О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Добрич, 03.04.2012год.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на трети април през две хиляди и дванадесета година, в състав:

      СЪДИЯ: СИЛВИЯ САНДЕВА

          разгледа докладваното от съдия Сандева административно дело № 185 от 2012г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.121, ал.4 от ДОПК и е образувано по искане на публичния изпълнител при ТД на НАП-Варна, Офис-Добрич-Г.С. за продължаване на обезпечителните мерки, наложени с постановления за обезпечение № 79/ 02.11.2011г. и № 85/30.11.2011г. спрямо “Емона 02” ЕООД, град Добрич, с ЕИК ХХХХХХХХХ. Искането е мотивирано с факта, че ревизионното производство спрямо ДЗЛ не е приключило, тъй като е спряно въз основа на заповед № 1100554/11.11.2011г. на началник сектор “Ревизии”, дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Варна. Посочено е още, че е изпратено уведомление до Районна прокуратура – гр.Добрич на основание чл.34, ал.2 от ДОПК.

Административен съд гр.Добрич, след като се запозна с данните по делото, намира искането за недопустимо по следните съображения: Със заповед № 1002295/04.06.2010г. на орган по приходите при ТД на НАП – Варна е възложена ревизия на “Емона 02” ЕООД, гр.Добрич за установяване на задълженията му по ЗДДС за периода 01.01.2005г. – 31.03.2010г. в срок до 2 месеца, считано от датата на връчване на заповедта на ревизираното лице. Впоследствие с отделни заповеди срокът за извършване на ревизията е удължаван няколкократно, ревизионното производство е спирано, възобновявано и най – накрая отново спряно със заповед № 1100554/11.11.2011г. на началник сектор “Ревизии”, дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Варна. По повод на ревизията с две последователни постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 79/ 02.11.2011г. и № 85/30.11.2011г. публичният изпълнител при ТД на НАП-Варна, офис Добрич – Г.С. е наложил, на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, няколко обезпечителни мерки върху движими и недвижими вещи, както и върху вземания на ревизираното лице, подробни описани в постановленията, за обезпечаване на бъдещо публично вземане в предполагаем размер от 471433,51 лева главница и 100928, 94 лева лихви, чието събиране ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Съгласно разпоредбата на чл.121, ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка.  Следователно абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на искането по чл.121, ал.4 от ДОПК е то да е подадено преди изтичане на 4 месечния срок от налагането на първата обезпечителна мярка. Този срок е преклузивен и за неговото спазване съдът следи служебно. С изтичането му се погасява правото на страната да иска продължаване на предварителните обезпечителни мерки.  Правнорелевантният момент, от който се брои четиримесечният срок, е моментът на налагане на първата обезпечителна мярка. От тълкуването на чл.121, ал.4 от ДОПК се налага извода, че този срок важи по отношение на всички обезпечителни мерки, независимо дали те са наложени по-късно. Съгласно чл.200 от ДОПК, налагането на запор се извършва от публичния изпълнител с постановление за обезпечение. При запор на движима вещ публичният изпълнител извършва опис, оценка и предаване на вещта за пазене на длъжника или на трето лице, а в случаите, когато запорът се налага върху моторно превозно средство, съобщение за наложения запор се изпраща до органите на МВР, съгласно чл.201 от ДОПК. Налагането на възбрана върху недвижим имот се извършва чрез вписване на постановлението по разпореждане на съответния съдия по вписванията по реда на вписванията, според чл.205, ал.1 от ДОПК, а според чл.202 от същия кодекс запорът върху вземания на длъжника от банки се извършва чрез връчване на запорно съобщение на банките, като запорът се смята наложен от часа в деня на връчване на запорното съобщение на банката.  

Видно от доказателствата по делото, първите обезпечителни мерки срещу “Емона 02” ЕООД са наложени с постановление за обезпечение № 79/02.11.2011г. на публичния изпълнител. С издаването му е извършено налагането на запора върху описаните в него движими вещи (машини, оборудване, стопански инвентар) и 12 бр. МПС на ревизираното лице, като за последните е изпратено и съобщение за наложения запор до ОД на МВР – Добрич на 10.11.2011г. Налагането на възбраната върху посочените в постановлението недвижими имоти на ревизираното лице е извършено чрез вписване на постановлението от СлВп в град Добрич на 22.11.2011г. Най – накрая запорът върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ “Райфайзенбанк (България)” ЕАД е наложен чрез връчване на запорно съобщение с изх.№ 1901/02.11.2011г. на Райфайзенбанк (България) ЕАД най – късно до 11.11.2011г. и вписване на постановлението по разпореждане на длъжностното лице при ЦРОЗ – София на 21.11.2011г. 

От изложеното следва, че първите обезпечителни мерки, предмет на постановление за обезпечение № 79/02.11.2011г., са наложени преди 22.11.2011г., докато искането за продължаване на обезпечителните мерки както по това постановление, така и по постановление № 85/ 30.11.2011г. е отправено до съда на 28.03.2012г., т.е. извън преклузивния четиримесечен срок по чл.121, ал.4 от ДОПК. С пропускането на този срок публичният изпълнител е загубил правото да иска удължаване на действието на наложените обезпечителни мерки, поради което искането му следва да бъде оставено без разглеждане като процесуално недопустимо, а производството по него прекратено.           

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.121, ал.5 от ДОПК, Административен съд гр.Добрич 

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на публичния изпълнител при ТД на НАП - Варна, Офис – Добрич - Г.С. за продължаване на обезпечителните мерки, наложени с постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 79/ 02.11.2011г. и № 85/30.11.2011г. спрямо “Емона 02” ЕООД, град Добрич, с ЕИК ХХХХХХХХХ.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Определението да се съобщи на публичния изпълнител при ТД на НАП-Варна, офис Добрич – Г.С. чрез изпращане на препис от него.

 

 

                                                         Административен съдия :