Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

№ 167

гр. Добрич, 26. 11. 2015  год.

 

 

Добричкият административен съд, I-ви състав в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и четвърти ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д. Витанова

при секретаря В.С. и с участието на прокурора Радослав Бухчев изслуша докладваното от съдията Д. Витанова АД № 652/ 2015 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл. 459 от Изборния кодекс.

      Образувано е по жалба на ПП “ГЕРБ” чрез упълномощения представител Ж.М. срещу решение № 277-МИ/ 2. 11. 2015 год. на ОИК Добрич-град  за обявяване на резултатите от проведения на 1 . 11. 2015 год. втори тур на изборите за кмет на Община Добрич и за обявяване за избран за кмет на Община Добрич Й.Т.Й., издигнат от коалиция “Реформаторски блок”. В жалбата се сочи, че са налице нарушения на изборната процедура при провеждане на първия тур за избора на кмет, проведен на 25. 10. 2015 год. Допуснати са множество нарушения при преброяването и отчитането на изборните резултати в протоколите на СИК, което е видно от извършените множество поправки в тези протоколи. Изтъква се, че при прегледа на сканираните протоколи на СИК, качени на уеб-страницата на ОИК-Добрич и при сравнения с копията им от протоколите на същите комисии, предоставени на застъпници на жалбоподателя е установено, че в сканираните протоколи на ОИК-Добрич са налице множество поправки, които не фигурират в екземплярите от тези протоколи, предоставени на застъпници на ПП “ГЕРБ”. Сочи се, че множество от извършените поправки не са подписани от всички членове на СИК. Конкретно са посочени по номера протоколите на СИК, в които има извършени поправки. Прилага се към жалбата справка в табличен вид относно вида на нанесените поправки. По същия начин в протоколите на СИК от втория тур от 1. 11. 2015 год. има поправки, направени след съставянето им. Конкретно са посочени по номера протоколите на СИК от втория тур на 1. 11. 2015 год., в които има извършени поправки. Излагат се твърдения, че и при двата проведени тура за избор на кмет на Община Добрич действителни гласове са отчитани като недействителни и обратното, бюлетини, в които поставените от избирателите знак “Х” или “V” с химикал пишещ със син цвят, излизащ извън квадратчето на съответния кандидат, но не навлизащ в квадратчето на друг са отчитани като недействителни гласове. Сочи се и, че тъй като разликата между кандидатите Й. и Н.  на втори тур е само 283 гласа в полза на кандидата Й., посочените в жалбата нарушения на закона са рефлектирали върху крайния изборен резултат и да доведи до промяна на резултата от избора в полза на кандидата Й..

Претендира се отмяна на решение № 277-МИ/ 2. 11. 2015 год. на ОИК Добрич-град за обявяване на резултатите от проведения на 1 . 11. 2015 год. втори тур на изборите за кмет на Община Добрич и за обявяване за избран за кмет на Община Добрич Й.Т.Й., издигнат от коалиция “Реформаторски блок”, както и на решение № 225-МИ/НР от 26. 10. 2015 год. за допускане до участие във втори тур на кандидатите за кмет Д.Н. и Й.Й., допълнено с решение № 230-МИ/ НР от 28. 10. 2015 год. за окончателните резултати за избиране на Кмет на Община Добрич на местни избори, проведени на 25. 10. 2015 год. на ОИК-Добрич и за обявяване избора за кмет на Й.Т.Й. за недействителен. С жалбата са направени доказателствени искания да се допусне повторно преброяване на бюлетините от конкретно посочени секции на проведения първи тур на избора на 25. 10. 2015 год. и на бюлетините от конкретно посочени секции на втори тур на избора на 1. 11. 2015 год., както и оглед на недействителните бюлетини и преброяването им с цел установяване дали всички бюлетини са недействителни, както и какъв е техния брой. В становището си по същество на делото жалбоподателят чрез процесуалния си представител е посочил, че при повторното преброяване на недействителните бюлетини от първи тур на избора за кмет на Община Добрич в чувалите от пет секции, а именно 67, 87, 106, 115 и 122 не са открити бюлетини за избор на кмет, както действителни, така и недействителни. Установено е и, че в някои от секциите с конкретно посочени номера СИК неправилно е отчел като недействителни действителни бюлетини. Освен това при повторното преброяване е установено, че в някои от секциите с конкретно посочени номера в протоколите на СИК са отразени недействителни бюлетини, които при огледа в съдебно заседание не са открити като такива.

Ответникът по жалбата ОИК Добрич чрез процесуалните си представители изразява становище за неоснователност на жалбата. Изразява становище, че първият тур на изборите за кмет на Община Добрич е обжалван от жалбоподателя, по която жалба е постановено определение на АС-Добрич по друго дело, с което жалбата е приета за недопустима и производството е прекратено. Определението на съда не е обжалвано и е влязло в сила, поради което жалбата по настоящото производство в частта й, отнасящи се до първи тур на избора за кмет е недопустима. Изразява становище за недопустимост на искането за повторно преброяване на бюлетините от първи и втори тур на избора за кмет поради липса на възражения в протоколите на СИК, а корекциите в тях са правени по реда на чл. 445 от Изборния кодекс при предаването им на ОИК, което е допустимо от закона. В становището си по същество сочи, че при извършеното повторно броене на бюлетините в съдебно заседание са установени само 57 бр. действителни бюлетини, които са отчетени като недействителни от СИК, но тези разлики не влияят на изборния резултат. По отношение на установената в съдебно заседание липса на бюлетини за избор на кмет в някои от секциите изтъква, че тези бюлетини са намерени в чувалите на тези секции за проведения референдум и че от страна на СИК за тези секции е извършено погрешно поставяне на тези бюлетини вместо в белия в черния чувал за проведения референдум.

Заинтересованата страна Й.Т.Й. чрез процесуалните си представители изразява становище за неоснователност на жалбата. Сочи, че жалбата е недопустима в частта й, касаеща първия тур на изборите за кмет на Община, гр. Добрич, тъй като има постановено решение за обявяване на резултатите от първия тур от 26. 10. 2015 год. и че срокът за обжалване на това решение е тридневен съгласно чл. 88, ал. 1 от ИК. Излага подробни съображения, че решението на ОИК от 26. 10. 2015 год., с което е обявено, че никой от кандидатите не е събрал повече от половината действителни гласове на първия тур представлява самостоятелен административен акт, който подлежи на самостоятелно обжалване в срока по чл. 88, ал. 1 от ИК. Възразява по исканията на жалбоподателя за допускане на повторно преброяване на бюлетини от първи и втори тур на избора за кмет.

Заинтересованата страна Коалиция “Реформаторски блок” не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура Добрич чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и при съблюдаване на закона, прие следното от фактическа страна:

С решение № 230-МИ/НР от 28. 10. 2015 год. ОИК-Добрич е обявила окончателните резултати за избиране на кмет на община на местни избори, проведени на 25. 10. 2015 год. в Община, гр. Добрич. В т. 8 от решението е посочен общия брой на  действителните гласове-29195,  и общия брой недействителни-1229, а в т. 9 – разпределението на действителните гласове по кандидати. В тази точка от решението е посочено, че кандидат № 4 Д.К.Н. е получила 14319 действителни гласа, равняващи се на 49.05% от всички действителни гласове /спр. интернет сайт на ОИК-Добрич град/ и 85 недействителни гласа, а кандидат № 1 Й.Т.Й. е получил 5639 действителни гласа, равняващи се на 19. 31% от всички действителни гласове/спр. интернет сайт на ОИК-Добрич град/ и 17 недействителни. С решение № 225-МИ/НР от 27. 10. 2015 год. ОИК-Добрич е допуснала до участие във втори тур кандидатите Д.К.Н. и Й.Т.Й., като е определила провеждането на втория тур на избора да се извърши на 1. 11. 2015 год. С решение № 277-МИ/ 2. 11. 2015 год. ОИК е обявила окончателните резултати за избиране на кмет на Община Добрич на балотажа, проведен на 1. 11. 2015 год. като е установила 23311 действителни гласове и 337-недействителни. При разпределението на действителните гласове е установила, че за кандидата Й.Т.Й. са подадени 11797 действителни гласа и 66 недействителни, а за кандидата Д.К.Н. са подадени 11514 действителни гласа и 71 недействителни. На осн. чл. 452, ал. 2 и чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс ОИК е обявила за кмет на Община Добрич  Й.Т.Й., издигнат от коалиция “Реформаторски блок”. С определение на съда, постановено в съдебно заседание по делото, проведено на 12. 11. 2015 год. е допуснато повторно преброяване на недействителните бюлетини от всички 128 секции в Община Добрич от първи и втори тур на избора за кмет на Община Добрич, проведени на 25. 10. 2015 год. и 1. 11. 2015 год. с оглед установяване дали същите са правилно отчетени като недействителни от страна на СИК. Със същото определение е постановено повторно преброяване на действителните бюлетини в секции № 7, 11, 18, 76, 80 и 118 на СИК от първи тур на избора и в секции № 6, 7 и 71 от втори тур на избора с оглед установяване дали корекциите на действителните гласове на определени кандидати в протоколите тези секции съответстват на действителните гласове за тези кандидати и дали евентуалното им несъответствие влияе на изборния резултат. В съдебни заседания, проведени на 12. 11. 2015 год. и 13. 11. 2015 год. е извършено повторно преброяване на недействителните бюлетини от всички секции и на действителните бюлетини от секциите, посочени по-горе. Резултатите от повторното преброяване са подробно отразени в съставените от тези съдебни заседания съдебни протоколи. При повторното преброяване на бюлетините от първия тур на избора, проведено в съдебно заседание на 12. 11. 2015 год. е установено, че в чувалите за избор на кмет на Община Добрич в пет секции, именно № 122, 115, 106, 87, 67 не са намерени бюлетини за избор на кмет, както действителни, така и недействителни. По искане на ОИК, на съдебно заседание, проведено на 13. 11. 2015 год. е направен оглед на чувалите на тези пет секции, съдържащи материали за проведения на 25. 11. 2015 год. референдум, при който оглед е установено, че в тях се съдържат и всички материали от избора на кмет на Община Добрич от проведения на 25. 11. 2015 год. първи тур на този избор. Резултатите от повторното преброяване на бюлетините от тези секции са подробно описани в протокол от съдебно заседание, проведено на 13. 11. 2015 год. /л. 1740-1742 от делото/. При повторното преброяване на бюлетините от тези секции, във връзка с възражение на процесуалния представител на жалбоподателя, че не може да бъде направен извод, че в чувалите от референдума на тези секции се намират и материалите от проведения първи тур на избора за кмет на Община Добрич, е извършена и съпоставка между отрязъците от кочаните с бюлетини с отрязъците на самите бюлетини, намиращи се в различните чували на тези секции, при която съпоставка е установено пълно съответствие. При повторното преброяване е установено, че за някои секции в протоколите на СИК са посочени брой недействителни бюлетини, който брой не е установен при прегледа им съдебно заседание. Така напр. в секция № 94 в протокола на СИК са отразени 9 бр. недействителни бюлетини, а при прегледа в съдебно заседание са установени 8 бр. недействителни бюлетини, в секция  № 49 в протокола на СИК са отразени 13 бр. недействителни бюлетини, а в съдебно заседание за установени 12 бр. недействителни бюлетини и т. н. Секциите, при които са установени тези разлики в броя на недействителните бюлетини по протокол на СИК и в съдебно заседание са № 94, 86, 49, 57, 45, 27, 42, 8, и 9. Общият брой на недействителните бюлетини от тези секции по протокол на СИК възлиза на 97 бр., а установеният брой на недействителните бюлетини от същите секции в съдебно заседание е 70 бр., като се явява разлика в размер на 27 бр. недействителни бюлетини. При повторното преброяване на действителните бюлетини от секции № 7, 11, 18, 76, 80 и 118 на СИК от първи тур на избора и в секции № 6, 7 и 71 от втори тур на избора, съгласно определението на съда за допускане на това повторно преброяване на действителните бюлетини на тези секции се установи, че направените корекции в протоколите на СИК в част втора графа 9 от изборния протокол напълно съответстват на броя на действителните гласове за отделните кандидати, установени в съдебно заседание. Във връзка с установените разлики на недействителните гласове за отделните кандидати, посочени в протоколите на СИК и установени от съда в съдебните заседания, проведени на 12. 11. 2015 год. и 13. 11. 2015 год. е назначена съдебно-математическа експертиза, която да обобщи резултатите от тези съдебни заседания и да даде заключение с колко се увеличават действителните гласове за различните кандидати от първи и втори тур на изборите и какво е процентното съотношение между общия брой на действителните гласове и тези, подадени за отделните кандидати. В съдебно заседание проведено на 24. 11. 2015 год. е приета без възражение от страните изготвената съдебно-математическа експертиза. Съобразно заключението на вещото лице общият брой на установените действителни гласове за отделните кандидати на проведения първи тур на избора за кмет е 29252, с 57 бр. в повече от тези, установени в решението на ОИК. Действителните гласове за кандидат № 4 Д.К.Н. следва да се увеличат с 32 гласа и да станат 14351 гласа, което представлява 49.060% от общия брой на действителните гласове. Действителните гласове за кандидат № 1 Й.Т.Й. следва да се увеличат с 6 гласа и да станат 5645, което представлява 19.298% от общия брой на действителните гласове. За втория тур на изборите по решението на ОИК за кандидат № 1 Й.Т.Й. са подадени 11797 действителни гласа, а за кандидат № 4 Д.К.Н. 11514 действителни гласа. След обобщение на резултатите от повторното преброяване на недействителните бюлетини от втория тур на изборите за кмет действителните гласове за кандидат № 1 Й.Т.Й. следва да бъдат увеличени с 8 гласа и да станат 11805 гласа, а действителните гласове за кандидат № 4 Д.К.Н. следва да бъдат увеличени с 5 гласа и да станат 11519 гласа.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена на база преценка на всички относими към правния спор писмени доказателства, ангажирани от страните в процеса и извършеното повторно преброяване на бюлетините в съдебно заседание.

От правна страна:

Жалбата по отношение на втория тур на изборите за кмет на Община Добрич е подадена в законоустановения срок, от легитимирана страна, при наличието на правен интерес. С определение на съда от съдебно заседание, проведено на 12. 11. 2015 год. /л.1707 от делото/ жалбата срещу първия тур на избора за кмет на Община Добрич е приета като подадена в срок и е оставено без уважение искането за прекратяване на производството по делото в тази му част.

Преценена по същество, същата е неоснователна, по следните съображения :

В настоящото производство съдът следва да извърши преценка на изложените в жалбата оплаквания, така, както са конкретизирани от страната. Това е така, защото производството по чл. 459 от Изборния кодекс, което се развива по жалба срещу определяне на изборния резултат, има контролно-отменителен характер, за разлика от производството по общия ред по АПК, което по своя характер е въззивно производство. Настоящият съдебен състав няма задължение да извърши цялостна преценка за законосъобразност на проведените избори на 25.10. 2015 год. и 1. 11. 2015 год., а е длъжен да извърши проверка на наведените в жалбата оплаквания за допуснати нарушения на избирателния процес и с оглед на тази проверка да прецени нарушен ли е вотът на избирателя и налице ли са основания за обявяване на изборния резултат за недействителен.

За да бъде уважена жалба по чл. 459 от Изборния кодекс  следва да бъдат установени такива нарушения в избирателния процес, които биха довели до опорочаване волята на избирателя, до промяна на вота, или процедурата да е така опорочена, че да е невъзможно да бъде определен резултата от избора. Не всяко нарушение на този процес води до недействителност на избора, а само съществено нарушение на процеса на гласуване. Съществени са само тези нарушения, които, ако не бяха допуснати, показания изборен резултат би бил различен. Водим от тези принципни постановки съдът е допуснал повторно преброяване на действителните гласове само на тези СИК, в които има направени корекции в част втора, графа 9 “Разпределение на гласове по кандидатски листи” и които са конкретно посочени в определение от съдебно заседание, проведено на 12. 11. 2015 год. /л.1708 от делото/ и на недействителните гласове от всички 128 секции на първи и втори тур на избора за кмет на Община Добрич с оглед преценка дали същите правилно са отчетени като недействителни от СИК. Както бе посочено и по-горе, при повторното преброяване на действителните гласове от определените от съда секции не са установени различия между корекциите, отразени в протоколите на СИК и установените в съдебно заседание действителни бюлетини за определените кандидати. При повторното преброяване на недействителните бюлетини от първи тур на изборите за кмет са установени следните различия:

Неправилно отчетени като недействителни бюлетини общо 57 бр., от които 32 бр. за кандидат № 4 Д.К.Н., като нейния резултат се повишава от 14319 действителни гласа на 14351 гласа, което представлява 49.060% от общия брой действителни гласове. Следователно при проведения първи тур на изборите за кмет този кандидат не е получил повече от половината от действителните гласове, за да бъде избран за кмет на Община Добрич. Този кандидат, като заемащ първо място сред всички кандидати, участвали в първия тур на избора следва да участва във втория тур на същия избор.

Неправилно отчетени като недействителни бюлетини 6 бр. за кандидат № 1 Й.Т.Й. като неговия резултат се повишава от 5639 действителни гласа на 5645 действителни гласа, което представлява 19. 298% от общия брой действителни гласове и този кандидат заема второ място и следва да участва във втория тур на избора.

Установените от съда резултати от повторното преброяване на действителните и недействителни гласове от проведения първи тур на избора за кмет на Община Добрич потвърждават решение № 225-МИ/НР от 27. 10. 2015 год. на ОИК, с което са допуснати до участие във втория тур на избора кандидат № 4 Д.К.Н. и кандидат № 1 Й.Т.Й.. Този извод на съда не се променя от обстоятелството, че при повторното преброяване на недействителните бюлетини от първия тур в някои от секциите се установи разлика между броя на недействителните бюлетини по протоколите на СИК и броя на същите бюлетини, установен в съдебно заседание. Както бе посочено и по-горе това са секции № 94, 86, 49, 57, 45, 27, 42, 8, и 9. Общият брой на недействителните бюлетини от тези секции по протокол на СИК възлиза на 97 бр., а установеният брой на недействителните бюлетини от същите секции в съдебно заседание е 70 бр., като се явява разлика в размер на 27 бр. недействителни бюлетини. Видно от заключението на вещото лице, общият брой на действителните гласове от първи тур на избора възлиза 29252 гласа. За да бъде избран кандидат № 1 Д.К.Н. за кмет на Община Добрич още на първи тур е необходимо същата да събере половината плюс един от горепосочените действителни гласове, т.е. 14627 гласа. Този кандидат, съобразно установеното от съда повторно преброяване на бюлетините от първи тур, събира 14351 гласа. Ако хипотетично към тази цифра бъдат добавени и посочените по-горе 27 недействителни гласа /ако се приеме, че същите неправилно са отчетени от СИК като недействителни, а следва да се отчетат като действителни, и то в полза на този кандидат/ се получава 14 378 действителни гласа в полза на този кандидат, която цифра отново е по-малка от изискуемия по закон необходим брой действителни гласове /половината плюс един/, за да бъде този кандидат обявен за избран за кмет на община Добрич още на първи тур на избора, проведен на 25. 10. 2015 год. Изводът на съда, че извършеното повторно преброяване на бюлетините от първи тур на избора за кмет на Община Добрич потвърждава решение № 225-МИ/НР от 27. 10. 2015 год. на ОИК не се променя и от обстоятелството, че в пет секции, а именно № 122, 115, 106, 87, 67 не са намерени бюлетини за избор на кмет, както действителни, така и недействителни в чувалите за избор на кмет, а са открити в чувалите от проведения референдум. Очевидно СИК от тези секции погрешно са поставили материалите от избора за кмет в чувалите за проведения референдум. На бюлетините от тези пет секции е извършен подробен преглед по повод възражение на жалбоподателя за недоказаност на факта, че в тези чували се намират материалите за избор на кмет, като е извършвана и съпоставка между отрязъците от кочаните с бюлетини с отрязъците на самите бюлетини, намиращи се в различните чували на тези секции, при която съпоставка е установено пълно съответствие. Погрешното поставяне на бюлетините за кмет в чувала за проведения референдум на съответната секция не може да бъде отчетено като нарушение на изборния процес, още по-малко същото може да бъде окачествено като съществено, водещо до промяна на изборния резултат.

При повторното преброяване на действителните гласове от конкретно посочени от съда с определението от 12. 11. 2015 год. от проведения втори тур на избора за кмет СИК не са установени различия между корекциите, отразени в протоколите на СИК и действително установените в съдебно заседание действителни бюлетини за определените кандидати. При преброяването на недействителните бюлетини от втория тур на избора от всички 128 секции са установени следните различия:

Неправилно отчетени като недействителни бюлетини 8 бр. за кандидат № 1 Й.Т.Й. като неговия резултат се повишава от 11797 действителни гласа на 11805 действителни гласа.

Неправилно отчетени като недействителни бюлетини 5 бр. за кандидат № 4 Д.К.Н. като неговия резултат се повишава от 11514 действителни гласа на 11519 действителни гласа.

Разликата между двамата кандидати е 286 действителни гласа в полза на кандидат № 1 Й.Т.Й..

Установените от съда резултати от повторното преброяване на действителните и недействителни гласове от проведения втори тур на избора за кмет на Община Добрич потвърждават решение № 277-МИ от 2. 11. 2015 год. на ОИК, с което за избран кмет на Община Добрич е обявен Й.Т.Й., издигнат от коалиция “Реформаторски блок”.

Така мотивиран и на осн. чл.459, ал. 10 от Изборния кодекс съдът

 

                                Р    Е    Ш    И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 277-МИ/ 2. 11. 2015 год. на ОИК Добрич-град  за обявяване на резултатите от проведения на 1 . 11. 2015 год. втори тур на изборите за кмет на Община Добрич и за обявяване за избран за кмет на Община Добрич Й.Т.Й., издигнат от коалиция “Реформаторски блок”.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.

 

 

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: