции по отношение избраните общински съветници от листата на МК “Силен Балчик”(МК”СБ”).

          Първият жалбоподател К. твърди,че е кандидат за общински съветник от листата на МК”СБ”с бюлетина №1 и е пореден номер в листата № 9.Съгласно протоколи на ОИК има 138 преференциални гласа,което го дели с много малко гласове, от третия избран от коалицията общински съветник,респективно от ефективното реализиране на неговия избор.Счита,че правилното преброяване и отчитане на една толкова малка разлика би имало за последица промяна на изборния резултат и на разпределението на мандатите по лица от листата на коалицията. Настоява,че са допуснати множество фактически грешки при преброяването и отчитането на валидността на вота в насока, правилността на отбелязване върху бюлетините на знаците “Х” и “V” от секционните комисии и по конкретно на преференциалния вот за неговата кандитатура. Цитира документа “Числови данни от Протокол на ОИК за избиране на Общински съветници на 02.10.2016г.”, който сочи 9 като брой на недействителните гласове общо за МК ”Силен Балчик”.Иска преброяване на всички бюлетини от всички секции по избора на общински съветници,в това число и невалидните бюлетини, за да се определи кои от приетите за “невалидни” от СИК бюлетини, са в действителност валидни, както и за да се установят други фактически грешки, които са довели до неправилно преброяване и отчитане на преференциалните гласувания за него.Особено акцентира върху важността за точно преброяване и отразяване на преференциалния вот за него лично в секции №№ 3,15,22,23 и 34. Иска от съда,след като установи резултат, различен от отразения в протокола на ОИК-Балчик, да отмени оспорваното решение и да върне книжата на ОИК за обявяване на действителните, установени от съда резултати.В съдебно заседание жалбата се поддържа лично от К.К.. Оспорва резултата в протокола на 23 СИК,след като в съдебно заседание е установено наличието на една недействителна бюлетина,която е приета за действителна, в полза на другия жалбоподател П.. В хода по същество, поддържа становището си, тъй като според установеното, гласовете на двамата се изравняват.

          Вторият жалбоподател П. твърди,че е получил 139 предпочитания, подадени във всички секции. По брой на подадените преференциални гласове се класира на четвърто място в списък А на МК”СБ”.Не е избран за общински съветник,тъй като спечелените от неговата кандидатска листа мандати са общо 3. Пред него,в списък А, тримата кандидати са получили съответно 163,151 и 150 преференциални гласа,което е записано в оспорваното решение.На втория по ред кандидат М.,който е първи в листата, предпочитанията лично за него са 76, но към тях са прибавени и  бюлетините,в които не е отбелязано никакво предпочитание,както и тези, в които е отбелязано повече от едно предпочитание, които са общо 75 на брой.Причината за този начин на изчисляване е,че в т.10 на образците на протоколите на СИК има поле “Без преференции” и с текст е записано, че в това поле се вписват броя на бюлетините за съответната кандидатска листа без отбелязано предпочитание, плюс броя на бюлетините с отбелязано повече от едно предпочитание. Счита този начин за определяне на преференциите за неправилен и противоречащ на чл.437,ал.2,т.5 от ИК.Настоява, че при втората хипотеза подадените предпочитания следва да се отнесат към списък Б, в който влизат кандидатите, които или изобщо не са получили преференции, или предпочитанията им са по-малко от 7%.Тъй като разликата между получените от жалбоподателя 139 предпочитания и тези от първия в кандидатската листа 151 е само 12, много голяма е вероятността, измежду включените във всички протоколи на СИК в полето “Без преференции” за листата на МК”СБ” да има поне 12,които да следва да се отнесат към списък Б, тъй като са с повече от едно предпочитание.Прави искане за извършване на проверка за наличие на действителни бюлетини с повече от едно предпочитание и при наличие на такива, решението да бъде върнато на ОИК Балчик, за обявяване на действителните резултати.Претендира присъждане на сторените по делото разноски. В съдебно заседание жалбата се поддържа лично от П., заедно с адв. М.Д.,който представя писмена защита. В нея се настоява, че ОИК не прилага нормите на закона, а прави собствено тълкуване и прилагане, в противоречие на чл.437,ал.2,т.5 от Изборния кодекс, като неправилно смесва и не разделя списък А от списък Б. адв. Дончев, се позовава на установеното в съдебното заседание.

           Ответната страна се представлява от Л.Х.-председател на Общинската избирателна комисия-Балчик.Оспорва жалбите и иска те да бъде отхвърлени като неоснователни. Твърди, че в тях не са посочени конкретни нарушения на изборния процес. В нито един от протоколите  на СИК няма противоречия,няма подписано особено мнение,всички протоколи са подписани от всички членове на СИК.Липсват груби нарушения на изборната процедура, а и такива не са сочени конкретно от жалбоподателите.Възразява срещу искането за преброяване на бюлетините,като недопустимо. В хода по същество изразява становище,че в производството не са се събрали достатъчно доказателства в подкрепа на жалбите.Оспорваното решение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. 

            Заинтересованата страна В.Л.М. лично, и с адв. Д. П., оспорва жалбите като неоснователни.Счита, че основният спор е, дали в бюлетините, в които има отбелязани повече от едно предпочитание важат само за кандидатската листа, или за първия в листата.Позовава се на преброяването в съдебното заседание като настоява,че установеното не променя крайния резултат, тъй като само в секция  №2 се намери 1 бюлетина с две преференции, която явно е отчетена за първия в листата.Изразява несъгласие с твърдението,че тази бюлетина важи само за кандидатската листа,но не и за кандидат №1 в листата.Изразява становище,че откритата в секция № 23 бюлетина за кандидата П. неправилно е преценена за действителна.След като преференцията е недействителна, то резултатът му се изравнява с този на кандидата К.К.. Представя  писмена защита, в която доразвива аргументите си за потвърждаване на оспорваното решение.

          Заинтересованата страна Д.В.П. счита,че в първата жалба К. не е посочил нито едно доказателство в подкрепа на твърденията си. В СИК са участвали около 20 души,представители на коалицията, предвид което е невъзможно да се извършат такива манипулации.Втората жалба счита за неподкрепена относно твърдението за преброяване на бюлетините. Преценява и двете жалби за неоснователни. Представя писмена защита.

          Заинтересованата страна Х.Н.Х. поддържа тезата,че и двете жалби са неоснователни.Иска от съда да потвърди оспорваното решение на ОИК-Балчик като правилно и законосъобразно.

          Представителят на Добричка окръжна прокуратура дава заключение за частична основателност на жалбите.В съдебното заседание се установи,че ОИК при пресмятане на гласовете е отчитала като бюлетини,подадени  за първия в кандидатската листа и тези бюлетини,в които има повече от едно предпочитание. В съдебното заседание беше открита само една такава бюлетина, но следва да се има предвид, че преброените бюлетини са една малка част от всички СИК.

          Законовите правила са императивни и нищо друго не може да ги променя. Съобразявайки се с разпоредбата на чл.437,ал.2,т.5 от ИК онези бюлетини, на които е посочена повече от една преференция, следва да се отчитат и да се пресмятат само,както е изрично посочено в закона, за съответната кандидатска листа, но не и за онзи кандидат,вписан на първо място в съответната листа. Тази разпоредба по никакъв начин не противоречи на разпоредбата на чл.437,ал.4 и ал.5 от ИК. В ал.5 изрично е посочено, че когато избирателят не е отбелязал предпочитание за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се счита за предпочитание за кандидата, посочен на първо място в листата и това е правилно,но трябва да се има предвид и разпоредбата на чл.437,ал.2,т.5 от ИК където пише, че яко има повече от една преференция се отчита само за кандидатската листа, но не и за кандидат. С оглед установеното в съдебното заседание, оспорваното решение следва да се върне на ОИК, за да обяви действителните резултати.                     

          Като прецени доводите на страните и след преценка на събраните по делото доказателства,Добричкият административен съд приема за установено следното от фактическа и правна страна:

          Оспорваното  решение на ОИК-Балчик е валиден административен акт, подлежащ на съдебен контрол.Издаден е от компетентен орган в изискуемата от закона форма и при спазване на установе­на­та процедура за това.Жалбите срещу част от решението са подадени от надлежни страни в срока, визиран в чл. 459, ал. 1 от ИК, предвид което са процесуално допустими.Разгледани по същество са неоснователни поради следното:

            Изборът за общински съветници на община Балчик е проведен на 02.10. 2016г. С Решение №33/29.08.2016г. на ОИК е регистрирана кандидатска листа на кандидатите за общински съветници на МК “Силен Балчик”, със 16 броя кандидати. Жалбоподателят К.К. е на 9-то място в листата, а жалбоподателят П.П. е на 10-то място.

          От данните по административната преписка се установява, че изборът за общински съветници в община Балчик е проведен в общо в 35 избирателни секции. Секционните протоколи са подписани от всички членове на СИК без забележки и изложени особени мнения.Липсват нанесени поправки.Няма отбелязване за подадени жалби, а и по това между страните по делото не се спори.Не се спори и по това,че във всички СИК са участвали членове на МК ”СБ”.  След приключване на изборния ден и предаване на протоколите от СИК в ОИК, е съставен протокол на ОИК. Съгласно т.9 – разпределение на действителните гласове по кандидатски листи, за листа №1-МК”СБ” са отчетени 1297 гласа. В отделна колонка в същата точка за всички кандидатски листи са посочени и недействителните гласове, като за МК”СБ” те са общо 9. В т. 10 от протокола,в таблица, е отбелязано разпределението на преференциите за кандидатите в кандидатските листи,както и броя на гласовете без преференции както следва:

          За кандидатска листа №1 са отбелязани 75 гласа без преференции;

          За кандидат №1 в листата В.М.-заинтересовано лице по делото, са отбелязани 76 преференциални гласа;

          За  кандидат №2 в листата Х.Х.-заинтересовано лице по делото са отбелязани 150 преференциални гласа;

          За  кандидат № 8 в листата Д.П.-заинтересовано лице по делото са отбелязани 101 преференциални гласа;

          За жалбоподателя К.К., №9 в листата са отбелязани 138 преференциални гласа;

          За  жалбоподателя П.П., № 10 в  листата     са отбелязани 139 преференциални гласа.

          Предвид гореописаните в протокола отбелязвания, на 03.10.2016г. е изготвена справка за класиране според преференциите на кандидатите по листи.За кандидатска листа №1 е посочено,че действителните му гласове са 1297 и има избрани 3 общински съветници.За всяка листа е изготвен списък А и списък Б и двата в табличен вид.Кандидатите са подредени по номера,в съответствие с броя на предпочитанията за тях и какъв процент от гласовете, подадени за листата представляват тези преференции.Посочен е номера според листата,както и дали кандидатът е избран или не, за общински съветник. За К.К.-на 5-та позиция, е отбелязано, че има 138 преференциални гласа, и не е избран. За П.П.-на 4-та позиция, е отбелязано,че има 139 преференциални гласа и не е избран. Заинтересованите по делото лица,всички избрани за общински съветници, се подреждат по преференции в низходящ ред както следва:

1.      Д.В.П.-163 преференции;

2.      В.Л.М. -151 преференции като в скоби са отбелязани (75), които са отчетените гласове без преференции;

3.      Х.Н.  Х. – 150 преференции.

          Както жалбоподателите, така и заинтересованите лица по делото са преминали 7% праг за преференции и са посочени в списък А.

          В списък Б са посочени лицата с преференции под 7%.

          На основание на горецитираните отбелязвания(резултати) от протокола на ОИК, е постановено и оспорваното Решение № 82/03.10.2016г. Мандатите за МК”СБ” са 3 и за общински съветници са избрани Д.В.П. със 163 преференции  В.Л.М. със 151 преференции като в скоби са отбелязани (75), които са отчетените гласове без преференции и Х.Н.Х. със 150 преференции. Под таблицата, в която са изброени избраните за общински съветници по кандидатски листи, в курсив е отбелязано,че броят на действителните бюлетини за партия/коалиция/ местна коалиция, в която няма отбелязано предпочитание (преференция), или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата, съгласно чл.437,ал.5 от ИК и Решение на ЦИК,което не е цитирано. От официалната електронна страница на ЦИК се установява,че това е Решение № 3667-МИ от 27.09.2016г.,с което са приети Методически указания по прилагане на ИК за действията на Секционните избирателни комисии при нови и частични избори за общински съветници и /или кметове, насрочени след 26.05.2016г. Според методическите указания, под „действителни гласове без преференции“ се разбира бюлетина, намерена в кутията за гласуване, върху която вотът на избирателя е отразен със знак „Х“ или „V“ само върху едно от квадратчетата за гласуване, бюлетината отговаря на всички останали изисквания за действителност, в нито едно от кръгчетата няма отбелязан знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят или в повече от едно кръгче е поставен знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят.

          Методическите указания са приети с решение, на основание чл.57, ал.1,т.1-3 от ИК съгласно които,Централната избирателна комисия:

          1. осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;

          2. осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии;

          3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на кодекса.

          По делото няма данни това решение да е оспорено по съдебен ред, предвид което то е влязло в сила и е задължително за всички СИК и ОИК в цялата страна. Административният съд счита за неоснователно твърдението,че действителните гласове без преференции са неправилно отчетени.В случая се оспорва  не броя на гласовете-75, а това,че същите са прибавени към преференциалните гласове за първия в листата – М..

          Също според методическите указания,в полето “Без” на л.2 от протокола, се отбелязват бюлетините, върху които няма отбелязана преференция, или е отбелязана такава в повече от едно кръгче. Според указанията, тази бюлетина се брои в полза на кандидатската листа и указанията не противоречат на чл.437, ал.2,т.5 от ИК гласяща: “ независимо,че в бюлетината  е отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят - приема се, че бюлетината не съдържа предпочитание (преференция) и гласът се смята за подаден само за избраната кандидатска листа. След като се приема, че такава бюлетина е без преференции, то в ал. 5 на същия член се уточнява,с оглед систематическото място на нормата, че гласът се зачита за преференция за първия в листата кандидат.Ето защо, според съда, преференциите за първия в листата на МК”СБ” са определени в съответствие със закона и задължителните указания, дадени от ЦИК. Все в тази връзка следва да се посочи Приложение №5, към чл.453,ал.1 от ИК- Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за общински съветници. В раздел V на методиката-персонифициране на мандатите, точно се казва, че избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени Х мандата се определят според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437,ал.4 и ал.5 и подреждането на кандидатите в листата.Текста на ал.4 гласи, че избирателят има право на едно предпочитание (преференция) за кандидат за общински съветник в избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция. Предпочитанието (преференцията) се зачита само когато е отбелязано със знак "Х" или "V", с химикал, пишещ със син цвят, както и когато знакът "Х" или "V" в кръгчето с номера, с който е регистриран кандидатът, излиза извън очертанията му, без да засяга другите кръгчета.Текстът на ал.5 съответно гласи, че когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата.

            Неоснователно е и твърдението,че между бюлетините, преценявани като недействителни, сигурно има такива, които са действителни,както и неправилно преброяване на преференциите за двамата жалбоподатели,което се е отразило на изборния резултат за тях по негативен начин.

          Съдът отклони преброяването на всички бюлетини, от всички избирателни секции,тъй като  резултатите от избора и определяне на тримата избрани кандидати от коалицията се оспорват по подозрения, че неправилно са отчетени преференциалните гласове, без да се сочат конкретни причини.Отделно от искането за пълно преброяване, Жалбоподателят  К.  сочи секции №№ 3,  22, 23 и 34 като особено значими  за преференциалния вот за него,а  жалбоподателят  П. се позова на корекция в протокола на СИК №2, която не е оформена като грешка и се отнася за броя на бюлетините “без преференции”, определяща броя на преференциите на първия в листата кандидат. Съдът прецени исканията на двамата жалбоподатели за относими към твърденията им, предвид което допусна преброяване в съдебно заседание на бюлетините от секции №№ 2,3,22, 23 и 34, като се отчете,дали в недействителните бюлетини са налице действителни такива, отговаря ли броя на подадените гласове за МК”СБ” на тези по протоколите, отговарят ли данните от лис 2 за коалицията, от установеното при преброяването .

          От извършената материална проверка на секциите се установи следното:

          В секция № 2-броят на преброените недействителни гласове, отговаря на броя,отбелязан в протокола на СИК. Няма намерени действителни, определени неправилно за недействителни бюлетини. При преброяването бяха открити 6 броя бюлетини без преференции, а в протокола са отбелязани 7 броя. Беше открита една бюлетина с две преференции,която очевидно е броена за такава,без преференции, и в полза на първия в листата.На л.2 от протокола, личи корекция за първия в листата кандидат, което се изясни в с.з. Корекцията не е оформена като грешка, но съдът счита, че това не е съществено нарушение, тъй като не променя изборния резултат за двамата жалбоподатели, с оглед на изложеното по-горе. Отделно от това, протоколът е единствен,с подобна корекция.

          В секция № 3-броят на преброените недействителни гласове отговаря на вписаното в протокола на СИК. При преброяването се откри 1 бюлетина с отбелязване “0”. Макар и вотът на избирателя в тази бюлетина да е ясен, то отбелязването е със знак, различен от установения в ИК. Без преференции за коалицията са открити 2 бюлетини, което отговаря на протокола. Преброените за отделните кандидати преференции от процесната листа, също отговарят на вписаното в протокола.

          В секция № 22-отбелязаното в протокола на СИК, отговаря на установеното в съдебното заседание.

          В секция № 23-броят на недействителните бюлетини отговаря  на  отразеното в протокола на СИК. При преброяването на преференциите за МК”СБ” се установи,че за жалбоподателят П. има 2 преференции, но едната бюлетина е с отбелязване със знак “0”, което според съда я прави недействителна. По повод неправилно отчетената за П. преференция, жалбоподателят К. настоява това да се отрази, като се промени в протокола,че  действителната преференция за П. е само една, при което резултатите им се изравняват,тъй като разликата им е само един глас.

          При преброяване на бюлетините от секция №34, в недействителните бюлетини,не бяха открити действителни такива, а при действителните, липсват бюлетини с отбелязване за МК”Силен Балчик”. Протоколът на СИК, напълно отговаря на установеното от съда.                         

            И двамата жалбоподатели искат от съда,след като установи резултат, различен от постановения,да отмени решението в оспорваната му част и да върне изборните книжа на ОИК, за да обяви действителните резултати.

          В производството по чл.459, ал.1 от ИК, в което се обжалва решението на ОИК за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, изразяващ се в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат. За да се обоснове извода за недействителност на избора, следва да са налице такива нарушения при провеждането на избора, които биха довели до опорочаване на волята на избирателя и промяна на вота, което в крайна сметка да направи невъзможно определянето на резултата от избора.В конкретния случай не са налице съществени нарушения на  процеса за избор на общински съветници в община Балчик, проведени на 02.10.2016г.

          Не се установиха  различия в броя на гласовете, които да се отразят на крайния изборен резултат, относно избраните за общински съветници кандидати от листата на МК “Силен Балчик”, предвид което искането на жалбоподателите, съдът да отмени решението и да върне книжата на ОИК-Балчик за обявяване на действителните резултати е неоснователно. 

          Предвид гореизложеното, административният съд прецени,че следва да потвърди решението на ОИК в оспорваната му част.

          Установената в секция № 23 бюлетина, неправилно отчетената в полза на П.П. като преференция (бюлетината е недействителна,поради отбелязване със знак “0”), не се отразява на резултата на решението на ОИК-Балчик. Действително, тази бюлетина изравнява префенциалните  гласовете на двамата жалбоподатели, но и двамата не са избрани за общински съветници. Както вече се каза, броят на преференциите за кандидатите от изборните листи се съдържа в изготвена справка от 03.10.2016г., като двамата жалбоподатели са посочени в  списък А съответно П. под №4,а К. под №5. Този списък, ведно с протокола на ОИК са основание за издаване на оспореното решение, но не е част от решението, с което са обявени избраните за общински съветници кандидати по листи. Правомощията на съда са изчерпателно изброени в чл.459, ал.10 на ИК. Съгласно ал.1 на същия член, пред административният съд се обжалва решението на ОИК. След като списък А не е част от оспорваното решение, то недопустимо е съдът да върне книжата на ОИК.

          Имайки предвид обаче,че списък А е част от административната преписка, обстоятелството,че двамата жалбоподатели са с равни преференции(установено от съда), които са 4-ти поред след тези на третия избран общински съветник,  разпоредбата на чл.454,ал.4 от ИК, както и т.5.6 от Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за общински съветници,съдът следва да укаже на ОИК, да изпълни задължението си  по Приложение №5, към чл.453,ал.1 от ИК- Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за общински съветници, като отрази действителните преференции за двамата жалбоподатели-138 и извърши последващите,съгласно методиката действия.

          На основание чл. 143, ал. 3 от АПК и своевременно направеното искане, заинтересованата страна В.Л.М. има право на разноски в размер на 800лв. за процесуален представител,които са дължими от двамата жалбоподатели.       

          Водим от горното, както и на основание чл.459, ал.10 от ИК, съдът

 

                                                         Р     Е     Ш    И   :

 

           ПОТВЪРЖДАВА решение № 82/03.10.2016г. за определяне на изборните резултати от гласуването за избори за общински съветници в община Балчик, в ОСПОРВАНАТА МУ ЧАСТ.

          ОСЪЖДА  жалбоподателите К.Й.К.,***, ЕГН **********, и  П.Г.П.,***,ЕГН **********, да заплатят на В.Л.М. сумата от 800 лева,изплатен адвокатски хонорар.

          Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Д.В.П., В.Л.М. и Х.Н.Х., избрани за общински съветници от листата на МК”Силен Балчик”.

          УКАЗВА  на ОИК-Балчик, след влизане на решението в сила, да изпълни задължението си,съгласно Приложение № 5, към чл.453,ал.1 от ИК- Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за общински съветници, като отрази действителните преференции за двамата жалбоподатели-138 и извърши последващите,съгласно методиката и ИК действия.                                                                            

          РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                      Административен съдия :