О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ………………………..

гр. Добрич 26. 09. 2014 год.

 

 

Добричкият административен съд, I-ви състав, в закрито заседание на двадесет и шести септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

при секретаря ………………….. и в присъствието на прокурора ……………………………… като разгледа докладваното от съдията Д. Витанова адм. дело № 488 по описа за 2014 год. на Административен съд, гр. Добрич, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на Н.Т.Й., ЕГН ********** ***. В жалбата се сочи, че жалбоподателката е пострадала от наводнението на 19-20. 06. 2014 год. Кандидатствала е за помощи пред Община, гр. Добрич. На 8. 08. 2014 год. е получила 625 лв. за щетите, които водната стихия е нанесла върху имота й, представляващ къща в гр. Добрич, ул. “Кубрат” № 11А. Изразява несъгласие с размера на определената й помощ, с критериите, по които са определени помощите като за едни и същи пострадали имоти са определени различни суми, без да има яснота по какъв начин са определени щетите и кой е одобрил така определените щети. Изразява становище, че участниците в Обществения съвет, които са определили критериите и начините, по които е следвало да бъдат разпределени паричните средства от дарения нямат необходимата компетентност. В уточнителна молба от 12. 09. 2014 год. уточнява, че обжалва решението на Обществения общински съвет, назначен със заповед на Кмета на Община Добрич в частта, с която й е определено обезщетение за нанесените щети от наводнението, което счита, че е постановено при съществени процесуални нарушения, в нарушение на материалния закон, на неговите цели и основни принципи на административния процес за истинност, равенство, достъпност, публичност, прозрачност, както и с принципите на международното червенокръстко движение. Решението, с което жалбоподателката е определена да получи помощ в размер на 625. 00 лв. не е съобразено с критериите, одобрени от самия Обществен общински съвет и с действителното фактическо положение. Няма изготвен протокол за оглед на имота на жалбоподателката, а дори и да има, такъв не й е предоставен за запознаване. Общественият общински съвет не е действал обективно и безпристрастно, напротив, при еднакви случаи на щети е определил различни помощи като на жалбоподателката е определил несъразмерно нисък размер на помощта. Моли да се отмени решението на Обществения общински съвет и съдът да върне преписката за ново решаване като даде задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. При условие на евентуалност, ако съдът прецени че се обжалва решение на Националния обществен съвет, с което е одобрено разпределението на средствата за пострадалите, то да се счита, че жалбата е подадена срещу решението на Националния обществен съвет в частта му, с която  на жалбоподателката е определена помощ в размер на 625. 00 лв. и съдът да определи по-висок размер на помощта или да върне преписката на Националния обществен съвет за определяне на друг, по-справедлив размер на тази помощ със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

След като се запозна с доказателствата, приложени към жалбата и тези, изпратени от Община Добрич съдът от фактическа страна установи следното:

Със заповед № 647/ 8. 07. 2014 год. на Кмета на Община Добрич е назначен Обществен съвет във връзка с разпределението на направените помощи и дарения, които да бъдат предоставени на пострадалото от наводненията население на територията на Община гр. Добрич. Със заповедта е разпоредено Общественият съвет да определи критериите, по които да бъдат подпомогнати пострадалите от наводненията домакинства и в съответствие със създадените критерии да изготви списък на домакинствата и съответстващото им подпомагане под формата на нова битова техника, нов постелъчен инвентар и нови мебели. На свое заседание, проведено на 17. 07. 2014 год. Общественият съвет е определил критериите, по които ще бъдат подпомогнати пострадалите от наводненията домакинства в Община Добрич от финансовите средства, постъпили по кампанията на Българския червен кръст /БЧК/ за подпомагане на пострадалите от наводненията в Североизточна България. Определени са 6 критерия. На същото заседание членовете на Обществения съвет са запознати и с писмото на Националния обществен съвет за определяне рамките за разпределяне на набираните финансови средства по кампанията на БЧК. На заседание на Обществения съвет, проведено на 25. 07. 2014 год. е взето решението сумата от 450 000. 00 лв., предоставена на гр. Добрич по решение на Националния обществен съвет да бъде разпределена на наводнените 700 домакинства като 80 домакинства, отговарящи на първи и втори критерий да получат сума в размер на 1 600. 00 лв. на домакинство, 480 домакинства, отговарящи на трети, четвърти, пети и шести критерии да получат по 625. 00 лв., а 140 домакинства по 150. 00 лв. В решението е посочено, че протоколът заедно със списъка на пострадалите домакинства се предоставя на Националния обществен съвет за одобрение. В изпратената от Община Добрич преписка се съдържа писмо изх. № РД-30-1247/ 17. 07. 20-14 год. на Националния обществен съвет към БЧК. В него се сочи, че на свое заседание Националният обществен съвет към БЧК /НОС/ за управление на финансовите средства за подпомагане на пострадалото от наводненията в област Варна, Велико Търново и Добрич, проведено на 15. 07. 2014 год. са взети решения за формата, реда и начина за подпомагане на пострадалото население. За област Добрич е взето решение да се разпределят 50% от набраните финансови средства, равняващи се на сумата от 450 000. 00 лв. Списъците на нуждаещите да се представят за одобрение на НОС и след тяхното утвърждаване определените финансови средства да бъдат предоставени на Областните съвети на БЧК във Варна, Велико Търново и Добрич за изпълнение. В преписката се съдържат и Методически указания относно документиране и отчитане на предоставената финансова помощ, изготвени от Генералния директор на БЧК и списък-ведомост за изплащане на парично подпомагане от Националната кампания на БЧК на лицата, засегнати от наводнението на 19-20. 06. 2014 в Община Добрич, в който под № 497 срещу сумата от 625. 00 лв. фигурира името на жалбоподателката. От официалния интернет сайт на БЧК е видно, че организацията е обявила кампания за подпомагане на пострадалите от наводненията. За разпределение на набраните средства е създаден Национален обществен съвет  за управление на финансовите средства за подпомагане на пострадалите от наводненията в страната.

Средствата се предоставят от БЧК по списъци, изготвени от местните обществени съвети на базата на критерии, отчитащи степента на поражения върху жилището и социалния статус на домакинствата. По обявената кампания за подпомагане на пострадалите от наводненията НОС е провел четири заседания. На заседание, проведено на 29. 07. 2014 год. НОС е взел решение да се пристъпи към финансово подпомагане на пострадалите в Добрич съгласно приложените списъци за разпределение на средствата, предоставени на Областния обществен съвет като 80 домакинства ще получат по 1 600. 00 лв., 480 домакинство-по 625. 00 лв. и 140 домакинства-по 150. 00 лв. За Добрич предвидените за раздаване средства на този етап възлизат на 449 000. 00 лв.

След извършена служебна проверка по отношение допустимостта на жалбата, съдът намира, че настоящия спор не е подведомствен на Административен съд, гр. Добрич.

Предмет на обжалване е решение на Обществения съвет, назначен със заповед на Кмета на Община Добрич за разпределение на набраните средства по кампанията на БЧК “Помощ за пострадалите от наводненията”. Кампанията продължава и към настоящия момент. Нейн предмет е управление на финансовите средства от дарения, предоставени от физически и юридически лица за подпомагане на пострадалите от наводненията. Кампанията първоначално е обявена за подпомагане на пострадалите от Варна, Велико Търново и Добрич, а впоследствие предметът й е разширен и по отношение на пострадалите от общините на Врачанска област – Мизия, Бяла Слатина, Борован, Враца, Хайредин, Криводол и Мездра. Дейността на Обществения съвет, назначен със заповед № 647/ 8. 07. 2014 год. на Кмета на Община Добрич е дейност по разпределение на средствата, набрани от организираната от БЧК кампания “Помощ за пострадалите от наводненията”, т.е. този Обществен съвет изпълнява част от функциите на БЧК по набиране, управление и разпределение на средствата, набрани по тази кампания. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Устава на БЧК,  Българският Червен кръст е признат официално от държавата със закон като доброволна организация в помощ на нейните органи, за подпомагане на нуждаещите се, в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции и като единствена национална организация на Червения кръст, която осъществява своята дейност на територията на България. В ал. 2 на същия член е посочено, че по отношение на държавата Българският Червен кръст е автономен, което му позволява да действа в съответствие с принципите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец и Закона за Българския Червен кръст. Чл. 1, ал. 5 от Устава определя Българският Червен кръст като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Той е организация за осъществяване на общественополезна дейност. Чл. 7 от Устава на БЧК регламентира членството в  БЧК като доброволно. В организацията могат да членуват както физически, така и юридически лица. От изложеното се налага извода, че БЧК е правен субект, който стои извън органите на изпълнителната власт, така както са определени в чл. 19 от Закона за администрацията, осъществяват административна дейност и издават административни актове. АПК, съгласно чл. 1 от същия, урежда административния процес по издаване на индивидуалните, общите и нормативните административни актове, тяхното оспорване /обжалване и други видове защита/ и изпълнение. Компетентността на административните съдилища е очертана от разпоредбата на чл. 128 от АПК. Административният съд има правото и задължението да решава спорове по повод неправомерно развитие на административни правоотношения, т.е. отношения породени от дейността на административни органи. Неправомерното развитие на правоотношения, които не могат да се определят като административни стоят извън подведомствеността на административните съдилища. Неправомерното развитие на правоотношение, породено от дейността на юридическо лице с нестопанска цел, каквото е БЧК, вследствие на което неправомерно развитие е породен спор не може да бъде разрешен от административния съд. В конкретния случай жалбоподателката твърди, че решението на Обществения съвет, назначен със заповед № 647/ 8. 07. 2014 год. на Кмета на Община Добрич е неправилно по подробни съображения, изложени в жалбата срещу него. Това решение е част от дейността на БЧК, който, както бе посочено и по-горе, не е част от административния апарат на изпълнителната власт в страната и дейността му не е административна. По тези съображения спорът, породен от тази дейност не може да бъде разгледан от административния съд. Този извод не се променя и от обстоятелството, че Общественият съвет е създаден със заповед на Кмета на Община Добрич. От значение е характерът на дейността му. Макар и създаден от административен орган Обществения съвет не изпълнява административни функции на Община Добрич и не е част от административната структура на Община Добрич. Заповедта на Кмета на Община Добрич по създаването на Обществения съвет е израз на отношенията на взаимно подпомагане между държавата и Българския червен кръст, залегнали в разпоредбите на чл. 3 и чл. 5 от Закона за БЧК.

От друга страна, видно от устава на БЧК, самата организация осъществява самоконтрол върху дейността си. Съгласно чл. 2. (1) Българският Червен кръст има четиристепенна структура със следните ръководни органи: 1. Национално равнище - Общо събрание - Национален съвет 2. Областно, съответно столично равнище - Общо събрание - Областен, съответно столичен съвет 3. Общинско, съответно териториално равнище - Общо събрание - Общински, съответно териториален съвет 4. Дружествено равнище – Дружествено събрание - Дружествено ръководство. Чл. 14, ал. 2, т. 15 от устава регламентира, че общото събрание отменя решения на другите органи на организацията, които противоречат на закона, устава, предходни решения на Общото събрание или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Българския Червен кръст. В чл. 44 от устава е посочено, че на национално, областно, съответно столично и общинско, съответно териториално равнище се избират контролни комисии. Чл. 45, ал. 3, т. 3 сочи, че националната контролна комисия на БЧК контролира решенията на Националния съвет и ръководните структури на БМЧК относно съответствията им с Устава на организацията, решенията на Общото събрание и на действащите нормативни актове. Същите функции имат областните и общински контролни комисии за съответната област или община /чл. 46, ал. 3 от устава на БЧК/. Следователно, осъществяването на дейност несъответна на принципа за неутралност на БЧК, посочен в устава на организацията -  да подпомага хората в зависимост от степента на страданието им и да осигури предимство на онези, които се намират в най-голяма беда и се нуждаят от най-бърза помощ, в нарушение на който всъщност се излагат съображения в жалбата, подлежи на вътрешен контрол от органите на БЧК, а не от съда. 

По тези съображения съдът счита, че компетентният орган да разгледа подадената жалба е Българският червен кръст. Съдът намира, че е налице пречка от категорията на абсолютните процесуални предпоставки за разглеждане на жалбата. Същата, като процесуално недопустима поради неподведомственост на основание чл. 130 от АПК, следва да се изпрати на Българския червен кръст за произнасяне, а производството по делото следва да се прекрати.

Водим от горното и на осн. чл. 130 от АПК, съдът

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 488 по описа за 2014 година на Административен съд, гр. Добрич.

ИЗПРАЩА жалба на Н.Т.Й., ЕГН ********** *** на Българския червен кръст, гр. София, район “Лозенец” – 1407 бул. “Джеймс Баучер” № 76.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до жалбоподателя и Българския червен кръст, гр. София.

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :