О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр.Добрич, 12.07.2012 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в закрито заседание на дванадесети юли, две хиляди и дванадесета година, в състав :

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от председателя частно адм. д. № 437 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.60, ал.5 от АПК.

Образувано е по подадена чрез адв.И.Ж. жалба на “АНЖУ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, Индустриална зона, Зърнобаза, представлявано от Н.П.Т. срещу разпореждане за предварително изпълнение, обективирано в Заповед №РД–04-285 от 06.06.2012 год. на Кмета на Община Шабла. С жалбата оспорващият прави искане за отмяна на разпореждането за предварително изпълнение на Заповед №РД–04-285 от 06.06.2012год. на Кмета на Община Шабла, като изтъква, че същото е незаконосъобразно.

В подкрепа на искането са изложени следните доводи:

Недопустимо е да се допусне предварително изпълнение само на заповедта за допълване и изправяне на грешки без да е допуснато предварително изпълнение на първоначалния административен акт;

Не са налице основанията за допускане на предварително изпълнение – важният държавен и обществен интерес е обоснован с общи фрази като необходимост от изграждане на ветрогенераторни паркове и създаване на енергийна независимост, без да са налице данни, че ветрогенераторът във връзка, с който са учредени сервитути е част от енергиен парк, като последният да има съществено значение за енергийната политика на страната или за развитие на икономиката. Липсват аргументи, които да отличават енергийния обект, предмет на заповедта, от всички други изградени или подлежащи на изграждане ветрогенератори. Още повече, че фактът, че не е налице важен обществен и държавен интерес се признава индиректно от самия административен орган, тъй като предварителното изпълнение е допуснато при внасяне на парична гаранция, т.е. при хипотезата на чл.60, ал.1, изр.1, пр.последно от АПК, като не са налице данни и за наличие на необходимост от защитата на особено важен интерес на лицето, поискало предварително изпълнение. Твърди се, че е допуснато предварително изпълнение на нищожен акт, доколкото сервитутите по ЗЕ възникват по силата на закона и след наличие на влязъл в сила ПУП, а в заповедта на кмета се сочи, че предварителното изпълнение е допуснато и поради това, че напредват процедурите по одобряване на съответните ПУП.

Ответникът по искането - Кметът на Община Шабла, в нарочно писмено становище /л. 41 – 42/ оспорва жалбата, респ. направеното искане за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповедта. Сочи се, че предварителното изпълнение е допуснато в съответствие с разпоредбите на чл.60, ал.1 изречение второ от АПК, за което са изложени подробни мотиви в оспорената заповед. Излага становище, че е налице особено важен интерес по смисъла на чл.60, ал.1 АПК в насока стимулиране и развитие на производството на енергия от възобновяеми източници, в каквато насока са и предвижданията на Регионалния план за развитие 2007–2013г. за Североизточен район на планиране, приет съгласно Закона за регионалното развитие. Обръща внимание, че от заявителя е внесена гаранция във връзка с искането за допускане предварително изпълнение и са налице предпоставките за допускане на предварително изпълнение. Пледира се да бъде оставено искането без уважение.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с исканията и твърденията на страните, намира са установено от правна страна следното:

Жалбата, представляваща искане за отмяна на допуснатото от административния орган предварително изпълнение е подадена на 22.06.2012г. Видно от приложеното по делото известие за доставяне /л.38/  Заповед №РД–04-285 от 06.06.2012 год. на Кмета на Община Шабла е връчена на “АНЖУ”ЕООД на 20.06.2012г. Т.е. искането се явява подадено в срока по чл.60, ал.4 АПК и от засегнатото от допуснатото предварително изпълнение лице, поради което се явява допустимо и подлежи на разглеждане.

Разгледано по същество, искането се явява неоснователно и необосновано по следните съображения:

Заповед №РД–04-285 от 06.06.2012 год. на Кмета на Община Шабла е издадена на основание чл.62, ал.1 и ал.2 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.192, ал.2, чл.193, ал.3 от ЗУТ и чл.64 от ЗЕ, във връзка с постъпило искане вх. №УТ–404/19.05.2012 г. от “СМИН ЕКО ЕНЕРДЖИ 15” ЕООД, представлявано от управител Л.Д.Л., ЕГН **********, седалище и адрес на управление: с.Захари Стояново, ул.“Първа” 12, в полза на което със заповед №РД–04–244/23.05.2012г. е учредено право на преминаване и прокарване през частен имот за електрозахранване, пренос на електрическа енергия, изграждане и последващо обслужване на вятърен генератор, нереализирани до настоящия момент. Поради допуснати технически грешки и непълноти, е изменена и допълнена Заповед №РД–04–244/23.05.2012г. и е допуснато по молба вх. №432/28.05.2012г. предварително изпълнение на оспорената заповед, като е определена гаранция за молителя.

Конкретната заповед касае имот частна собственост ПИ 30394.3.19 по КК и КР на с.Захари Стояново, община Шабла, с начин на трайно ползване нива, собственост на “АНЖУ”ЕООД, видно от представения от оспорващия нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот от 16.12.2011г.

С молба вх.№УТ–432/28.05.2012г. заявителят за издаване на заповедта е направил искане за допускане на предварително изпълнение, като подробно е изложил доводи, за да обоснове наличието както на държавен и обществен интерес, така и на своя интерес от допускане на предварителното изпълнение. С искането е заявена готовност за внасяне на гаранция. По делото са представени платежни нареждания от 29.05.2012г. и от 07.06.2012г. за внесена гаранция /л.34 и л.35/. Искането е направено за предварително изпълнение на първоначалната заповед, като административният орган е счел, че след като настоящата заповед е за допълване на първоначалната, то искането касае и нея и се е произнесъл по него във втората част на заповедта. Изложил е доводи, че е налице важен обществен интерес от реализацията на ветрогенераторен парк на територията на Община Шабла, част от структурата, на който е дружеството – молител. Този обществен интерес е обоснован като възможност за съживяване на региона, разкриване на работни места, както и за последващи данъчни облекчения с оглед местната регистрация на молителя, както и значителните суми, постъпили в общинския бюджет във връзка с администрирането на проекта. Приел е, че е налице важен държавен интерес, тъй като с реализацията на парка се осигурява в съответната част енергийната независимост на РБългария, стимулиране и развитие на производството на енергия от възобновяеми източници, в каквато насока са и предвижданията на Регионалния план за развитие 2007–2013г. за Североизточен район. Посочено е, че ускоряването на последващите процедури за изпълнение на проекта за изграждане ветрогенераторния парк може да бъде реално осъществено чрез допускане предварителното изпълнение на заповедта. Счел е, че дружеството е доказало и своя интерес и че този негов интерес е еднопосочен с обществения, при което и предвид готовността за внасяне на гаранция е уважил искането, като е приел, че тази гаранция следва да е в съответствие с разпоредбата на чл.210 от ЗУТ.

Допуснато предварително изпълнение от административния орган е при условията на чл.60 ал.1 АПК.

В разпоредбата на  чл.60, ал.1 АПК липсват легални дефиниции на различните хипотези, поради което административният орган, допускащ предварителното изпълнение, е длъжен да направи преценка за всеки конкретен случай, за всяко едно от обстоятелствата, като в негова тежест е да установи конкретните фактически основания. В случая това е сторено от административния орган, който подробно е посочил своите съображения, за да допусне предварително изпълнение. Мотивирал е, както обществения интерес, така и този на заявителя, като е обосновал и начина за определяне на паричната гаранция с текста на чл.210 от ЗУТ.

Настоящият състав на съда намира, че неоснователно “АНЖУ”ЕООД твърди, че не са налице в случая предпоставките, посочени в чл.60, ал.1 от АПК за допускане на предварително изпълнение на административния акт. Защитата на сочените от органа държавни и обществени интереси в случая се налага, доколкото е изразена изрично от молителя възможност за настъпването на значителна и непоправима вреда от закъсняване на изпълнението на акта. Тази преценка административният орган е направил конкретно във връзка с искането и не е необходимо да обосновава някаква специфика или отлика от останалите ветрогенератори на въпросния ветрогенератор във връзка, с който се учредява право на прокарване и преминаване. Освен това, е налице и още една от алтернативно посочените в чл.60, ал.1 от АПК предпоставки за допускане на предварително изпълнение – искане на страната, което е обосновано с необходимост от защита на особено важен неин интерес, като във връзка с това искане е изискана съответната гаранция, за която са налице данни, че е внесена. Съдът намира, че последното предложение в първото изречение на разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК не изключва възможността, както оспорващия твърди, обичаен икономически интерес да е основание за допускане на предварително изпълнение, стига да е заявено, че е особено важен за страната и да се внесе съответната гаранция. Още повече, че в случая в искане за допускане на предварително изпълнение се сочи, че конкретният интерес, чиято защита се търси е подаване на искане за сключване на окончателен договор с “НЕК”АД в сроковете, определени в предварителния договор като неспазването на този срок ще препятства въобще реализирането на проекта за изграждане на ветроенергиен парк.

Предвид изложеното, съдът счита искането за отмяна на обжалваното разпореждане за допуснатото от административния орган предварително изпълнение на заповедта за неоснователно и необосновано, поради което същото следва да се остави без уважение.

Водим от горното и на основание чл.60, ал.5 от АПК, Административен съд - Добрич

                        О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АНЖУ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, Индустриална зона, Зърнобаза, представлявано от Н.П.Т. с искане за отмяна на разпореждане за предварително изпълнение, обективирано в Заповед №РД–04-285 от 06.06.2012 год. на Кмета на Община Шабла.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                    СЪДИЯ :