О П Р Е Д Е Л Е  Н  И  Е

гр.Добрич, 01.02.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

                Административен съд - Добрич, в закрито  заседание на първи февруари двехиляди и единадесета година,в състав:

                                                                      

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА БОРИСОВА                                                                                             

                                                        

като разгледа докладваното от съдия СВ. БОРИСОВА адм.д. № 22/2011г.  и за да се произнесе взе предвид следното:

                Производството е по чл.60, ал.5 от АПК.

          Образувано е по жалба на “Редианс” ООД със седалище гр.Варна, представлявано от Ж.Ц.Д., Н.П.П. и В.Г.М.   срещу заповед № ДК -09-СИР-02/29.06.2010г на Началника на РДНСК-Добрич Североизточен район, с която е забранен достъпа до незаконен строеж  “Стоманена конструкция-тераса”, находяща се в гр.Балчик до алея “Дамба” и до кей за рибарски лодки, с извършител В.Г.М. и възложител “Редианс” ООД гр.Варна; разпоредено е до 06.07.2010г “Редианс” ООД гр.Варна да  вземе мерки за опразване на обекта от пожаро- и взривоопасни материали и развалящи се продукти; разпоредено е до 08.07.2010г да бъде прекъснато захранването на строежа с ел.енергия и  с вода.

          В допълнителна молба от 23.07.2010г г, във връзка с разпореждане на съда за уточняване на петитума на жалбата, е конкретизирано искането на жалбоподателя да бъде спряно допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповедта, с която е ограничен достъпа до описания в заповедта обект.

 С определение № 12183/19.10.2010г по АД №12803/2010г на ВАС е обезсилено определение 229/10.08.201г по АД №  462/2010г на Административен съд-Добрич, с което е отхвърлена жалбата на “Редианс” ООД гр.Варна и делото е върнато за ново разглеждане. В отменителното определение е посочено, че оспорената заповед № ДК – 09-СИР-02/ 29.06.2010г е издадена като допълнение на заповед № ДК -09-СИР-01/04.06.2010г, тъй като с първата заповед е наредено спиране на изпълнението на същия строеж, но достъпът до него, като задължителен елемент на заповедта, не е забранен. Предвид това тя представлява решение за допълване на предходната заповед, а не самостоятелен административен акт по чл.217, ал.1, т.3 от ЗУТ.

            С определение № 640/14.01.2010г по АД №15934/2010г на ВАС отново е обезсилено следващото определение на съда по спора, с което  е отхвърлена жалбата на „Редианс”ООД гр.Варна и делото  е върнато повторно  за разглеждане на първоинстанционния съд. Мотивите на ВАС са, че в оспорената заповед няма допуснато предварително изпълнение нито от административния орган, нито по закон, поради което тя не попада в обхвата на разпоредбата на чл.217,ал.1 от ЗУТ.

 Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът установи следното:

          Със заповед №  ДК -09-СИР-01/04.06.2010г на Началника на РДНСК Североизточен район е наредено спиране на изпълнението на незаконен строеж „Стоманена конструкция за тераса”, находяща се в гр.Балчик по алея „Дамба” с извършител В.Г.М.; наредено е освен това в 3-дневен срок от  влизане в сила на заповедта да се освободи строителната площадка и в 3-дневен срок  след изпълнение на разпореденото спиране на строежа е забранен достъпа до него. Заповедта е издадена на основание чл.224,ал.7 от ЗУТ във вр. с чл.222, ал.1, т.1 и т.3 от ЗУТ.

Срещу тази заповед,  в частта и относно спирането на изпълнението на незаконен строеж, е подадена друга жалба от „Редианс” ООД гр.Варна, по която е образувано АД № 424/2010г по описа на Административен съд-Добрич. С решение № 270/28.12.2010г съдът е отхвърлил жалбата на дружеството.

          С последваща заповед № ДК-09-СИР-02/29.06.2010г на Началника на РДНСК Североизточен район, на основание чл.60,ал.2 от АПК,чл.222,ал.3 и 4 от ЗУТ и във връзка със заповед № ДК-09-СИР-01/04.06.2010г е  постановена забрана на достъпа до незаконен строеж „Стоманена конструкция-тераса” в гр.Балчик по алея „Дамба”, както и прекъсване на ел.захранването, считано от 08.07.2010г.

Срещу тази заповед  е подадена жалбата, предмет на настоящото производство, с която „Редианс” ООД гр.Варна иска спиране на допуснатото предварително изпълнение на заповедта по отношение на забраната на достъпа до обявения за незаконен строеж.

Като допълнение следва да се посочи, че с друга заповед № ДК-09- СИР-01/29.06.2010г на Началника на РДНСК Североизточен район е разпоредено премахването на същия този незаконен строеж. По жалба срещу нея е образувано АД № 509/2010г на Административен съд-Добрич, по което жалбата е отхвърлена като неоснователна.

Въз основа на посочената фактическа обстановка, съдът намира подадената жалба за  недопустима по следните съображения:

Първоначално издадената заповед № ДК-09-СИР-01/04.06.2010г на Началника на РДНСК Североизточен район съдържа произнасяне както относно спирането на незаконния строеж, така и относно забраната на достъпа до него в 3-дневен срок след изпълнение на разпореденото спиране. Тази заповед е издадена на основание чл.224, ал.7 от ЗУТ, поради което тя не попада в хипотезата на чл.217,ал.1 от ЗУТ и в нея няма допуснато предварително изпълнение по силата на  закона. Самата жалба срещу нея е спряла изпълнението и, по аргумент на противното на чл.217, ал.1 от ЗУТ. В този смисъл жалбата срещу заповедта е спряла изпълнението и на забраната на достъпа до строежа.

Издадената по-късно заповед № ДК-09-СИР-02/29.06.2010г съдържа изрично изявление,  че е издадена във връзка с предходната заповед, а не е самостоятелен административен акт по чл.217, ал.1, т.3 от ЗУТ. След като самият административен орган сочи, че тя допълва предходната заповед, следва да се приеме, че и тази последваща  заповед №ДК-09-СИР-02/29.06.2010г е издадена на основание чл.224, ал.7 от ЗУТ, поради което е извън хипотезите на чл.217, ал.1 от ЗУТ. Предвид на това следва да се приеме, че по нея не е налице допуснато предварително изпълнение. С оглед на това, подадената жалба, предмет на настоящото производство, с която се иска спиране на допуснатото предварително изпълнение, е недопустима.

 

Предвид изложените съображения, съдът

 

                        О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Редианс” ООД със седалище гр.Варна, срещу заповед № ДК-09-СИР-02/29.06.2010г на Началника на РДНСК Североизточен район, с която се иска спиране на допуснатото предварително изпълнение на заповедта.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД 22/2011г по описа на Административен съд –Добрич.

Определението  подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението му до страните.

 

                                                   СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: