О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………..,

гр. Добрич , 26.01. 2011 год.

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на двадесет и шести  януари,през  2011 г. , в състав :

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

като разгледа административно дело № 519  по описа на съда за 2010г.за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството по делото е по чл.203-чл.207 АПК.

          Образувано е по искова молба,уточнена с допълнителна молба от 17.08. 2010г.,от Д.П.С.К.,гражданин на Великобритания,ЛНЧ *******, подадена чрез пълномощник-адв.А. срещу Областна дирекция на МВР гр.Добрич,с която е предявен иск,с правно основание чл.1, ал.1 от Закона за отговорността  на държавата и общините за вреди за сумата от 7000 лева представляваща обезщетение за нанесени морални щети-страдания, болки, обида и опетняване на доброто име,в резултат от незаконосъобразни действия на служителите на РУ на МВР гр.Балчик.

          В обстоятелствената част на исковата молба са изложени следните факти и обстоятелства:

          На 20.08.2009г.,в гр.Балчик,ищецът е бил задържан за 24 часа от двама полицаи, които му сложили белезници,пред майка му,без да му бъдат дадени обяснения и без да му бъде назначен преводач от руски или английски език.В ареста му станало много зле. Бил в прединфарктно състояние и органите на МВР го завели на лекар,който вместо да го успокои,му взел кръв за изследване,дали е употребил алкохол.Преди да го заведат в РУ в Балчик,органите на МВР му съставили Акт за установяване на административно нарушение,в който било записано,че управлявал собствения си автомобил БМВ,с концентрация на алкохол в кръвта 1.15 промила и му взели свидетелството за управление на МПС. На 28.08.2009г. получил заповед за прилагане на ПАМ-временно отнемане на Свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността. Ищецът обжалвал по съдебен ред наложена ПАМ,която била отменена с Решение №204/18.11.2009г. на Административен съд Добрич.Междувременно му било издадено НП,съгласно което е наказан с глоба и лишаване от правоуправление на МПС, което също обжалвал по съдебен ред и което било отменено с Решение от 09.03.2010г., постановено по н.а.х.д.№446 по описа за 2009г. на Балчишкия районен съд.Твърди,че лишаването му от правоуправление,без да има основание за това,му нанася психически тормоз и най-вече му нанася психически тормоз за това,че е наказан несправедливо и виновен без вина.Противозаконните действия на органите на МВР му причинили диабет. Липсата на право да управлява автомобил, също му причинила вреди,тъй като не можел да се придвижва от едно място на друго,да контролира и снабдява магазина, който се стопаниса от майка му и да го ръководи.Предизвиканата болест го лишила от възможността да се придвижва,а без право да управлява,за магазина настъпили загуби.

          Административен съд - Добрич,като провери допустимостта на жалбата, приема за установено следното от фактическа страна:

          Въз основа на заповед рег.№83/20.08.2009г.,в 10.00 ч. на същата дата, ищецът е бил задържан в помещение за временно задържане в РУ на МВР гр. Балчик,поради наличие на данни за извършено престъпление. На 21.08.2009г. Началникът на РУ на МВР Балчик е издал заповед №1507 за прилагане на принудителна административна мярка “временно отнемане на свидетелство за управление на ищеца до решаването на въпроса за отговорността”.Заповедта е била оспорена по съдебен ред пред АС-Добрич и е било образувано адм.д.№5678 по описа на съда за 2009г.Със свое решение № 204/18.11.09г.,административният съд е отменил заповедта.Решението е влязло в сила на 05.12.2009г.На 15.09.2009г. с НП №1507/09 на ищеца са били наложени административни наказания “глоба” в размер на 400лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца ; “глоба” в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец и са му отнети 10 контролни точки. Наказателното постановление е било обжалвано пред РС-Балчик и е било отменено с решение №30/09.03.2010г.,постановено по н.а.х.д. №446 по описа на съда за 2009г. Решението е влязло в сила на 31.03.10г.

          Съдът е установил,че заповед за задържане рег.№83/20.08. 2009г. не е била оспорена по съдебен ред.С оглед твърденията на ищеца,че описаните от него неимуществени вреди са в резултат на действията по изпълнението на заповедта, съдът е преценил че исковата претенция в тази й част е недопустима,предвид което, с  определение от 17.12.2010 год., е оставил жалбата без разглеждане в частта й, относно заповед за задържане рег.№ 83 /20.08.09г. и е прекратил производството по делото в тази му част.

          Със същото определение съдът е приел,че в останалата си част,исковата молба е допустима,тъй като ищецът се позовава на отменени актове на РУ на МВР Балчик,но се явява нередовна поради следното:

          В исковата молба е посочена сумата от 7000 лева като обезщетение за претърпени неимуществени вреди,без да е посочена точно исковата претенция за всеки един акт,на който се позовава ищеца.Вредите които се претендират, психически тормоз за това,че е наказан несправедливо и виновен без вина, разболяване от диабет,унижение,нарушаване на гражданските права и др. са неимуществени, но тъй като са различни видове се защитават със самостоятелна искова претенция,която трябва да има цена.Отделно от това ищецът претендира, че не   можел да се придвижва от едно място на друго,да контролира и снабдява магазина,стопанисван от майка му и да го ръководи.Предизвиканата болест го лишила от възможността да се придвижва,а без право да управлява,за магазина настъпили загуби.Тези вреди имат имуществен характер и също не са посочени по вид и размер. Указания в горния смисъл съдът не е давал,предвид което с определение от 17.12.2010г. на ищеца е   даден седмодневен срок да посочи точно исковата претенция за всяка една вреда поотделно, като посочи каква е причинната връзка между нея и отменената заповед №1507/21.08.2009г. за прилагане на ПАМ “временно отнемане на свидетелство за управление на ищеца до решаването на въпроса за отговорността” или с отмененото НП №1507/ 15.09. 2009г. както и датата,от която се претендира всяка една вреда.Определението съдържа изрично предупреждение за неблагоприятните последици от неговото неизпълнение. Връчено е на адв. А.  на 27.12.2010г.,който на 03.01.2011г.,е депозирал молба,която в голяма степен повтаря първоначално подадената искова молба,но се сочи друга обща сума за исковата претенция и датата,от която се претендират вредите.Съдт прецени,че нередовностите по исковата молба не  са отстранени в определения срок, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане,а образуваното по нея съдебно  производство да се прекрати.

          Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд-

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на  Д.П.С.К., гражданин на Великобритания,ЛНЧ *******,подадена чрез пълномощник -адв. А. срещу Областна дирекция на МВР гр.Добрич

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                      Административен  съдия: